:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


อันดับที่.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
[วิทยฐานะ]
1

16001 นายสมเกียรติ ดวงพิมพ์ต้น พนักงานขับรถ แสดงรูปภาพ
2

16002 นายสมชาย สีหนาถ พนักงานขับรถ แสดงรูปภาพ
Somchai.see@damrong.ac.th
3

16004 นายบัญชา ปันนารินทร์ พนักงานขับรถ แสดงรูปภาพ
4

16005 นายกิตติศักดิ์ ศรีวิชัย พนักงานขับรถ แสดงรูปภาพ
5

16006 นายอภินันท์ แก้วมณี พนักงานขับรถ แสดงรูปภาพ
-