:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


อันดับที่.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
[วิทยฐานะ]
1

17001 นายปาน ตระการ ลูกจ้างประจำ แสดงรูปภาพ
Pan.tha@damrong.ac.th
2

17002 นายกำธร กองเงิน ลูกจ้างประจำ แสดงรูปภาพ
Kamthorn.kon@damrong.ac.th
3

17003 นายอนุชา ปีคำ ลูกจ้างประจำ แสดงรูปภาพ
Anuchar.pee@damrong.ac.th
4

17004 นายยงยุติ ไชยแก้ว ลูกจ้างประจำ แสดงรูปภาพ
Yongyut.cha@damrong.ac.th
5

17005 นายประสงค์ ไชยชมภู ลูกจ้างประจำ แสดงรูปภาพ
Prasong.cha@damrong.ac.th