:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


อันดับที่.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
[วิทยฐานะ]
1

23001 นางกันยา เฉียบแหลม เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
Kanya@damrong.ac.th
2

23002 นางสาวสุมิตรา เตจ๊ะบุตร เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
Sumittra@damrong.ac.th
3

23003 นายโชคชัย ยอดแก้ว เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
chokchai.yord@damrong.ac.th