:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


อันดับที่.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
[วิทยฐานะ]
1

09001 นางนงเยาว์ เนียมแสง หัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
ชำนาญการ
2

09002 นางสาวอรพรรณ รุ่งจรรยากิจ รองหัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
Orapan@damrong.ac.th ครู
3

09003 นายชีวัน สันธิ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
cheewan@damrong.ac.th ครู
4

09004 นางอังสนา ฉายดิลก ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
angsana.cha@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
5

09005 นางสาวละมัย กิติ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
lamai@damrong.ac.th ชำนาญการ
6

09006 นางสาวพรทิพย์ คำปันแปง ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
porntip.kam@damrong.ac.th ครูผู้ช่วย
7

09009 นางสาวพรวรรณเพ็ญ พรหมสีดา ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
pornwanphen.phr@damrong.ac.th ครูผู้ช่วย
8

09010 นางสุริยาวดี มะโนวงค์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
suriyawadee.man@damrong.ac.th ชำนาญการ
9

09011 นางสาวศรัญญา รัตนทวีชัยพร ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
saranya.rat@damrong.ac.th ครู