:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


อันดับที่.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
[วิทยฐานะ]
1

07001 นางชญาภา แก้วชุมพล หัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
Chayapa@damrong.ac.th ครู
2

07002 นายสารัชต์ สิงหโฆษิต ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Sarat@damrong.ac.th ชำนาญการ
3

07003 นางสุวิชชา จินาอิ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Suwicha@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ