:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


อันดับที่.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
[วิทยฐานะ]
1

21001 นายศราวุธ ต้นศรี เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
Sarawut@damrong.ac.th
2

21002 นางสาวอัมพร อุดป้อ เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
Umporn@damrong.ac.th
3

21003 นายเมธี อนันต์ เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
mathee@damrong.ac.th
4

21004 นางสาวสุวรรณา ปัญญารัตน์ เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
suwanna@damrong.ac.th