:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


อันดับที่.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
[วิทยฐานะ]
1

04005 นางสาวจิรภรณ์ แซ่ตั้ง หัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
Jiraporn@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
2

04004 นางจินตนา แสนงาย รองหัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
chintana@damrong.ac.th ชำนาญการ
3

04003 นางสาวสุนทรี ภีระ รองหัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
Suntaree@damrong.ac.th ชำนาญการ
4

04010 นายเกรียงไกร ธิดาเรือง ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Kriangkrai@damrong.ac.th ชำนาญการ
5

04009 นางเกษณี อุทธิยา ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
kedsanee@damrong.ac.th ชำนาญการ
6

04008 นางธัญกร กิตติจริยา ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Thanyakorn.tk@damrong.ac.th ชำนาญการ
7

04006 นายปรีชา จันทกาญจน์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Preecha@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
8

04007 นายวีระเล็ก ถาวรจตุรวัฒน์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Weralek@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
9

04002 นางรัชฎาภรณ์ ปัญญานวล ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Ratchadaporn.rp@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
10

04001 นางกุลธิดา สกุลแก้วพิทักษ์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Kullathida@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
11

04012 นายกัมปนาท ดอนลาว ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
kampanart@damrong.ac.th ชำนาญการ
12

04014 นายเสกสรรค์ อาษายศ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Seksan@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
13

04015 นางสาวทิพยวรรณ กันติ๊บ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Thippawan@damrong.ac.th ชำนาญการ
14

04016 นางชญานิน อดุลย์ฐานานุศักดิ์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Chayanin.ca@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
15

04017 นางสาวรัตนา ไชยเลิศ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Ratana@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
16

04019 นางสุริวรรณ ประสม ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
suriwan.pra@damrong.ac.th ชำนาญการ
17

04021 นางเครือวรรณ์ ตุ้ยต๋า ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
kruawan@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
18

04023 นางสาวสุภกานต์ สุรัตน์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
supakarn.sur@damrong.ac.th ครูผู้ช่วย
19

04022 นางกรอนงค์ เขื่อนแก้ว ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
kornanong@damrong.ac.th ชำนาญการ
20

04013 นายมนตรี บัดปัน ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Montri@damrong.ac.th ครู
21

04011 นางกุลลดา พัวพันพัฒนา ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
kunlada@damrong.ac.th ชำนาญการ