:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


อันดับที่.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
[วิทยฐานะ]
1

12001 นางศิริลักษณ์ ค้ากำยาน หัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
Sirilak@damrong.ac.th ชำนาญการ
2

12002 นางสายสุนีย์ ฝั้นก้อ รองหัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
Saisunee@damrong.ac.th ชำนาญการ
3

12023 นางสุพัตร ทัพธานี รองหัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
supat@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
4

12003 นางแสงระวี มีโสภา ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
sangrawee@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
5

12004 นางจินดณี ยมภักดี ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Jindanee@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
6

12005 นางประกาย เลิศรัตนคาม ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Prakay@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
7

12006 นางนาฏอนงค์ ทู้ไพเราะ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Natanong.nj@damrong.ac.th ชำนาญการ
8

12007 นายมณู ศรีขัติย์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Manu@damrong.ac.th ชำนาญการ
9

12009 นายดุสิต แก้วหล้า ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Dusit@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
10

12010 นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Kiettisak@damrong.ac.th ชำนาญการ
11

12011 นายศิลา เฉียบแหลม ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Sila@damrong.ac.th ครู
12

12012 นายพูนทรัพย์ เผ่าดี ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Phoolsup@damrong.ac.th ชำนาญการ
13

12013 นางปิยพร ณ ลำปาง ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Piyaporn@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
14

12014 นางสาวเยาวเรศ โอดเทิง ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Yaowares@damrong.ac.th ชำนาญการ
15

12015 นายจิรเวช บัวติ๊บ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
teacherwarm@damrong.ac.th ครู
16

12016 นายเจนณรงค์ วงศ์แสนศรี ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Jennarong@damrong.ac.th ชำนาญการ
17

12017 นายสุธิพงษ์ ใจแก้ว ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Sutipong@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
18

12019 นายณรงค์ชัย ฝั้นก้อ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Narongchai@damrong.ac.th ครู
19

12020 นายจำเนิน แสนงาย ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Jumnern@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
20

12021 นายธนกฤต จักรสุวรรณ ์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
wirayuth@damrong.ac.th ชำนาญการ
21

12022 นางสาวรัชนีกร เงินโน ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Ratchaneekorn@damrong.ac.th ครู
22

12024 นายคงกฤช อะทะวงศ์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
kongkrit@damrong.ac.th ชำนาญการ
23

12025 นายอัศวิน ธะนะปัด ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
asawin@damrong.ac.th ครูผู้ช่วย
24

12026 นางสาวนาถยา อุตมา ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
nattaya.nu@damrong.ac.th ครู