:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


อันดับที่.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
[วิทยฐานะ]
1

05010 นายอุดม ยารวง หัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
udom@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
2

05012 นางสาวอัมพิกา ประทุมมา รองหัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
ampika@damrong.ac.th ชำนาญการ
3

05001 นางเสาวลักษณ์ ปันแก้ว ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Saowaluk@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
4

05002 นางสมาภรณ์ ภิญโญ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
samaphorn@damrong.ac.th ชำนาญการ
5

05003 นางณริณี สีลอ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
narinee@damrong.ac.th ชำนาญการ
6

05004 นางสาวภัทรวรรณ ม้าทอง ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Phattharawan@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
7

05005 นางวารุณี เลิศพลานันต์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Warunee@damrong.ac.th ชำนาญการ
8

05006 นายณัฐวุฒิ ชาวน่าน ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Natthawut@damrong.ac.th ครู
9

05007 นางวันเพ็ญ มากมูล ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Wanpen@damrong.ac.th ชำนาญการ
10

05008 ว่าที่ ร.ต.หญฺิงนฤทัย ทำบุญ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Naruethai@damrong.ac.th ชำนาญการ
11

05009 นายลิขิต ภิระบัน ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
likhit@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
12

05011 นางนิตยา ยารวง ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
nittaya@damrong.ac.th ชำนาญการ
13

05013 นางสาวจารุณี กันติ๊บ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
jarunee@damrong.ac.th ชำนาญการ
14

05014 นางสาวณัฐกฤตา ผัดผาย ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
natkrita@damrong.ac.th ชำนาญการ
15

05015 นางวลีรัตน์ เพียงใจวงศ์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
waleerat@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ