คลิกเพื่อLogin ลงทะเบียน

สำหรับม.ต้น

สำหรับม.ปลาย

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ สกุล รหัสชุมนุม ชื่อชุมนุม
1 31154 ทรงวุฒิ ภิรมย์พันธ์ 07001 วัยรุ่น วัยใส
2 31226 เจษฎากร มั่นกุง 13005 หมากรุก หมากฮอส
3 31332 ชนาธิป คำจันทร์ 03005 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
4 31403 สุกฤษฏิ์ บั้งเงิน 11009 ภาพยนต์สั้น
5 31755 กษิดิศ คชะเทศ 13005 หมากรุก หมากฮอส
6 31758 ชัยภัทร ใจน่าน 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
7 31759 ทักษพล พุทธิมา 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
8 31761 นพนันท์ กันทะจักร์ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
9 31762 พรพงษ์ ทองบำเรอ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
10 31763 ภวรัญชน์ คำภีระ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
11 31764 ลัทธภูมิ ศรีมูล 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
12 31765 กัลยาณี ธรรมธิ 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
13 31766 กาญจนาพร เมืองมูล 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
14 31767 เกณิกา อักษรทอง 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
15 31768 จันทกานต์ ปรวกพรมมา 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
16 31769 จิราภร ไพรสันเทียะ 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
17 31770 จีราวรรณ ทองใจ 07002 ชวนคิดชวนทำ
18 31771 จุฑาทิพย์ ไชยประเทศ 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
19 31772 ชยาภา ยะวิญชาญ 05008 นักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ 1-3
20 31773 ณัฐกฤตา หล้าอินถา 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
21 31775 ณัฐนิชา คิ้วสุวรรณวงศ์ 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
22 31776 ณัฐภัทรา ยาสุวรรณ์ 080011 ขับร้องประสานเสียง
23 31777 ณัฐริกา ตั้นคำ 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
24 31778 ธัญญาลักษณ์ จารุวัฒนสุนทร 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
25 31779 บงกชมาศ ปันซางคอน 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
26 31780 ประภาศิริ พรหมหนู 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
27 31782 ปิยธิดา ชื่นทรวงจิต 05008 นักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ 1-3
28 31783 พิชญา ยี่นาง 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
29 31784 พิมพ์ลภัส วงค์ใหญ่ 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
30 31785 ระติรส มหาทรัพย์ไพบูลย์ 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
31 31786 ลักษมน ภิวงศ์ 07002 ชวนคิดชวนทำ
32 31787 วงศ์วรุณ อุ่นบ้าน 05008 นักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ 1-3
33 31788 วิจิตรา นันต๊ะ 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
34 31789 ศุภิชา วิสูตรสกุล 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
35 31790 ศุภิสรา จันต๊ะนาเขต 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
36 31791 สายฝน มะโนหาญ 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
37 31792 สุวพิชญ์ ฟองนวล 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
38 31793 โสภิตา สงบกาย 10012 ศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้
39 31794 อรจิรา ศรีจุมปา 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
40 31796 ทักษ์ดนัย จินตนา 08003 ดนตรีพื้นเมือง
41 31798 ธิติวุฒิ ศรีอำคา 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
42 31799 ปิยะฉัตร บุญทา 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
43 31801 พัชรพล ศรีมณี 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
44 31802 มคพล คมสาคร 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
45 31804 วัชรพงษ์ ตาจันทร์ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
46 31805 สิรวิชญ์ อินต๊ะ 11009 ภาพยนต์สั้น
47 31806 อชิตพงษ์ ทิพย์กนก 11009 ภาพยนต์สั้น
48 31807 อนุชิต นันทะมาตร 08003 ดนตรีพื้นเมือง
49 31808 อาคม ชัยโชค 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
50 31809 ครองขวัญ วงค์เขียว 04001 เวทคณิต
51 31810 ชนิกานต์ ชัยรัตน์ 10014 Crossword ม.ปลาย
52 31812 ณัฐณิชา ทาแกง 12002 นิทานวิทย์แสนสนุก
53 31813 ทิพย์ เหล็กเพชร 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
54 31814 ธัญณิกา วงค์ดวง 12002 นิทานวิทย์แสนสนุก
55 31815 นภัสสร พรหมวงศ์ 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
56 31816 นันทิยา โกมิตร 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
57 31817 ปรัชญาพร จันทร์หอม 04011 อาสายุวกาชาด
58 31818 พนิตสุภา อินทรังษี 12002 นิทานวิทย์แสนสนุก
59 31820 พิมพกานต์ สีทิไชย 12002 นิทานวิทย์แสนสนุก
60 31821 ภูริชญา วงค์สรรศรี 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
61 31822 ยุวลี เหมืองน้อย 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
62 31823 โยธกา ปวนคำมา 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
63 31824 วิภาดา ศรีสุริวงษ์ 04011 อาสายุวกาชาด
64 31825 ศุภาวรรณ เมืองใจ 12002 นิทานวิทย์แสนสนุก
65 31826 สริตา เปียคำ 04011 อาสายุวกาชาด
66 31827 สรินยา ปวริศร 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
67 31828 สิรินดา อุดปิน 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
68 31829 สุชานาถ ไกลถิ่น 04001 เวทคณิต
69 31830 สุพิชญา เจนคิด 04011 อาสายุวกาชาด
70 31832 อภิญญา ดีวรัตน์ 04011 อาสายุวกาชาด
71 31834 ไอรดา สุนะ 04011 อาสายุวกาชาด
72 31835 กฤตพจน์ ศรีวรรณรมย์ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
73 31836 เกรียงศักดิ์ เมืองแก่น 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
74 31837 ชยากร ธรรมศิริ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
75 31840 พงศกร แสนสมบัติ 13005 หมากรุก หมากฮอส
76 31841 พันธกานต์ อินยาศรี 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
77 31842 พีรพล สิงหา 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
78 31843 ภูเบศธ์ สร้อยแก้ว 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
79 31844 มงคล นัยติ๊บ 11009 ภาพยนต์สั้น
80 31845 สิรวิชญ์ กองแสง 08003 ดนตรีพื้นเมือง
81 31846 อัษฎานุกูล รอดเจริญ 08003 ดนตรีพื้นเมือง
82 31847 กัลย์พิชชา บุศดี 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
83 31849 แคทรีน ผ่องใส 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
84 31850 จินต์ศุจี วงศ์ใหญ่ 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
85 31852 ฉัตรสุดา จองคำ 10019 New Gen 2019
86 31854 โชษิตา อินต๊ะรัตน์ 04001 เวทคณิต
87 31855 ธัญญาพร พุทธิมา 10019 New Gen 2019
88 31856 ธันยาณัฐ ณ ชัยภูมิ 07001 วัยรุ่น วัยใส
89 31857 นฤนารถ ไชยขันธ์ 11009 ภาพยนต์สั้น
90 31859 ปาริฉัตต์ มาดี 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
91 31862 พวงนภา ห้าวเหิม 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
92 31864 พิมพา คำแสง 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
93 31866 วราภรณ์ ชัยสุวรรณ์ 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
94 31867 ศิริพร หอมสุวรรณ์ 13006 เปตอง
95 31869 สิริกัลยา อินยาศรี 12002 นิทานวิทย์แสนสนุก
96 31870 สุจิรา ดวงประเสริฐชัย 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
97 31873 อรุณวรรณ มุกดา 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
98 31876 จินตยุทธ ตานี 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
99 31877 จิรภัทร ไทยมี 10014 Crossword ม.ปลาย
100 31880 ภัทรภณ โป่งเส็ง 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
101 31881 สราวุฒิ มณีฉาย 11009 ภาพยนต์สั้น
102 31882 อัครวิชช์ เตจ๊ะวันดี 080011 ขับร้องประสานเสียง
103 31885 จิณห์จุฑา เชื้อเมืองพาน 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
104 31886 ญาตาวี ชนะ 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
105 31888 ณัฐกานต์ ศรีโลโฟ้ง 14005 Eng Language Film viewing club
106 31891 ธวันภร งามวิเศษสิริ 14005 Eng Language Film viewing club
107 31893 นับทอง รักร่วม 10014 Crossword ม.ปลาย
108 31894 บุญฑริกา แก้วบัวคู 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
109 31897 วิชญาพร คำแก่น 05008 นักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ 1-3
110 31899 สุพรรษา ยามี 11003 เจียงฮายหรรษา
111 31900 สุพัชนันต์ บุญจีน 14005 Eng Language Film viewing club
112 31901 สุภาวดี สิงหาบุตร 12015 นักกิจกรรม(พื้นฐาน)
113 31934 กฤษนพงษ์ อริยานนท์ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
114 31935 คุณากร อสุพล 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
115 31936 จิรายุ ศรีพรม 060021 ตะกร้อ
116 31940 ธีรวัฒน์ ไชยศรีมา 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
117 31941 พงศ์พันธ์ ไชยเนตร 060021 ตะกร้อ
118 31942 พรรษกร เหล่าวงษา 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
119 31943 พัทธดนย์ สมฤทธิ์ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
120 31945 วชิรวิทย์ นันต๊ะเลิศ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
121 31947 ศิวะณัฐ ธรรมมาศ 07002 ชวนคิดชวนทำ
122 31948 เอกวิทย์ ผุดผ่อง 060021 ตะกร้อ
123 31949 กมลชนก ราชาวงค์ 04001 เวทคณิต
124 31950 กัลยากรณ์ ธรรมสอน 10014 Crossword ม.ปลาย
125 31951 กุลวลี โปธา 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
126 31953 จันทร์ญา ธนะปฐมชัย 07002 ชวนคิดชวนทำ
127 31955 ซูซาน โซซง 07002 ชวนคิดชวนทำ
128 31957 ธมนวรรณ วนากมล 07002 ชวนคิดชวนทำ
129 31958 นภัสประภา เยี่ยมวารี 04011 อาสายุวกาชาด
130 31959 นฤทัย เตชะ 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
131 31960 ปรารถนา นิพนธ์ 08002 ศิลปะไทย
132 31961 พรนภัส ทองไฝ 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
133 31965 ภัทราพร ยาโน 10012 ศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้
134 31967 รัชรินทร์ บุรานนท์ 04011 อาสายุวกาชาด
135 31973 อาภาภัทร หัตถผะสุ 05008 นักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ 1-3
136 31974 กรบัลลังก์ ศรีปุริ 11009 ภาพยนต์สั้น
137 31975 กฤตบุญ นิยม 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
138 31976 จักรภัทร เวียงเงิน 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
139 31978 ภัคพล เปี้ยทา 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
140 31980 ศิริวัฒน์ รุ่งศรีสุขจิต 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
141 31983 แสงชัย ธิวงค์ 05004 คุ้มครองผู้บริโภค
142 31984 เหนือเมฆ กันใจ 03005 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
143 31988 จิรัชญา หลวงฟอง 07002 ชวนคิดชวนทำ
144 31989 เจียหญิง ลี 12002 นิทานวิทย์แสนสนุก
145 31990 ฉันทพิชญา สุนทรสวัสดิ์ 04011 อาสายุวกาชาด
146 31991 ชนรดา แซ่ลี 10019 New Gen 2019
147 31992 จุรีภรณ์ ศรีวิลัย 07002 ชวนคิดชวนทำ
148 31993 ฐาปณีย์ แนวลาด 090021 ห้องสมุดภาษาจีน มปลาย
149 31997 ธนิตา ชุ่มมะโน 10019 New Gen 2019
150 31998 นภสร พิทักษ์กำพล 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
151 31999 นรัญญา ขันทา 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
152 32001 บุริมนาถ คุณานุภาพกุล 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
153 32002 ปภาวดี นันทชัย 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
154 32004 ฐิตินันท์ ต่อมใจ 10020 Calligraphy club
155 32006 ปาลิดา บุญล้วนวรุณพร 10019 New Gen 2019
156 32007 มณฑาทิพย์ ใสสอาด 11013 กฎหมายน่ารู้
157 32010 ลภัสกร ศรีเดช 10020 Calligraphy club
158 32013 อารีรัตน์ เทพหาร 12015 นักกิจกรรม(พื้นฐาน)
159 32014 เกียรติภูมิ อู๋อ่อน 060021 ตะกร้อ
160 32015 ณัฐดนัย เตวา 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
161 32023 ปัญญา เมธาปัณณสกุลเลิศ 04001 เวทคณิต
162 32025 พันธกานต์ ช่วยสุรินทร์ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
163 32027 กมลวรรณ ปันโตน 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
164 32028 กุสุมา ต่อมใจ 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
165 32033 ธนภรณ์ ลามจันทึก 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
166 32036 นภัสกร อินต๊ะยศ 08002 ศิลปะไทย
167 32040 ปวีณา จันคำ 04001 เวทคณิต
168 32044 พฤกษชาติ อินชุม 12002 นิทานวิทย์แสนสนุก
169 32045 พีรยา หม่องเป็ง 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
170 32046 ภัครมัย นาใจ 05004 คุ้มครองผู้บริโภค
171 32047 เมธาพร จันทราพูน 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
172 32048 เมธาวี บุญเจริญ 05004 คุ้มครองผู้บริโภค
173 32049 รติการณ์ ปุ๊ตุ้ย 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
174 32052 สุพิชญา พรมมา 04011 อาสายุวกาชาด
175 32053 อรกัญญา ไชยยะ 15004 ศิลปะสร้างชีพ
176 32054 กล้าณรงค์ วงศ์เพ็ญ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
177 32056 เฉลิมชัย จิตตรัตน์ 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
178 32058 ธีรพงศ์ กลิ่นหอม 06003 วอลเลย์บอล
179 32059 น้ำเพชร เทศทอง 13006 เปตอง
180 32061 ปฏิพล จันทร์โชติ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
181 32063 พิชญา เทียมคีรี 12015 นักกิจกรรม(พื้นฐาน)
182 32064 วรัญชิต คุ้มปานอินทร์ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
183 32065 กมลลักษณ์ กลีบแก้ว 04011 อาสายุวกาชาด
184 32067 เกวลิน สุยะใหญ่ 12015 นักกิจกรรม(พื้นฐาน)
185 32068 จิณห์นิภา บำเพ็ญพิทักษ์ 07002 ชวนคิดชวนทำ
186 32071 ชลิกา ดวงจันทร์ 090021 ห้องสมุดภาษาจีน มปลาย
187 32072 ไชยาภรณ์ พรพิสุทธ์วงศ์ 06003 วอลเลย์บอล
188 32074 ณัฐณิชา จันทาพูน 13006 เปตอง
189 32075 ณัฐธิดา คึมยะราช 090021 ห้องสมุดภาษาจีน มปลาย
190 32076 ณัฐวดี ศิริยานนท์ 05004 คุ้มครองผู้บริโภค
191 32078 นันทิชา หมื่นคำ 13006 เปตอง
192 32079 ปรีดาภรณ์ เชาว์สมชาติ 07002 ชวนคิดชวนทำ
193 32080 ปันณิกา สกุลลิขิตชัย 05001 คำคม
194 32081 ปิยาพัชร ทัพธานี 07002 ชวนคิดชวนทำ
195 32082 วณิชชา สุนารัตน์ 07002 ชวนคิดชวนทำ
196 32083 พรพรรษา คำมูล 05004 คุ้มครองผู้บริโภค
197 32084 ภูพิชญา ใจเสาร์ 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
198 32085 รัชชฎาภรณ์ ธนันวงค์ 13006 เปตอง
199 32086 รุ่งนภา แก้วปินะ 07002 ชวนคิดชวนทำ
200 32087 วรรัตน์ ชำนาญ 07002 ชวนคิดชวนทำ
201 32092 สิริรัตน์ เพชรกูล 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
202 32093 สุดารัตน์ ปละโน 05004 คุ้มครองผู้บริโภค
203 32094 จักรรินทร์ ไชยวงค์วรากร 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
204 32095 ชาญวิทย์ ยานะ 03005 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
205 32096 ฐานทัพ ท้าวภูธร 03005 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
206 32098 ธนพัฒน์ มีสุภา 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
207 32100 ธีระภัทร์ กันธิยะ 060021 ตะกร้อ
208 32104 วัทธิกร ชุ่มมงคล 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
209 32107 สมรรถชัย รุ่งประชา 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
210 32110 ชาลินี จันทาพูน 12015 นักกิจกรรม(พื้นฐาน)
211 32111 ญาดา มงคลโรจน์กุล 13006 เปตอง
212 32112 ณัฐธิดา ชินโตเมะ 07002 ชวนคิดชวนทำ
213 32113 ธนัชชา คำหน่วย 07002 ชวนคิดชวนทำ
214 32114 ธัญญลักษณ์ สุธรรมจา 07002 ชวนคิดชวนทำ
215 32115 ธัญวรัตน์ ณ ลำปาง 090021 ห้องสมุดภาษาจีน มปลาย
216 32116 นรมน ปิตตะพันธุ์ 07002 ชวนคิดชวนทำ
217 32119 ปริยา เวชชะ 04011 อาสายุวกาชาด
218 32120 พัชรดา ใจดี 090021 ห้องสมุดภาษาจีน มปลาย
219 32124 วริษา ทาปัน 07002 ชวนคิดชวนทำ
220 32125 รัชนีกร เพียรธิยะ 05004 คุ้มครองผู้บริโภค
221 32127 สุดา โชคสถาพรสิน 090021 ห้องสมุดภาษาจีน มปลาย
222 32128 สุพิชฌาย์ บุญลือ 07002 ชวนคิดชวนทำ
223 32131 อาวัสดา สุตา 12015 นักกิจกรรม(พื้นฐาน)
224 32132 อาริสา สายเครืออินทร์ 04011 อาสายุวกาชาด
225 32133 เอลิน่า อามอ 090021 ห้องสมุดภาษาจีน มปลาย
226 32134 กิตติภัฏ พรมเมือง 060021 ตะกร้อ
227 32136 เฉลิมพล กิ่งก้าน 060021 ตะกร้อ
228 32139 ธนพล ธะนาคำ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
229 32140 ธนพัฒน์ ลือชา 13006 เปตอง
230 32141 ธัชชานนท์ คำแก่น 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
231 32142 นพลักษณ์ สุริยะไชย 04001 เวทคณิต
232 32146 ภาราดา วงค์จักร 060021 ตะกร้อ
233 32147 วิกรม สมคิดคนางค์กูล 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
234 32150 ศุภกร วงศ์ไข่ 060021 ตะกร้อ
235 32151 อภิสิทธิ์ อินต๊ะชัย 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
236 32152 เกศกนก เวียงคำ 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
237 32153 จันทร์เพ็ญ ศิริบัวทอง 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
238 32155 จิรภัทร โอคุโบะ 04011 อาสายุวกาชาด
239 32156 จิราภรณ์ ขัตติยะ 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
240 32159 ธนัชพร สุริยนต์ 11013 กฎหมายน่ารู้
241 32161 นภัสสร อุดออน 11013 กฎหมายน่ารู้
242 32162 นันทพร กิตตินุกูลวงค์ 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
243 32163 ปฐมาวดี จันทร์แก้ว 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
244 32164 พิชญ์สินี เลิศไกรวัล 07002 ชวนคิดชวนทำ
245 32165 พิมลวรรณ ทองฑีฆา 11009 ภาพยนต์สั้น
246 32167 ศรุตยา สุวรรณหงษ์ 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
247 32168 สิริวิมล แทนสา 07002 ชวนคิดชวนทำ
248 32169 หทัยทิพย์ สุริยนต์ 11013 กฎหมายน่ารู้
249 32170 อภิสมัย ไฝคำ 05010 ห้องสมุด
250 32172 อุมาพร คำดา 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
251 32173 แอ็ด เดือนอิน 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
252 32175 ไชยพัฒน์ ปัญญาผาบ 06006 บาสเกตบอล
253 32176 ไชยวัฒน์ ภิญโญ 13006 เปตอง
254 32182 ภานุพงศ์ ศรีพิกุล 06004 ฟุตซอล
255 32186 อารียา ยาละ 04011 อาสายุวกาชาด
256 32190 กนกภรชนก กระหมุดความ 06005 กรีฑาเพื่อสุขภาพ
257 32192 จันทร์รอด ทองคำ 11007 สวดมนต์สรภัญญะพัฒนาจิต
258 32195 จิรัชยา สายคำ 12015 นักกิจกรรม(พื้นฐาน)
259 32196 ฐิติวรดา ศิริจันตระกูล 13006 เปตอง
260 32198 นภสร ปินปันคง 090021 ห้องสมุดภาษาจีน มปลาย
261 32199 นันทวรรณ์ ใจฟอง 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
262 32200 เบญจวรรณ บุญสม 04011 อาสายุวกาชาด
263 32201 ปุณยนุช ถาแม่วาง 04011 อาสายุวกาชาด
264 32206 วชิตา ทิพย์ประถม 08002 ศิลปะไทย
265 32209 ศรุตศิยา เครือยศ 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
266 32210 ศิริพิชญ์ คงประดิษฐ 05001 คำคม
267 32211 ศุภาพิชญ์ ปันกาวี 07002 ชวนคิดชวนทำ
268 32218 ธนภัทร จินะการ 06004 ฟุตซอล
269 32219 ธนาวัฒ ศิริโรจน์ 08003 ดนตรีพื้นเมือง
270 32220 ธีรภัทร์ ถนอมกิจ 08003 ดนตรีพื้นเมือง
271 32225 รัชชานนท์ นาทอง 11013 กฎหมายน่ารู้
272 32228 สุรพศ พิจอมบุตร 07002 ชวนคิดชวนทำ
273 32229 สุรพัศ พิจอมบุตร 060021 ตะกร้อ
274 32230 กมลนัทธ์ แฉ่งโสภา 05010 ห้องสมุด
275 32233 จุฑามณี วรรมณี 05010 ห้องสมุด
276 32236 ณัฐธีรมน รัตนารักษ์ 080013 การแสดง
277 32237 ณัฐริดา แก้วสองสี 07002 ชวนคิดชวนทำ
278 32239 ทิชากร ใจจักร์ 05008 นักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ 1-3
279 32240 นภัสสร มนุพร 090021 ห้องสมุดภาษาจีน มปลาย
280 32241 ปิยธิดา ราชอุ่น 080013 การแสดง
281 32242 ปิยะวดี ธรรมสรางกูร 12002 นิทานวิทย์แสนสนุก
282 32245 มัลลิกา ทะเขียว 07002 ชวนคิดชวนทำ
283 32246 รุจิรา โพธิจิตร 07002 ชวนคิดชวนทำ
284 32247 ลลนา ศรีบุญเรือง 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
285 32248 สายพิน สิทธิมาส 11009 ภาพยนต์สั้น
286 32250 เสาวลักษณ์ จันทร์ฟอง 07002 ชวนคิดชวนทำ
287 32251 แสงฟอง วงค์มาก 11007 สวดมนต์สรภัญญะพัฒนาจิต
288 32252 อพัชนิภา ปุ๊ดภาษี 05001 คำคม
289 32333 ทินภัทร จิตรถา 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
290 32367 ชิษณุพงศ์ มณีรัตน์ 12026 พี่สอนน้อง
291 32368 ณฐนนท ไชยลังกา 12026 พี่สอนน้อง
292 32369 ณัฏฐกิตติ์ ชาวลี้แสน 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
293 32370 ธิเบศ หมื่นอ้าย 12026 พี่สอนน้อง
294 32371 น้ำหนึ่ง อินทสนธิ์ 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
295 32373 พงศกร สวยสม 12026 พี่สอนน้อง
296 32374 ศุภกร เจริญสุข 09001 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้(ม.ปลาย)
297 32375 ศุภกิจ บุญพยนต์ 12026 พี่สอนน้อง
298 32376 หัตถโกวิทย์ หัตถกอง 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
299 32377 อรรถพงษ์ อินต๊ะ 04019 แค่คิดชีวิตเปลี่ยน
300 32378 อลงกรณ์ จันทร์อุดร 080011 ขับร้องประสานเสียง
301 32379 กานต์ธิดา ไชยรังษี 06003 วอลเลย์บอล
302 32380 จิรัชญา ปงธิยา 10013 English Tour
303 32381 ชนิภรณ์ ฉัน 12026 พี่สอนน้อง
304 32382 ญาณิศา จันทร์ฝาย 12026 พี่สอนน้อง
305 32383 ฐิติมา ภาคำ 12026 พี่สอนน้อง
306 32384 ณัฐพร ตาวงศ์ 12026 พี่สอนน้อง
307 32385 ธันยพร เตียวสถาพร 12026 พี่สอนน้อง
308 32386 นุชวรา กันธะวิเร 11003 เจียงฮายหรรษา
309 32387 บัณฑิตา ศรีพรม 11003 เจียงฮายหรรษา
310 32389 ปาลิตา ดาพะโย 10013 English Tour
311 32390 ปิยธิดา คำงาม 080011 ขับร้องประสานเสียง
312 32391 พชรพร รักพ่วง 12026 พี่สอนน้อง
313 32393 พรไพลิน สุขเกษม 12026 พี่สอนน้อง
314 32394 พรลาภิณ หล้าอินถา 10013 English Tour
315 32395 พิมพา เสือบางพระ 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
316 32396 พัชรินทร์ อนันตวรพจน์ 12026 พี่สอนน้อง
317 32397 ภัครมัย ไทยโกษา 12026 พี่สอนน้อง
318 32398 มาริษา วงค์เขียว 15004 ศิลปะสร้างชีพ
319 32399 ยุวธิดา บัวทอง 12026 พี่สอนน้อง
320 32401 วรันธร ตั๋นเปี้ย 12026 พี่สอนน้อง
321 32402 ศิรินภา อุดกลิ้ง 080011 ขับร้องประสานเสียง
322 32405 อังค์วรา ช่วยสระนอก 11003 เจียงฮายหรรษา
323 32406 อาทิตยา แสงคำ 11003 เจียงฮายหรรษา
324 32408 กิตติพล เรืองนาค 04010 Gifted math
325 32409 ธชภพ ศิริ 05010 ห้องสมุด
326 32411 ชนาธิป ดะราศิริ 080011 ขับร้องประสานเสียง
327 32413 ณัฐพัชร รักกะเปา 04012 A-math Sudoku
328 32414 ณัฐวุฒิ ดอนเลย 12009 ฟิสิกส์
329 32415 ดิศฐนันท์ พรมแจ้ 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
330 32418 ธนบูลย์ ชัยภูวนารถ 09001 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้(ม.ปลาย)
331 32419 ธนพล เขื่อนแปด 080011 ขับร้องประสานเสียง
332 32420 ธรรมชาติ ธรรมจักร์ 12009 ฟิสิกส์
333 32422 วลัญช์ เขียวขอม 06004 ฟุตซอล
334 32423 อภิสิทธิ์ สงวนสิทธิ์ 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
335 32424 กัญญาพัชร กิจธรรม 12013 ของเล่นเคมี
336 32425 จิรัชญา สิงห์เชื้อ 07001 วัยรุ่น วัยใส
337 32427 ณัฐมล ดีภา 04010 Gifted math
338 32429 ติชิลา พันธุ์สุภะ 10013 English Tour
339 32431 ธีร์ธิดา เลาดี 04010 Gifted math
340 32433 เนตรนภา ศรีรักษา 04010 Gifted math
341 32435 รุ่งทิวา ปัญญางาม 12006 Gifted ชีววิทยา
342 32436 วรนุช กันสีชา 07001 วัยรุ่น วัยใส
343 32437 วรรณทิวา ใจยะ 10013 English Tour
344 32438 วิภาลักษณ์ จันต๊ะมาศ 10013 English Tour
345 32439 วิราวรรณ มาเยอะ 12013 ของเล่นเคมี
346 32440 ศรุตา บุญมา 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
347 32441 ศักยพร เบเหมี่ยทู 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
348 32442 ศิริรัตน์ รินพล 12001 เคมีใกล้ตัว
349 32443 สิริภัทร สิทธิสงคราม 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
350 32444 สุวิมล โสวรรณา 05008 นักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ 1-3
351 32446 อุบลวรรณ เลอสิน 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
352 32447 กฤตยชญ์ ไชยวงค์ 04010 Gifted math
353 32448 จักรินทร์ ใจฟู 10013 English Tour
354 32451 ธีริน จิตถา 03001 มิลติมีเดีย(Multimedie)
355 32452 พิชญะ ทองอารีย์ 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
356 32453 พิทักษ์พงศ์ ศรีจุมปา 03001 มิลติมีเดีย(Multimedie)
357 32454 ภาณุพงศ์ จำปาชัย 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
358 32455 ภูมิพัฒน์ จิณทะจิตต์ 12009 ฟิสิกส์
359 32456 มาหมัดยาแบรนด์ โพธิ์ศรี 04019 แค่คิดชีวิตเปลี่ยน
360 32457 ศุภณัฐ เหมือยมะโน 03001 มิลติมีเดีย(Multimedie)
361 32459 กนกลักษณ์ ราวิชัย 10013 English Tour
362 32461 กมลชนก นิลสวิท 08003 ดนตรีพื้นเมือง
363 32462 กัลยารัตน์ แสงไทย 12026 พี่สอนน้อง
364 32463 จิรภัทร์ น้อยสร้อย 15004 ศิลปะสร้างชีพ
365 32464 จิรภิญญา สมฝั้น 10013 English Tour
366 32466 ชุติกาญจน์ วงศ์ใหญ่ 04010 Gifted math
367 32467 ธนภรณ์ จักรักษา 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
368 32468 นภัสนันท์ แก้วจันทร์ 10013 English Tour
369 32470 ปาลิดา ภิระบรรณ์ 04010 Gifted math
370 32471 พัชรินทร์ ชุ่มมะโน 04011 อาสายุวกาชาด
371 32472 พิกุลทอง โพธิ์สุพรรณ์ 12006 Gifted ชีววิทยา
372 32473 ประภาวรินทร์ ดีคำปา 07002 ชวนคิดชวนทำ
373 32474 พิมพ์มาดา ดวงสุดา 08007 ดนตรีไทย
374 32475 ภัทรวรรณ สมศักดิ์ 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
375 32477 รับพร ดวงงา 05010 ห้องสมุด
376 32479 ศิริกร วงษ์จันทร์ 10013 English Tour
377 32480 ศิริญาภรณ์ ปั้นรูป 12006 Gifted ชีววิทยา
378 32481 สิรภัทร เภตรา 12009 ฟิสิกส์
379 32483 อดิศา สุภาวรรณ์ 080011 ขับร้องประสานเสียง
380 32484 อัญชสา ศรีเมือง 12026 พี่สอนน้อง
381 32485 อาทิตยา จันทร์ลือ 08007 ดนตรีไทย
382 32486 อารีย์ ซื่อตระกูล 04011 อาสายุวกาชาด
383 32487 เจษฎาพงษ์ ตันชัยสิริมณีกุล 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
384 32489 ภานุวิชญ์ ดวงสนิท 03001 มิลติมีเดีย(Multimedie)
385 32491 กนกพร บุญเรือง 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
386 32492 กนกภัทร ออละมูล 10011 การละคร
387 32493 กัญญ์ชิสา ไชยประเสริฐ 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
388 32495 ญูถิกา ทรินทร์ 10011 การละคร
389 32496 ทัญกมณ นามวงศ์ 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
390 32497 ธัญสุดา ณ เชียงใหม่ 15004 ศิลปะสร้างชีพ
391 32498 นงนภัส สุรินทร์ 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
392 32499 นชา สกุลมีทรัพย์ 07002 ชวนคิดชวนทำ
393 32501 ประภัสสร ร่วมชาติ 080011 ขับร้องประสานเสียง
394 32502 ปวิชญา บุญสูง 10011 การละคร
395 32503 ปารมี ปัณราช 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
396 32504 ปีร์รดา อินมาก 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
397 32506 พรนภัส กันทะเตียน 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
398 32507 พรรภษา เอื้อนอ้อย 03007 เว็ปแอปพลิเคชั่น
399 32509 ภารดี สลีสองสม 04010 Gifted math
400 32511 ลักษิกา ก๋าแก้ว 10013 English Tour
401 32512 ศรัญญพร สำราญดี 15004 ศิลปะสร้างชีพ
402 32513 สุชาดา ทิพย์สุภา 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
403 32514 อภิชญา พรมทนันไชย 15004 ศิลปะสร้างชีพ
404 32516 อารียา ทาวา 04011 อาสายุวกาชาด
405 32573 ณัฐชนน ปวงจันทร์ 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
406 32576 ธนวัฒน์ สิงห์จักร์ 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
407 32585 วชิรพล หงษ์หิน 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
408 32587 ดนัยณัฏฐ์ อาโน 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
409 32591 จิราพร สายวงค์ฝั้น 06003 วอลเลย์บอล
410 32592 ซอลิฮะห์ กสิวรรณ์ 07002 ชวนคิดชวนทำ
411 32594 ณัฐธิดา เสาร์สุวรรณ์ 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
412 32595 เทวนาถ อรรถไพบูลย์ 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
413 32596 ธิดาพร ติ๊บสีบุตร 11013 กฎหมายน่ารู้
414 32597 เบญจลักษณ์ ชัยวราวุฒิ 07002 ชวนคิดชวนทำ
415 32598 ปิยะธิดา เขตบุญไสย 05008 นักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ 1-3
416 32599 ผลิตา แสนใจ 05008 นักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ 1-3
417 32600 พิธุนิภา เกตุดำ 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
418 32601 พิมพ์พร คำสม 07002 ชวนคิดชวนทำ
419 32603 รัตติยาพร อุดมพันธ์ 04019 แค่คิดชีวิตเปลี่ยน
420 32607 สุพิชฌาย์ ศรีมา 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
421 32609 ฉัฐณัฐ ชลรัชพงศ์ 05006 ยุวชนดำรงฯอาสา
422 32610 ณัฏฐชัย ถาวะละ 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
423 32611 กฤตเมธ จันทร์ภักดิ์ 060021 ตะกร้อ
424 32612 กิตติกร คำเมือง 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
425 32614 คณิน คำพงษ์ 04012 A-math Sudoku
426 32617 เจษฎากร บัวนาค 03007 เว็ปแอปพลิเคชั่น
427 32621 นวมินทร์ วันดี 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
428 32623 ปฏิภาณ ปวงคำ 07002 ชวนคิดชวนทำ
429 32625 ศุภชัย ชาภักดี 03007 เว็ปแอปพลิเคชั่น
430 32627 อนุรักษ์ ศรีพุทธา 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
431 32628 เกยุราวรรณ มะโนหาญ 12001 เคมีใกล้ตัว
432 32630 กัญธีพิศา วชิรชาญ 080012 cover dance
433 32631 ชญาดา เชื้อเจ็ดตน 080012 cover dance
434 32632 ชลิตา นันทะเสน 15004 ศิลปะสร้างชีพ
435 32636 ณัฐรดา เขื่อนแก้ว 11001 เศรษฐกิจพอเพียง
436 32637 ณัฐรียา บุญมาก 04019 แค่คิดชีวิตเปลี่ยน
437 32640 นุชนาฎ กาทู 15004 ศิลปะสร้างชีพ
438 32642 ปริชาติ กันทะคำแหง 080012 cover dance
439 32644 มันตรา บัวงาม 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
440 32645 วนิดา มณีรัตน์ 04019 แค่คิดชีวิตเปลี่ยน
441 32648 สุภารวี ต่างคิง 10015 Word Building
442 32649 อลีนา อังคะรา 05008 นักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ 1-3
443 32650 อลีนา มายิด 05015 กวีเยาวชน
444 32651 กรวิชญ์ วงศ์สุวรรณ์ 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
445 32657 ธเนศ ไชยอินถา 11003 เจียงฮายหรรษา
446 32658 ธีรดนย์ จันทร์เทพ 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
447 32662 ระพีพัฒน์ จันสุภาเสน 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
448 32666 สุริยัน เชื้อสุวรรณ์ 080011 ขับร้องประสานเสียง
449 32671 จุฑามณี วงศ์มยุรา 07002 ชวนคิดชวนทำ
450 32672 ชมภูนุช คำฟู 04011 อาสายุวกาชาด
451 32673 ชลดา ทองสน 12026 พี่สอนน้อง
452 32675 ธัญจิรา สุขไชยวรรณ 04011 อาสายุวกาชาด
453 32677 นันทินี หม่องเป็ง 12001 เคมีใกล้ตัว
454 32679 ปรางทอง เครือยอด 04019 แค่คิดชีวิตเปลี่ยน
455 32680 ปานทิพย์ อิ่นแก้ว 080011 ขับร้องประสานเสียง
456 32681 อัญชิสา ยาสมุทร์ 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
457 32683 มัทนียา จินดาวงศ์ 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
458 32684 มาริสสา ก๋าแก้ว 07001 วัยรุ่น วัยใส
459 32686 ลัดดาวัลย์ เครือพุด 07002 ชวนคิดชวนทำ
460 32687 สุภาภรณ์ ศรีคำปัน 05008 นักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ 1-3
461 32688 อรสา หมื่นคำ 07002 ชวนคิดชวนทำ
462 32689 อารยา มายิด 04019 แค่คิดชีวิตเปลี่ยน
463 32691 เขมชาติ พงษ์วารินทร์ 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
464 32694 ไชยวัฒน์ ตรียาวรกุล 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
465 32695 ฐิตินันท์ สถานป่า 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
466 32696 ณัฐวุฒิ เทพจักร 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
467 32697 ธนกร วงศ์ใหญ่ 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
468 32698 พฤฒิภูมิ ปัญโญ 060021 ตะกร้อ
469 32705 ศักรภพน์ ปาปวน 06006 บาสเกตบอล
470 32708 ศุภวิชญ์ วงศ์ธนะบูรณ์ 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
471 32713 ชนกนันท์ สลีสองสม 15004 ศิลปะสร้างชีพ
472 32716 ณัฐวรรณ พลาวัสนันทน์ 15004 ศิลปะสร้างชีพ
473 32718 ธันย์ชนก พินิจ 15004 ศิลปะสร้างชีพ
474 32719 บุษยมาศ ปัญโญ 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
475 32722 พิยดา ภูแม่นเขียน 11001 เศรษฐกิจพอเพียง
476 32723 แพรวา ทองฑีฆา 11001 เศรษฐกิจพอเพียง
477 32725 วิชญา มณีจันทร์สุข 08003 ดนตรีพื้นเมือง
478 32726 ศิขรินธาร กันทะปวน 08007 ดนตรีไทย
479 32727 สกุลรัตน์ พรหมธิ 15004 ศิลปะสร้างชีพ
480 32729 อรพรรณ บุญแต่ง 15004 ศิลปะสร้างชีพ
481 32730 อาทิตยา นวลคำ 15004 ศิลปะสร้างชีพ
482 32731 กฤษฎา กองนาค 06003 วอลเลย์บอล
483 32732 ชานนทร์ ปวงงาม 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
484 32733 ณัชพล เขื่อนขัน 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
485 32734 ณัฐวุฒิ จุมปูสาร 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
486 32735 วทัญญู ดวงคิด 06005 กรีฑาเพื่อสุขภาพ
487 32736 ธนกริช ปงกันมูล 10013 English Tour
488 32737 ธนโชติ คำพร 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
489 32739 นวเทพ นันไชย 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
490 32740 ปิยภัคดิ์ สีดาน้อย 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
491 32741 พฤทรพล คำน้อย 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
492 32742 ศุภณัฎฐ์ พลเยี่ยม 080011 ขับร้องประสานเสียง
493 32744 อภิชาติ แซ่เติ๋น 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
494 32747 จรุชา ธรรมศิริ 04019 แค่คิดชีวิตเปลี่ยน
495 32748 กัญญาณัฐ เตชะนันท์ 04019 แค่คิดชีวิตเปลี่ยน
496 32749 ชลธิดา ศรีบุรินทร์ 15004 ศิลปะสร้างชีพ
497 32751 ชามาวีร์ ตาหล้า 04019 แค่คิดชีวิตเปลี่ยน
498 32752 ณหทัย อะทะวงษา 15004 ศิลปะสร้างชีพ
499 32753 ณิชกมล นัยนา 04019 แค่คิดชีวิตเปลี่ยน
500 32754 นันนา อภิวงศ์ษา 05008 นักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ 1-3
501 32755 ธัญญากร จันทร์มีทรัพย์ 15004 ศิลปะสร้างชีพ
502 32756 ธัญรัต สิทธิบุญมา 09001 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้(ม.ปลาย)
503 32757 ธัญรัตน์ ลาวพันธ์ 05015 กวีเยาวชน
504 32758 นารีรัตน์ พุทธตาล 12009 ฟิสิกส์
505 32759 ปภัสสร ยศกันโท 080011 ขับร้องประสานเสียง
506 32760 ประกายดาว วัณโณ 11013 กฎหมายน่ารู้
507 32761 พิริญาภรณ์ สิงหาภู 05015 กวีเยาวชน
508 32763 เมวรินทร์ อารีย์ 05015 กวีเยาวชน
509 32764 รวินันท์ พุดศรี 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
510 32765 วันวิสา เครือเทพ 04019 แค่คิดชีวิตเปลี่ยน
511 32766 สายธาร ประทุมชัย 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
512 32767 นวพร เอื้ออำนวย 15004 ศิลปะสร้างชีพ
513 32768 สุภาวดี มาทพงษ์ 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
514 32769 สุวิมล หมดกลม 07002 ชวนคิดชวนทำ
515 32771 กรวิชญ์ ประทุมดี 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
516 32773 จีราวัฒน์ โชคมั่งมีพิศาล 09001 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้(ม.ปลาย)
517 32775 ณัฐพล สิงห์เสนา 12009 ฟิสิกส์
518 32776 ธนกฤติ ชมตระกูล 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
519 32777 ธเนศวร อำมาตย์มณี 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
520 32779 วีระกร ตารินทร์ 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
521 32780 ศักย์ศรณ์ ปิมปา 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
522 32781 ศิรพล มะโนวัง 03001 มิลติมีเดีย(Multimedie)
523 32783 สุภัทร ตื้อยศ 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
524 32785 กรพรรญา แสงแลบ 12009 ฟิสิกส์
525 32786 จิตรนภา ผาพบุญ 12006 Gifted ชีววิทยา
526 32787 จินตนา จองแค 12013 ของเล่นเคมี
527 32788 โชติกา ดวงนิล 12013 ของเล่นเคมี
528 32789 ณัฐชยา สุวรรณ์ 12009 ฟิสิกส์
529 32790 ธัญรดา วงค์ตุ้ย 08007 ดนตรีไทย
530 32791 ธีมาพร ศิริธร 04019 แค่คิดชีวิตเปลี่ยน
531 32793 ปิยนาถ ผาสบ 05010 ห้องสมุด
532 32794 เปมิกา ยี่ภิญโญ 04019 แค่คิดชีวิตเปลี่ยน
533 32795 พรชนก กุลดี 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
534 32796 พรวิสาห์ จ่ากุญชร 04019 แค่คิดชีวิตเปลี่ยน
535 32798 แพรวพรรณ วงค์ใหญ่ 08007 ดนตรีไทย
536 32799 วิภูษณา สมดี 04011 อาสายุวกาชาด
537 32800 ศิริรชา มหาบัน 12013 ของเล่นเคมี
538 32801 ศิริลักษณ์ พุมมาเวียง 04019 แค่คิดชีวิตเปลี่ยน
539 32803 สุทัตตา คำปาตัน 04011 อาสายุวกาชาด
540 32804 สุพิชญา เกษแก้ว 15004 ศิลปะสร้างชีพ
541 32805 สุภัทรา หัตถกอง 12013 ของเล่นเคมี
542 32806 สุมิญา กันทะวงค์ 07002 ชวนคิดชวนทำ
543 32807 อภิชญา หม่อมพกุล 04011 อาสายุวกาชาด
544 32808 อริยาภัทร์ บุรศักดิ์วราฤทธิ์ 08006 โยธวาฑิต
545 32809 อัลิปรียา จันทร์อิน 12006 Gifted ชีววิทยา
546 32811 ชิษณุพงศ์ แก้วตั้ง 080011 ขับร้องประสานเสียง
547 32813 ธนากร รุ่งโรจน์วงศ์ศรี 11003 เจียงฮายหรรษา
548 32814 ปกรณ์ หวุ่ยแม 04010 Gifted math
549 32817 วัชระ หวลอารมณ์ 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
550 32819 กนกวรรณ จันจม 07002 ชวนคิดชวนทำ
551 32820 กนลรัตน์ เถรนิยม 11013 กฎหมายน่ารู้
552 32822 กัญญาวีร์ ธุระวรณ์ 080011 ขับร้องประสานเสียง
553 32823 กิตติยา สุวรรณ์ 04019 แค่คิดชีวิตเปลี่ยน
554 32824 จิดาภา ลังกาพินธ์ 12006 Gifted ชีววิทยา
555 32825 จินตนา อุทุมภา 080011 ขับร้องประสานเสียง
556 32827 ฐิติมา หงษ์ภักดี 15004 ศิลปะสร้างชีพ
557 32828 ณัฐนิช เจริญกิจ 03007 เว็ปแอปพลิเคชั่น
558 32829 ณิชาพัชร์ ดอนลาว 04011 อาสายุวกาชาด
559 32830 ทิตยา สมุดความ 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
560 32831 ทิพย์เกษร วิลัยพงษ์ 04019 แค่คิดชีวิตเปลี่ยน
561 32834 ปนัสยา อภิธนัง 12001 เคมีใกล้ตัว
562 32836 ปาริชาติ เชียงทา 04011 อาสายุวกาชาด
563 32837 พรญาณี สันธิ 08007 ดนตรีไทย
564 32838 พิมพ์ลดา ปัดนา 04011 อาสายุวกาชาด
565 32839 ฟาริดา ภักดี 12001 เคมีใกล้ตัว
566 32841 ม่านไหม ศรีอินคำ 12026 พี่สอนน้อง
567 32842 วราพร ฟองสมุทร 080011 ขับร้องประสานเสียง
568 32843 วิชญาพร สุขเกษม 080011 ขับร้องประสานเสียง
569 32844 สกุลณา ชาวไชย 04011 อาสายุวกาชาด
570 32845 สายธารทิพย์ ศรีวุธิ 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
571 32846 สุพิชชา มหาวุฒิ 08003 ดนตรีพื้นเมือง
572 32847 สุมิตรา อุปนันท์ 080011 ขับร้องประสานเสียง
573 32848 โสภิดา คำรูญ 12001 เคมีใกล้ตัว
574 32849 หยกฟ้า กามล 07002 ชวนคิดชวนทำ
575 32851 กวิน เทพวงค์ 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
576 32852 ชัยวิชิต วันยาม 11003 เจียงฮายหรรษา
577 32853 ณพสิทธิ์ บุญของ 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
578 32855 ทัตพล ศิริชัย 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
579 32856 ธนันท์ บุญกอง 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
580 32857 ธีทัต กาวิละมูล 04012 A-math Sudoku
581 32858 ปรัชญา คำอ้าย 03001 มิลติมีเดีย(Multimedie)
582 32859 พงศกร เมฆสกุล 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
583 32861 พีรดนย์ ลือศักดิ์ 05001 คำคม
584 32862 พีรศักดิ์ วิวัฒนวงศ์ธร 10013 English Tour
585 32863 บุณณดา แก้วสว่าง 04011 อาสายุวกาชาด
586 32864 อภินันท์ กองกันทะ 05010 ห้องสมุด
587 32866 กมลชนก คิดข้างบน 05001 คำคม
588 32867 กิตติยา ทองดีนอก 11003 เจียงฮายหรรษา
589 32868 เกศินี ดีสวน 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
590 32869 ขวัญจิรา แนวลาด 11003 เจียงฮายหรรษา
591 32870 จันทร์เจิดจ้า สุริยะไชย 12006 Gifted ชีววิทยา
592 32871 เมธาสิทธิ์ อินเทพ 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
593 32872 ธัญชนก โนจา 12001 เคมีใกล้ตัว
594 32873 ธัญญามาส ตาหล้า 11003 เจียงฮายหรรษา
595 32874 ธัญลักษณ์ ตาหล้า 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
596 32876 บุญฑริการ์ ทิพย์ประสงค์ 04011 อาสายุวกาชาด
597 32877 ประกาญแก้ว คำทับทิม 05001 คำคม
598 32878 ปาริชาติ รอดดิษฐ 12006 Gifted ชีววิทยา
599 32879 พรนภัส พลฤทธิ์ 04010 Gifted math
600 32881 พิมพ์ลภัส สิริพารากุล 11003 เจียงฮายหรรษา
601 32882 ภัทรมัย แก้วสมนึก 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
602 32883 มัญฑิตา วงศ์วาลย์ 12001 เคมีใกล้ตัว
603 32884 วณิชชกร วังมูล 11003 เจียงฮายหรรษา
604 32885 วรางคณา บัวชัย 05001 คำคม
605 32887 อังคณา บุญดี 15004 ศิลปะสร้างชีพ
606 32889 อาทิมา บุญเลิศ 15004 ศิลปะสร้างชีพ
607 32890 เอลียาห์ สินเปียง 04011 อาสายุวกาชาด
608 32962 โสภิดา ศิริคนธ์ประเสริฐ 11009 ภาพยนต์สั้น
609 32969 ยศภัทรา เต็มเสาร์ 07002 ชวนคิดชวนทำ
610 32972 คริษฐ คีรีแก้ว 12026 พี่สอนน้อง
611 32974 ชิษณุพงศ์ โปธา 04012 A-math Sudoku
612 32975 ติณห์ปราณนต์ ศรีวรพรกุล 04010 Gifted math
613 32976 ธนดล หมื่นมโน 04012 A-math Sudoku
614 32977 นันทวัฒน์ นันต๊ะ 08006 โยธวาฑิต
615 32979 พรพิพัฒน์ จุมปา 04010 Gifted math
616 32981 ภัชรพงศ์ อินทรีย์ 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
617 32982 มิ่งขวัญ ทิพย์ทอง 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
618 32985 กัณฐิกา เทพสุรินทร์ 08006 โยธวาฑิต
619 32986 จารุวรรณ วงศ์ดวง 04012 A-math Sudoku
620 32987 ชญานิจ วงศ์ษา 12026 พี่สอนน้อง
621 32988 ชวัลลักษณ์ ลังกากาศ 04012 A-math Sudoku
622 32989 ชุติกาญจน์ ใจนนท์ถีย์ 09001 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้(ม.ปลาย)
623 32990 กฤตพร ฉิ่งทองคำ 10005 Singing English Song
624 32992 กฤษณพันธุ์ สนชาวไพร 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
625 32994 ภานุพงศ์ สมสิทธิ์ 03002 Model Design Inspiration to design
626 32997 ธิระดาภร ปัญญาบุญ 04012 A-math Sudoku
627 32998 ธีริศรา สันดอนทอง 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
628 33000 บูยะ มาเยอะ 03008 Arduino
629 33001 ปัณณธร วรปัญญาสกุลชัย 12026 พี่สอนน้อง
630 33003 ปิยาภรณ์ สุวรรณคำ 12026 พี่สอนน้อง
631 33004 ภัควลัญชญ์ เทียนทอง 08002 ศิลปะไทย
632 33006 รัตนาพร จรรยา 12026 พี่สอนน้อง
633 33007 จิตร์จรัญ คืนมาเมือง 06001 นักกรีฑา
634 33008 ศศิธร จันทาพูน 12026 พี่สอนน้อง
635 33009 กรกนก พรมรักษ์ 10022 Photo story
636 33011 อาริยา ทิพพิลา 12026 พี่สอนน้อง
637 33013 จักรี ปัญญารส 04010 Gifted math
638 33014 พรรษวุฒิ แก้วตา 08006 โยธวาฑิต
639 33015 ธนวัฒน์ แก้วรากมุข 06006 บาสเกตบอล
640 33016 ธนาธิป เดือนขาว 04023 Battle of the Numbers
641 33017 ภูมิภัทร วงค์สถิตย์ 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
642 33018 พุฒิพงศ์ ตาลาน 04023 Battle of the Numbers
643 33019 วชิรากร จี้ปัน 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
644 33020 วิทยา คำเงิน 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
645 33021 ศรัณญ์ แข็งแรง 12009 ฟิสิกส์
646 33023 สันติภาพ พรอิทธิกิจ 12026 พี่สอนน้อง
647 33024 ชยุตชัย ไฝเครือ 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
648 33025 กมลกานต์ วานิชพิพัฒน์ 04023 Battle of the Numbers
649 33026 เขมจิรา รัตนประภาไพบูลย์ 12015 นักกิจกรรม(พื้นฐาน)
650 33027 เขมจิรา อินใจยา 05008 นักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ 1-3
651 33028 กีรติกร แสนพวง 03008 Arduino
652 33029 ชยุดา พาเนตร 12015 นักกิจกรรม(พื้นฐาน)
653 33030 ฐิติมา ปิงเมือง 12023 ฟิสิกส์เค็ม
654 33031 ณญาดา สุภาวรรณ์ 12006 Gifted ชีววิทยา
655 33032 ณฐพร อิ่นแก้ว 04023 Battle of the Numbers
656 33033 ณัฐชา คําฟู 12015 นักกิจกรรม(พื้นฐาน)
657 33035 ธัญชนก พงษ์ปัญญาศรี 12015 นักกิจกรรม(พื้นฐาน)
658 33036 นภัสสร ยอดระบำ 12026 พี่สอนน้อง
659 33037 ปาณิสรา หมื่นเถสกุล 06005 กรีฑาเพื่อสุขภาพ
660 33039 พิชญ์หทัย ยอดสุวรรณ์ 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
661 33040 พิชญาภา บุญนะ 03001 มิลติมีเดีย(Multimedie)
662 33041 พีรดา ทาบุญสม 12015 นักกิจกรรม(พื้นฐาน)
663 33042 รัชฎาภรณ์ ณ ลำปาง 03008 Arduino
664 33043 ณัชชา ชัยประหลาด 03008 Arduino
665 33044 ศุภิกา ปงธิยา 04010 Gifted math
666 33045 สุชัญญา การคนซื่อ 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
667 33048 เสาวลักษณ์ จันทร์ใจ 12023 ฟิสิกส์เค็ม
668 33049 อัญชิสา ใจวัง 04010 Gifted math
669 33050 อาทิตยา จันทาพูน 12006 Gifted ชีววิทยา
670 33051 อารียา โนราช 03008 Arduino
671 33052 ก้องภพ แสนไพ 03008 Arduino
672 33053 ขวัญชัย กับปะหะ 02008 จิตอาสา
673 33054 ชลวิชญ์ ไชยชมภู 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
674 33055 ชินวัตร ตันตา 12009 ฟิสิกส์
675 33056 ณัฐดนัย บุตตะชา 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
676 33057 ณัฐภัทร เเสนใจยา 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
677 33058 ดิษฐ์สกุล ภิลุมวงค์ 03002 Model Design Inspiration to design
678 33060 ปฏิพัทธ์ ถมหนวด 04023 Battle of the Numbers
679 33061 กนกพร พรมรักษ์ 12009 ฟิสิกส์
680 33062 รณกร กองใจ 03001 มิลติมีเดีย(Multimedie)
681 33064 อภิสิทธิ์ วรพัฒน์ 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
682 33065 ภูมิน คำสมุทร 04023 Battle of the Numbers
683 33067 กัลยกร ไชยเจริญ 04023 Battle of the Numbers
684 33068 พัชรีพร อิ่นคำ 04023 Battle of the Numbers
685 33069 กุลนัทชา ชุมภู 12006 Gifted ชีววิทยา
686 33070 จิราภรณ์ บุญเทียน 03008 Arduino
687 33071 ชญาภา เเรกข้าว 04023 Battle of the Numbers
688 33072 ชลธิชา แสนใส 05008 นักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ 1-3
689 33073 ฑิตยา นาคปลอด 03008 Arduino
690 33074 ณัฐรัตน์ จันทร์ตุ้ย 05008 นักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ 1-3
691 33075 ประภาวรินทร์ เพชรใจศักดิ์ 03008 Arduino
692 33076 ดารินทร์ แสนลี่ 12006 Gifted ชีววิทยา
693 33077 ธนัชญา กันคำ 12015 นักกิจกรรม(พื้นฐาน)
694 33078 ธัญพร นางแล 04023 Battle of the Numbers
695 33079 ธิดาทิพย์ สารคาม 04010 Gifted math
696 33080 นฤมล ไชยมาศ 03008 Arduino
697 33081 นันทิกาญจน์ ไชยสาร 12001 เคมีใกล้ตัว
698 33082 นิชาภรณ์ หลวงนัน 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
699 33085 เพิ่มพูนทรัพย์ มณีรัตน์ 10005 Singing English Song
700 33086 ภัคธีมา เป็นมงคล 04023 Battle of the Numbers
701 33087 วรรณวิษา มณีจันทร์สุข 03008 Arduino
702 33088 ศุภาวรรณ ใจพรม 12001 เคมีใกล้ตัว
703 33089 วรพงค์ กิตตินาม 12001 เคมีใกล้ตัว
704 33090 อภิชญา ไชยสุข 10022 Photo story
705 33091 อมรประภา อภิวงค์ 04023 Battle of the Numbers
706 33095 ธัญพฤกษ์ วงศ์ใหญ่ 09001 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้(ม.ปลาย)
707 33097 ธนกร คีรีเเก้ว 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
708 33098 พฤกษา จารุพรวิมล 08002 ศิลปะไทย
709 33102 กฤตยา ภิราษร 04010 Gifted math
710 33103 กัญญาพัชร จุมปู 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
711 33104 กัลย์รวี ไชยบุญเป็ง 080012 cover dance
712 33105 คีตภัทร ทนันชัย 04010 Gifted math
713 33106 จีราภา จีระยา 03008 Arduino
714 33107 ฐานิดา นักไร่ 14020 Lanna New Letter
715 33108 ศุภาพิชญ์ ลินลาด 14003 Debate
716 33109 ธรีรัตน์ จรุงรักษ์ 03008 Arduino
717 33110 ธัญญารัตน์ ใจเปี้ย 14003 Debate
718 33112 ปฐมาพร ภักดี 14018 Debate
719 33114 วิภา คำแก้ว 04023 Battle of the Numbers
720 33116 ศุภรัตน์ กองร้อยอยู่ 10020 Calligraphy club
721 33118 สรียา ชลอยเมฆ 14018 Debate
722 33119 สายสุดา ทรายคำ 15004 ศิลปะสร้างชีพ
723 33120 ปิยากร อินทรชาติ 10020 Calligraphy club
724 33121 งามจิรา คงตาล 14020 Lanna New Letter
725 33150 กันตพัฒน์ สุวรรณเหมย 10022 Photo story
726 33152 ณัฐวุธ วัฒนอำพรรณ 10022 Photo story
727 33153 ธีรทีปต์ บุญเลิศ 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
728 33154 ธีรภาพ คัมภีร์สัจจะ 080011 ขับร้องประสานเสียง
729 33156 พรพิพัฒน์ ทัศหล่อ 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
730 33157 วุฒิไกร ตุ่นแก้ว 12026 พี่สอนน้อง
731 33159 อัศวิน ปิมปา 10022 Photo story
732 33160 อธิชนัน รุจิรานิรัติศัย 06006 บาสเกตบอล
733 33161 กนกพร มูลสถาน 08003 ดนตรีพื้นเมือง
734 33162 กัญญาวีร์ มณีรัตน์ 05010 ห้องสมุด
735 33163 คัทรินทร์ มะโนวงค์ 08007 ดนตรีไทย
736 33164 เจนจิรา สิงขรชัยรัตน์ 03008 Arduino
737 33165 เจียมิน ลี 12023 ฟิสิกส์เค็ม
738 33168 ญาณิศา ตุ้ยน้อย 05010 ห้องสมุด
739 33170 ณัฐกานต์ หินแรง 11001 เศรษฐกิจพอเพียง
740 33171 ณัฐนิชา พจนสุนทร 12026 พี่สอนน้อง
741 33173 ณัฐมน ผลชีวิน 05012 PAPER ART
742 33174 ณัฐริกา จิ๋วสาคร 08007 ดนตรีไทย
743 33176 นภัสสร เสาร์เปา 12001 เคมีใกล้ตัว
744 33177 ณรดา สุภายศ 07001 วัยรุ่น วัยใส
745 33178 นันท์นภัส คะอูป 04010 Gifted math
746 33180 ปพิชญา ทิพย์แดง 05008 นักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ 1-3
747 33184 ภัณฑิรา ศรีภูธร 08007 ดนตรีไทย
748 33185 ศศิวิมล สีพรมมา 04010 Gifted math
749 33186 ศิรินภา มณีรัตน์ 05010 ห้องสมุด
750 33188 สุภาภรณ์ คำแก้ว 03008 Arduino
751 33191 ชินนพัฒน์ บุญตัน 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
752 33194 นภัทร ประกอบกิจ 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
753 33195 กนกพล นุชนิยม 08007 ดนตรีไทย
754 33197 สุทธิกานต์ ชำนาญการ 03002 Model Design Inspiration to design
755 33198 สุธินันท์ วุฒิชัย 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
756 33199 อัครพล ใหม่แก้ว 06006 บาสเกตบอล
757 33200 เกศกนก อะโน 15004 ศิลปะสร้างชีพ
758 33201 เกศสุดา พระกิณี 08003 ดนตรีพื้นเมือง
759 33202 จิณณพัต วันดี 10013 English Tour
760 33203 จุฑามาศ ปุยคำ 12023 ฟิสิกส์เค็ม
761 33204 ชนวร บุญต่าย 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
762 33205 ชุติกาญจน์ เส็งตากแดด 08006 โยธวาฑิต
763 33206 ณัฐณิกา ปาละสอน 04023 Battle of the Numbers
764 33207 ไอรดา แสนคำก้อน 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
765 33208 ธนาภรณ์ ปะดุกา 04023 Battle of the Numbers
766 33210 นวพร เกสรนวสิน 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
767 33211 นัฐธิดา จี้อาทิตย์ 12006 Gifted ชีววิทยา
768 33212 ปริยากร ท้าวแก่นสาร 080011 ขับร้องประสานเสียง
769 33213 พรหมพร ดวงริน 05010 ห้องสมุด
770 33215 รมิตา ชุมภูสมษา 12026 พี่สอนน้อง
771 33216 รังสิมา ปินตาวงศ์ 08001 ดนตรีสากล
772 33217 สิทธิกร วันดี 10020 Calligraphy club
773 33218 รัตติญา นาถึง 10020 Calligraphy club
774 33219 รินรดา ไชยชมภู 08001 ดนตรีสากล
775 33220 วรัญชญา กรมาทิตย์สุข 05010 ห้องสมุด
776 33221 ศรุตา สมยาราช 03008 Arduino
777 33223 ศิวาพร ธุวงศ์ษา 05008 นักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ 1-3
778 33225 สิริยากร แสนโสม 05010 ห้องสมุด
779 33226 สุชานันท์ คำหม้อ 12026 พี่สอนน้อง
780 33227 สุพิชธิฌา อินทรเกษม 12023 ฟิสิกส์เค็ม
781 33234 ณัฐนนท์ ยานะทวี 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
782 33238 รัฐภูมิ คำจ้อย 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
783 33239 วรพันธ์ มาฟู 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
784 33240 ศรศิลป์ ใจมูลมั่ง 04010 Gifted math
785 33242 กรชนก สมวาส 05013 DIY ลูกปัด
786 33243 กิตติยา เหรียญแก้ว 12001 เคมีใกล้ตัว
787 33244 เกศณี ไอ่เย 05008 นักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ 1-3
788 33247 ณวรา สุภายศ 03008 Arduino
789 33248 ณัฏฐณิชา เมืองยศ 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
790 33249 ณัฐธิดา พรหมเสน 05008 นักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ 1-3
791 33250 ณัฐริกา เขื่อนเพชร 07001 วัยรุ่น วัยใส
792 33252 ฑิตยา มังปัญญา 06004 ฟุตซอล
793 33253 ธนัชชา จันทิมา 04023 Battle of the Numbers
794 33254 ธิดารัตน์ ทินนา 10020 Calligraphy club
795 33255 นภสร ปัญญา 08002 ศิลปะไทย
796 33256 นวินดา บังใบ 04010 Gifted math
797 33257 นารีนาฎ นางแล 15004 ศิลปะสร้างชีพ
798 33258 เนตรดาว ศรีรักษา 07002 ชวนคิดชวนทำ
799 33259 ดวงรัตน์ เครือยอด 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
800 33260 พรรณรัตน์ ชัชวรัตน์ 10006 ออร์เครสต้า
801 33261 พัชริญา ไชยน้อย 03008 Arduino
802 33263 มิ่งกมล วรรณา 06004 ฟุตซอล
803 33264 มินตรา อ่วมเปี่ยม 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
804 33266 สุวนันท์ เยเบอกู่ 12023 ฟิสิกส์เค็ม
805 33267 อักษิกา วิริยะตระกูลธร 10021 ประชาสัมพันธ์
806 33269 อารยา เบียงทูกู่ 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
807 33270 กฤษฎี วังมูล 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
808 33271 เฉลิมชัย จินะราช 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
809 33272 ชยิน โพธิ์งาม 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
810 33273 ชิษณุพงศ์ จันต๊ะโก 05010 ห้องสมุด
811 33274 ธนาธิป เตชะนันท์ 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
812 33275 ธวัชชัย ดวงมาลา 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
813 33276 นิธิกร อรหิรัญนุกูล 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
814 33278 ประภากร พรมรัตน์ 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
815 33280 ยุทธนา กาจินะ 06005 กรีฑาเพื่อสุขภาพ
816 33282 อนิรุทย์ โพทาพิจิตร 08001 ดนตรีสากล
817 33284 กฤษณา หมื่นคำ 05010 ห้องสมุด
818 33285 จินตนา บุศดี 12026 พี่สอนน้อง
819 33286 ชนาภา เขื่อนคำ 11007 สวดมนต์สรภัญญะพัฒนาจิต
820 33288 ชิดชนก เวียนรอบ 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
821 33289 ณัชชา เบเช่ 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
822 33290 ณัชชา ไชยแก้ว 06005 กรีฑาเพื่อสุขภาพ
823 33291 ณิชารีย์ ฝั้นต่างเชื้อ 15004 ศิลปะสร้างชีพ
824 33292 ธัญรัตน์ นางแล 07001 วัยรุ่น วัยใส
825 33293 นริศา บุญอยู่ 04023 Battle of the Numbers
826 33294 นัทธมน ชัยแก้ว 03008 Arduino
827 33295 ประทานพร บุญสม 07001 วัยรุ่น วัยใส
828 33296 ปาริชาติ ไชยวงค์ทอน 05008 นักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ 1-3
829 33297 พรสวรรค์ โนสุยะ 03008 Arduino
830 33299 พิมพ์นิภา อินต๊ะมา 07001 วัยรุ่น วัยใส
831 33300 ยุวธิดา เลาดี 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
832 33301 รสริน ชาดุ 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
833 33302 รัชดาพรรณ์ รักป่า 10011 การละคร
834 33303 ศุภลักษณ์? จันทร์?มา 11007 สวดมนต์สรภัญญะพัฒนาจิต
835 33306 อมลวรรณ มาเยอะ 05010 ห้องสมุด
836 33309 อารี เบเช 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
837 33311 กิตติกวิน แสงคำ 060021 ตะกร้อ
838 33312 ชนาธิป พื้นนวน 08003 ดนตรีพื้นเมือง
839 33313 ชวพงศ์ ใจมิภักดิ์ 080011 ขับร้องประสานเสียง
840 33314 ธนาพล นาถประเสริฐสกุล 06006 บาสเกตบอล
841 33315 ธนาวุธ นิยม 04010 Gifted math
842 33316 นภภูมิ อุ่นเป็ง 060021 ตะกร้อ
843 33317 นลธวัช หงษ์หิน 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
844 33318 ภากร ทะปัญญา 03002 Model Design Inspiration to design
845 33320 ภูมิภัทร จิตรครองสิทธิ์ 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
846 33322 ราเมศวร์ ปินตาคำ 06004 ฟุตซอล
847 33323 วรัณญู ตุ้ยวงษ์ 06004 ฟุตซอล
848 33324 ศักดิ์ศรุต ่สักกะวงศ์ 08006 โยธวาฑิต
849 33325 ศิวกร สมฤทธิ์ 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
850 33326 ศุภวิชญ์ ไชยรัตน์ 12009 ฟิสิกส์
851 33328 กนกพร มาคุณ 05010 ห้องสมุด
852 33332 จุฑามาศ โสภณเอื้ออำนวย 07002 ชวนคิดชวนทำ
853 33333 ชาลิสา คำฟู 11001 เศรษฐกิจพอเพียง
854 33334 ชุติการณ์ ไชยสลี 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
855 33335 ณัฐกานต์ คิ้วสุวรรณวงศ์ 12001 เคมีใกล้ตัว
856 33339 ปรินดา ศรีสม 03008 Arduino
857 33340 พิชชากร แก้วเทศ 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
858 33341 วชิรญา อังศิริ 10013 English Tour
859 33343 วรัชยา หงษ์หิน 12023 ฟิสิกส์เค็ม
860 33346 สุภัค แสงผการ 10013 English Tour
861 33347 สุรีพร จาอินทร์ 03008 Arduino
862 33349 เอมอร แสงคำ 06004 ฟุตซอล
863 33350 กฤษณพงศ์ วงค์โท๊ะ 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
864 33352 จักรินทร์ สุวรรณรัตน์ 05006 ยุวชนดำรงฯอาสา
865 33354 นนทกร สุยะวงค์ 08003 ดนตรีพื้นเมือง
866 33356 พชรดนัย ฟังเสียง 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
867 33357 มาหมัดยูวาย โพธิ์ศรี 02008 จิตอาสา
868 33358 รัชสิทธิ์ แสงทอง 05006 ยุวชนดำรงฯอาสา
869 33360 สิทธิโชค เมฆะ 08006 โยธวาฑิต
870 33363 กชพร สัจถา 05005 ร้านหมอภาษา
871 33365 กุลนิภา คำยานะ 080011 ขับร้องประสานเสียง
872 33367 ภิเศก หมอยา 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
873 33368 ญามิลา สิทธิจีรัง 07002 ชวนคิดชวนทำ
874 33369 ณัฐวดี แก้วเมืองคำ 05010 ห้องสมุด
875 33370 ทิตญา มีชัย 05008 นักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ 1-3
876 33371 ธนิดา แก้วรากมุข 11012 การเมืองการปกครอง
877 33372 ธัญญลักษณ์ สมศรี 060021 ตะกร้อ
878 33373 นิยตา โพธิ์กระจ่าง 080011 ขับร้องประสานเสียง
879 33374 นิรัญญา แก้วมูล 05006 ยุวชนดำรงฯอาสา
880 33375 บุษกรินทร์ กันทะคำแหง 15004 ศิลปะสร้างชีพ
881 33377 ฟาฮาน่า โนคาน 10014 Crossword ม.ปลาย
882 33378 เฟื่องลดา ใจจู 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
883 33379 ภัทรวรรณ เหล่า 05005 ร้านหมอภาษา
884 33380 เมธาวี จันทร์แก้ว 11012 การเมืองการปกครอง
885 33383 ศุภิสรา กันติ๊บ 05010 ห้องสมุด
886 33384 สุกัญญา มานู 05005 ร้านหมอภาษา
887 33386 สุพิชชา ลาวนันท์ 11012 การเมืองการปกครอง
888 33387 สุธาฬิณี ธิขาว 04023 Battle of the Numbers
889 33389 อุทัยทิพย์ เส้าเปา 08003 ดนตรีพื้นเมือง
890 33394 ชัยมงคล แสงซื่อ 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
891 33401 สุธินนท์ วุฒิชัย 060021 ตะกร้อ
892 33404 กนกวรรณ วัฒนกุล 11012 การเมืองการปกครอง
893 33405 กรรณิกา นันตา 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
894 33406 กรวรรณ วงศ์ธานี 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
895 33407 กัลยาพร เวียงอินทร์ 05005 ร้านหมอภาษา
896 33412 ญาดา ปาละวงศ์ 08003 ดนตรีพื้นเมือง
897 33414 ทิพย์วรา ดวงสนิท 11012 การเมืองการปกครอง
898 33415 เนตรดาว นาวา 05005 ร้านหมอภาษา
899 33416 ปภาวรินท์ สารเสวก 05006 ยุวชนดำรงฯอาสา
900 33418 พรรณกาญจน์ จักรแก้ว 06003 วอลเลย์บอล
901 33420 พัชรา จะอือ 05006 ยุวชนดำรงฯอาสา
902 33421 พิมพ์มาดา ปาคำ 12023 ฟิสิกส์เค็ม
903 33422 มณีทิพย์ อิ่นคำ 05005 ร้านหมอภาษา
904 33423 รติรัตน์ สลีสองสม 05006 ยุวชนดำรงฯอาสา
905 33424 รัตติกาล แซ่พั่น 05005 ร้านหมอภาษา
906 33425 ราตรี มีชีพสม 05005 ร้านหมอภาษา
907 33427 วีรสตรี จันทรวิมลพันธ์ 11012 การเมืองการปกครอง
908 33434 นัฐวุฒิ มนุพร 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
909 33435 นิธิศ ประชาเดชสุวัฒน์ 06006 บาสเกตบอล
910 33436 วิลาสินี วงค์ชัยคำ 05008 นักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ 1-3
911 33437 ศุกเดช ฉัตรแก้ว 15004 ศิลปะสร้างชีพ
912 33438 อภิสิทธิ์ อินทร์บุญ 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
913 33440 อัศวิน พรสมานพันธ์ 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
914 33441 กมลพร ไชยประเสริฐ 05005 ร้านหมอภาษา
915 33443 จิรพาภรณ์ ทวีปวรชัย 07002 ชวนคิดชวนทำ
916 33444 จีราวรรณ เมียเชกู่ 05013 DIY ลูกปัด
917 33445 จุฬาลักษณ์ เพชรนอก 05013 DIY ลูกปัด
918 33446 ชฎารัตน์ สิงห์เชื้อ 05013 DIY ลูกปัด
919 33447 ชนม์นิภา อยู่กรุด 03001 มิลติมีเดีย(Multimedie)
920 33448 ชุติกาญจน์ เเสนชัยรุ่ง 05010 ห้องสมุด
921 33449 ณัฐิดา จิตตนาค 05013 DIY ลูกปัด
922 33450 นที ศรีสวัสดิ์ 06006 บาสเกตบอล
923 33452 นริศรา ทาบุญสม 07002 ชวนคิดชวนทำ
924 33453 นิพาดา งามดี 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
925 33454 ปพิชญา จักสุจันทร์ 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
926 33455 ปภิชญา รอบวนาคาม 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
927 33456 ปุญญาพัฒน์ ณ สาร 10021 ประชาสัมพันธ์
928 33457 พนิดา ต๊ะน้อย 080011 ขับร้องประสานเสียง
929 33458 พัชราภรณ์ มหาวงค์ 10021 ประชาสัมพันธ์
930 33459 ภัคจิรา มณีอินตา 10021 ประชาสัมพันธ์
931 33463 รวิสรา มิชัยยา 07002 ชวนคิดชวนทำ
932 33464 รัตนมณี จันชุม 05005 ร้านหมอภาษา
933 33465 สุภัชชา กุลดี 05012 PAPER ART
934 33466 สุวีรยา มาละ 05005 ร้านหมอภาษา
935 33468 อรปรียา สิทธิบุญมา 05010 ห้องสมุด
936 33469 อาระตี ลือสุวรรณ์ 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
937 33494 พิมลวรรณ เศรษฐรัตนวิมล 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
938 33547 กัณฐิกา วณิชธนกิจ 11001 เศรษฐกิจพอเพียง
939 33549 ธัญวรรณ รักพงษ์ 12015 นักกิจกรรม(พื้นฐาน)
940 33550 เจตดิลก กฤตล้ำเลิศ 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
941 33552 พชรพร พรมนิกร 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
942 33553 กฤษฎา สีเขียว 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้(ม.ต้น)
943 33554 กิตติชัย ธะปาน 15004 ศิลปะสร้างชีพ
944 33555 จารุกิตต์ กอบแก้ว 15004 ศิลปะสร้างชีพ
945 33556 จีรพันธุ์ จันทร์เล็ก 12024 สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
946 33558 ชัยวัฒน์ เจริญศักดิ์ 08001 ดนตรีสากล
947 33559 เดโชพล ติ๊บโคตร 12005 โจทย์วิทย์พิชิตใจ
948 33560 ไททัญณ วิชาชัย 03002 Model Design Inspiration to design
949 33561 ธีธัช แสงบุญเรือง 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้(ม.ต้น)
950 33562 เมธาสิทธิ์ หมื่นแก้ว 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้(ม.ต้น)
951 33564 ฤทธิพร พรหมวะนา 15004 ศิลปะสร้างชีพ
952 33565 กนกรัตน์ เตจ๊ะ 080012 cover dance
953 33566 กนกวรรณ จักไม้ 080011 ขับร้องประสานเสียง
954 33567 กฤติยาณี ยาสมุทร 080011 ขับร้องประสานเสียง
955 33568 กัญญ์วรา เกี๋ยงเกษม 04002 MATH PROJECT
956 33569 กัลยกร ดาษถนิม 12021 ปั้นฝัน
957 33570 จาริยาภรณ สามอินต๊ะ 04002 MATH PROJECT
958 33571 จิรวรรณ อินต๊ะมา 04002 MATH PROJECT
959 33572 ชลธิชา จันแก้ว 08001 ดนตรีสากล
960 33574 ชุติมณฑน์ ปันโปธา 12021 ปั้นฝัน
961 33575 ณัฐชา ขันสุธรรม 080011 ขับร้องประสานเสียง
962 33576 ณัฐธิดา รัชชามานนท์ 02008 จิตอาสา
963 33577 ทิพย์ญาดา คลังจันทร์ 12021 ปั้นฝัน
964 33578 นริศรา อุปรัตน์ 02008 จิตอาสา
965 33579 บุญทริกา สมสวัสดิ์ 04002 MATH PROJECT
966 33580 บุษยมาศ สุริยา 12021 ปั้นฝัน
967 33581 ปานชีวา ยะมา 080012 cover dance
968 33582 พิมพกานต์ สุภาวงค์ 080012 cover dance
969 33583 พิมพ์ศิริลักษณ์ เรือนคำ 02008 จิตอาสา
970 33584 เพชรไพลิน ใจโผก 080012 cover dance
971 33585 แพรวรีญา รุ้งตวงรัตน์ 02008 จิตอาสา
972 33586 มณธิดา ศรีสุวรรณ์ 13005 หมากรุก หมากฮอส
973 33587 มัณฑนา พิชัยรัตน์ 080011 ขับร้องประสานเสียง
974 33588 โยษิตา ศรีวิชัย 12021 ปั้นฝัน
975 33589 รติพร บุญล้วนวรุณพร 12021 ปั้นฝัน
976 33590 ศุภศจีภรณ์ ผ่องสะอาด 02008 จิตอาสา
977 33591 เหมือนฝัน อินต๊ะอ้าย 12021 ปั้นฝัน
978 33592 อินทิรา ธนัพประภัศร์ 080012 cover dance
979 33593 ชินดนัย สุทธิแสน 12021 ปั้นฝัน
980 33594 นัฐภูมิ ไววาทย์ 15004 ศิลปะสร้างชีพ
981 33595 นันทวัฒน์ ศิริสุวรรณ์ 12021 ปั้นฝัน
982 33596 ปกป้อง รมศรี 13005 หมากรุก หมากฮอส
983 33597 พงศ์ปณต มณีรัตน์ 15004 ศิลปะสร้างชีพ
984 33598 พัทธดนย์ โฟมากู่ 03007 เว็ปแอปพลิเคชั่น
985 33599 ภานุวัฒน์ ต๊ะใส 11007 สวดมนต์สรภัญญะพัฒนาจิต
986 33600 ภูตะวัน กาญจนากาศ 15004 ศิลปะสร้างชีพ
987 33601 ภูวรินทร์ อินคำปา 15004 ศิลปะสร้างชีพ
988 33602 ลัทธิชัย ทศวารี 08001 ดนตรีสากล
989 33603 ศุภวิชญ์ ชพานนท์ 13005 หมากรุก หมากฮอส
990 33604 เศรษฐพงศ์ รัตนมณี 12005 โจทย์วิทย์พิชิตใจ
991 33605 สุธีศิน สีหอำไพ 15004 ศิลปะสร้างชีพ
992 33606 อธิช กวีกิจอุดม 13005 หมากรุก หมากฮอส
993 33607 อภิเดช อินต๊ะจา 15004 ศิลปะสร้างชีพ
994 33608 อภิรักษ์ เขื่อนคำ 13005 หมากรุก หมากฮอส
995 33609 กมลชนก ศรีสอาด 13005 หมากรุก หมากฮอส
996 33610 กฤติยาลักษณ์ มะสะ 08001 ดนตรีสากล
997 33611 กัญญ์วรา ศรีเมือง 08005 นาฏศิลป์
998 33612 กัลยา ยาวิราช 12021 ปั้นฝัน
999 33613 โชติมา อัครสุขกุล 12021 ปั้นฝัน
1000 33614 ณ ดลพร สันธิ 10011 การละคร
1001 33615 ณัฐชา สิริรักษ์ 10005 Singing English Song
1002 33616 ณัฐญาดา ศรีคำ 10011 การละคร
1003 33617 ณัฐนรี ไชยลิ้นฟ้า 12005 โจทย์วิทย์พิชิตใจ
1004 33618 ณิชกมล จันคำ 02008 จิตอาสา
1005 33619 เณศรา ดาพะโย 12005 โจทย์วิทย์พิชิตใจ
1006 33620 ธัญชนก จินดา 12005 โจทย์วิทย์พิชิตใจ
1007 33621 ธัญภรณ์ เครือวงค์ 12021 ปั้นฝัน
1008 33622 นารากร สามัคคีนิชย์ 02008 จิตอาสา
1009 33623 เบญญทิพย์ ชุ่มมงคล 11007 สวดมนต์สรภัญญะพัฒนาจิต
1010 33624 ปพิชญา รัตนไพบูลย์เจริญ 13005 หมากรุก หมากฮอส
1011 33625 พินัทดา ทองเนตร์ 10005 Singing English Song
1012 33626 พิมพ์ลภัส กาบแก้ว 13005 หมากรุก หมากฮอส
1013 33627 ภัทรนันท์ วรรณโน 02008 จิตอาสา
1014 33628 ศรุตา ปัญสมคิด 12005 โจทย์วิทย์พิชิตใจ
1015 33629 ศุภาพิชญ์ มารสาร 10005 Singing English Song
1016 33630 สุจิรา ศรีพรม 10005 Singing English Song
1017 33631 สุภาวดี จันทร์มา 080011 ขับร้องประสานเสียง
1018 33632 อัญชลี ใจอินทร์ 12021 ปั้นฝัน
1019 33633 กบิลเศรษฐ์ วงค์ฝั้น 12024 สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
1020 33634 จิณณวัตร สุยะ 12005 โจทย์วิทย์พิชิตใจ
1021 33635 ชนาธิป โพธิวัฒน์ 08006 โยธวาฑิต
1022 33636 ชัยวัฒน์ ดากลาง 12024 สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
1023 33637 ณดล ทะลือชัย 08006 โยธวาฑิต
1024 33638 ทศพล จรรยาสว่าง 08006 โยธวาฑิต
1025 33639 ธนกร อินต๊ะมอย 12005 โจทย์วิทย์พิชิตใจ
1026 33640 ธนเดช เรืองวิลัย 08006 โยธวาฑิต
1027 33641 วัฒนภัทร ตื้อยศ 02001 ทางเลือกอาชีพ
1028 33642 ศวัสกร คำตื้อ 12024 สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
1029 33643 ศิรสิทธิ์ รู้เพียร 12024 สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
1030 33644 อนุชา ป๊อกยะดา 08006 โยธวาฑิต
1031 33645 กมลทิพย์ อุ่นนันกาศ 12021 ปั้นฝัน
1032 33646 จิราพร หัสยะสุ 10011 การละคร
1033 33647 ซึงสวรรค์ กิจไธสง 02006 อาหารไทย
1034 33648 ณัชชา มะโนศิลา 02006 อาหารไทย
1035 33649 ณิชากร เจริญบุรีรัตน์ 02006 อาหารไทย
1036 33650 ณิชารีย์ โฆษชุณห์นันท์ 12021 ปั้นฝัน
1037 33651 ฑิฆัมพร กอนใจ 02006 อาหารไทย
1038 33652 ธารารัตน์ เชื้อเจ็ดตน 12005 โจทย์วิทย์พิชิตใจ
1039 33653 นัทรดา อาเชอะ 12021 ปั้นฝัน
1040 33654 เนาวรัตน์ เวียยีกู่ 02006 อาหารไทย
1041 33655 พราวพิรุณ ไชยธานี 12021 ปั้นฝัน
1042 33656 พัทธนันท์ จันทร์ชุม 12005 โจทย์วิทย์พิชิตใจ
1043 33657 พิมริสา เมืองวงค์ 02006 อาหารไทย
1044 33658 พีรกานต์ มะโนสุข 02006 อาหารไทย
1045 33659 ภัณฑิรา มะโนคำ 02006 อาหารไทย
1046 33660 ภัทรนันท์ มหาวรรณ์ 12021 ปั้นฝัน
1047 33661 มนัสนันท์ ตันเขียว 12005 โจทย์วิทย์พิชิตใจ
1048 33662 วฤณดา ปิ่นศรีทอง 12021 ปั้นฝัน
1049 33663 วศินี ก้อนแก้ว 08003 ดนตรีพื้นเมือง
1050 33664 ศรัณยา กิตเจริญโสภณ 02006 อาหารไทย
1051 33665 สริยาภรณ์ นเรนทรเสนี 12021 ปั้นฝัน
1052 33666 สิริวิมล ปันต๊ะรังษี 02006 อาหารไทย
1053 33667 สุรัญชนา เครือชมภู 10011 การละคร
1054 33668 หยาดสุดา คงสิน 12021 ปั้นฝัน
1055 33669 อมรพันธุ์ เปียงผาตั้ง 12005 โจทย์วิทย์พิชิตใจ
1056 33670 อรณิชา ฐานะวิวัฒน์เจริญกุล 02006 อาหารไทย
1057 33671 อรทัย ศรีวรรณ 12005 โจทย์วิทย์พิชิตใจ
1058 33672 อวิกา สิทธิจีรัง 12021 ปั้นฝัน
1059 33673 จิรภัทร เพ็งชะตา 14004 Spoken Poetry
1060 33674 ชิษณุพงศ์ ภิระบรรณ์ 14004 Spoken Poetry
1061 33675 ณัฐปกฤษณ์ จันเงิน 14004 Spoken Poetry
1062 33676 ธีรวัฒน์ เหมยแก้ว 14019 Science
1063 33677 ปฐวีกานต์ ดวงคิด 14004 Spoken Poetry
1064 33678 ปณต พิพัฒน์บุณยารัตน์ 14004 Spoken Poetry
1065 33679 ปิยวัฒน์ ชีวรัตน์พงษ์ 14004 Spoken Poetry
1066 33680 ภูวิศ แก้วคำ 14004 Spoken Poetry
1067 33681 วัจน์กร จินะรัชกุล 14004 Spoken Poetry
1068 33682 เหว่ย เจีย ลิ้ม 14003 Debate
1069 33683 กชพร เชื้อเจ็ดตน 14004 Spoken Poetry
1070 33684 กัญญานัฐ เทพหาญ 14005 Eng Language Film viewing club
1071 33685 ขวัญข้าว ดาวเรือง 14010 Drama club
1072 33686 ขวัญศิริ เชื้อเมืองพาน 14019 Science
1073 33687 จุฬารัตน์ เชื้อเจ็ดตน 14019 Science
1074 33688 เชษฐ์ธิดา แก้ววังปลา 14019 Science
1075 33689 ณัฐณิชา ไชยชมภู 14005 Eng Language Film viewing club
1076 33690 ธัญธร ชุ่มอินทจักร 14005 Eng Language Film viewing club
1077 33691 ธัญนิดา แก้วคำแก้ว 14005 Eng Language Film viewing club
1078 33692 เนตรนภาพร ปินตาคำ 14005 Eng Language Film viewing club
1079 33693 ปรานปริยา ธรรมวงศ์ 14005 Eng Language Film viewing club
1080 33694 ปาริชาติ สุระกำแหง 14010 Drama club
1081 33695 ปาริชาติ อินต๊ะนางแล 14010 Drama club
1082 33696 เปมิกา แสงวิลัย 14004 Spoken Poetry
1083 33697 พิชญา บำรุงจิตต์ 14005 Eng Language Film viewing club
1084 33698 พิมพ์ลภัส ภิระบรรณ์ 14005 Eng Language Film viewing club
1085 33699 กรนันท์ สุประการ 14020 Lanna New Letter
1086 33700 วรรณหทัย ภูมิทอง 14010 Drama club
1087 33701 สวรรยา เล่าวิริยะธนชัย 14010 Drama club
1088 33702 อินธิรา แก้วเรือน 14010 Drama club
1089 33704 ภัทรชัย สุริยะวงค์ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
1090 33705 ศุภกฤต บุญมาก 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
1091 33707 ปรางทราย ช่างปัด 12015 นักกิจกรรม(พื้นฐาน)
1092 33708 กัญญาวดี ราชสีห์ 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
1093 33709 พิราอร เยอต๊ะ 080011 ขับร้องประสานเสียง
1094 33710 สุภาพร วงค์สุวรรณ์ 12002 นิทานวิทย์แสนสนุก
1095 33712 ธนพร ฤทธิเดช 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
1096 33713 ธนวรรณ ดีทิพย์ 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
1097 33714 พัทธ์ธีรา ตุ้ยยวง 10020 Calligraphy club
1098 33715 ยุวดี วงษ์ศรีนาค 10020 Calligraphy club
1099 33717 อัจจิมา เขตบุญไสย 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
1100 33718 กรวิชญ์ ไชยวงค์สาย 04011 อาสายุวกาชาด
1101 33719 บริณต อะทะวงศ์ษา 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
1102 33720 พัชระ สืบขวัญ 03005 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
1103 33721 ศุภกร แก้วประการ 03005 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
1104 33722 สุรชัย ชัยโส 03005 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
1105 33723 นัทติพร ภารสุวรรณ์ 04011 อาสายุวกาชาด
1106 33724 ปพิชญา จันฟอง 04011 อาสายุวกาชาด
1107 33725 มณฑิรา ใจปัญญา 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
1108 33726 วาริณี สิทธิพรม 11013 กฎหมายน่ารู้
1109 33729 อริยา จับใจนาย 04011 อาสายุวกาชาด
1110 33731 กัญจน์ทัพพ์ ธิเขียว 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
1111 33733 อาแยะ เพเมียกู่ 04001 เวทคณิต
1112 33734 กนกกาญน์ นันท์ชัย 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
1113 33735 บุณยานุช บุญทะวงค์ 07001 วัยรุ่น วัยใส
1114 33736 ภัทลดา ใจหนัก 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
1115 33737 สุชาวดี มณีวงค์ 07001 วัยรุ่น วัยใส
1116 33739 กมล สีทอง 03002 Model Design Inspiration to design
1117 33740 กฤษฎา ดะราศิริ 03005 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
1118 33741 กันตพัชร ไหมเหลือง 05010 ห้องสมุด
1119 33742 กิตติศักดิ์ ประวิง 04012 A-math Sudoku
1120 33743 คธาวุซ เถาเมืองใจ 05010 ห้องสมุด
1121 33744 เพ็ชรลดา เถาหน้อย 05001 คำคม
1122 33745 พิชญา ชาตรีนันท์ 05001 คำคม
1123 33746 ธนกฤต ปาเงิน 04012 A-math Sudoku
1124 33747 ธนโชติ ปูยอดเครือ 03002 Model Design Inspiration to design
1125 33748 ธนวัฒน์ จุมปา 05005 ร้านหมอภาษา
1126 33749 ธีรเจต ทัศจันทร์ 05010 ห้องสมุด
1127 33750 ธีรเทพ กันทะเนตร 10011 การละคร
1128 33751 นัฐพล บุญปลูก 05001 คำคม
1129 33752 โสภณวิชญ์ ทองสุข 03002 Model Design Inspiration to design
1130 33753 ปณชัย รักษาศิลป์ 08001 ดนตรีสากล
1131 33754 ภูธฤทธิ์ พลสิทธิ์ 05010 ห้องสมุด
1132 33755 กรรณิการ์ วิทรง 05005 ร้านหมอภาษา
1133 33756 กีรติกร พัทธยากร 05010 ห้องสมุด
1134 33757 คูณณัฐา หิรัญญวิภาดา 08005 นาฏศิลป์
1135 33758 ชัชชฎา พรหมสุวรรณ 05001 คำคม
1136 33759 อภิษฎา เพียงใจคำ 05014 วัยรุ่น วัยใส
1137 33760 นัทธิดา จรรยา 10003 English Paper Slide
1138 33761 นาครีญา ปิลอง 05001 คำคม
1139 33762 นาตาชา เด็กหลี 05005 ร้านหมอภาษา
1140 33763 ปิยะมาภรณ์ แก้ววงค์ 03002 Model Design Inspiration to design
1141 33764 ปิยะวดี จางวาง 080011 ขับร้องประสานเสียง
1142 33765 พจณิชา พูลเพิ่ม 05005 ร้านหมอภาษา
1143 33766 พรพรหมพิริยา มโนชมภูใบ 05013 DIY ลูกปัด
1144 33767 พัชราภรณ์ อินทจักร 10003 English Paper Slide
1145 33768 พัทธ์ธีรา สีดา 08002 ศิลปะไทย
1146 33769 พินทุ์สุดา ป๋าวงค์ 05001 คำคม
1147 33770 มาเรียม มูเฮนโก 080011 ขับร้องประสานเสียง
1148 33771 รัชนี สมเพชร 05001 คำคม
1149 33772 วชิรญาณ์ คำเงิน 05001 คำคม
1150 33773 วริศราภรณ์ ไชยสมพาน 080011 ขับร้องประสานเสียง
1151 33774 ศศินิภา ทานันท์ 05001 คำคม
1152 33775 สาริน บุญธรรม 080013 การแสดง
1153 33776 หทัยชนก สุนันท์สมบัติ 05010 ห้องสมุด
1154 33777 อนัญญา สุดชารี 080013 การแสดง
1155 33778 อัมพาพัชญ์ เขียวแก้ว 05001 คำคม
1156 33779 กฤษฎา ศรีสุวรรณ์ 03001 มิลติมีเดีย(Multimedie)
1157 33780 ณปวร อภิวงค์ 11003 เจียงฮายหรรษา
1158 33782 ปัณณธร นกเพ็ชร 03005 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
1159 33783 ศิวกร อินนั่งแท่น 11003 เจียงฮายหรรษา
1160 33784 ศุภกร อินทองช่วย 03002 Model Design Inspiration to design
1161 33785 ศุภวัฒน์ ใจยะติ๊บ 03002 Model Design Inspiration to design
1162 33786 อลงกรณ์ ไพรเขียว 10009 English for fun
1163 33787 อิทธิฤทธิ์ พิบูลย์ 04012 A-math Sudoku
1164 33788 กมลลักษณ์ มารศรี 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
1165 33790 กรุณา รัทเลดจ์ 05014 วัยรุ่น วัยใส
1166 33791 กฤตพร ยาวิชัย 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
1167 33792 คีตภัทร หาญนาม 05014 วัยรุ่น วัยใส
1168 33793 ชุตินันท์ สิงห์สุข 05014 วัยรุ่น วัยใส
1169 33794 ณัฎฐณิชา แววจิตต์ 10006 ออร์เครสต้า
1170 33795 ณัฐกานต์ ดอนชัย 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
1171 33796 ณัฐพร จันทาพูน 10009 English for fun
1172 33797 ธนพร ยาโหละ 10006 ออร์เครสต้า
1173 33798 ธนาภรณ์ มณีหมู 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
1174 33799 ธัญวรัตน์ แซ่เต๋น 05005 ร้านหมอภาษา
1175 33800 ธันยมัย ปัญญาวิชา 05005 ร้านหมอภาษา
1176 33801 นันทวัน ศรีเรือง 05014 วัยรุ่น วัยใส
1177 33802 พรพยงค์ เทพธรรม 05005 ร้านหมอภาษา
1178 33803 พัชรี ทองสวัสดิ์ 05014 วัยรุ่น วัยใส
1179 33804 พิมพิศา สันธิ 05005 ร้านหมอภาษา
1180 33805 ภัทรภร แก้วจันทร์ 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
1181 33806 มนัสนันท์ มณีศรี 05005 ร้านหมอภาษา
1182 33807 รัตนาภรณ์ บุญทา 10009 English for fun
1183 33808 รุ่งอรุณ ท้าวคำแสน 05005 ร้านหมอภาษา
1184 33809 เรวดี คำนุวงศ์ 10009 English for fun
1185 33810 วรรณิษา ตาคำ 08006 โยธวาฑิต
1186 33811 ศตพร อินทิม 05014 วัยรุ่น วัยใส
1187 33812 ศรัณย์พร กันธิพันธ์ 05014 วัยรุ่น วัยใส
1188 33813 สุชานันท์ ชัยนาท 080012 cover dance
1189 33814 โสภิตนภา ตามวงค์ 05005 ร้านหมอภาษา
1190 33815 อภิษฎา แสนคำมา 05014 วัยรุ่น วัยใส
1191 33816 อรญา เหมืองสอง 10009 English for fun
1192 33817 อรทัย หาญคำมูล 080011 ขับร้องประสานเสียง
1193 33818 อัจฉรา ธนู 05014 วัยรุ่น วัยใส
1194 33819 ขวัญข้าว สมใจ 08006 โยธวาฑิต
1195 33820 ชนธีร์ ขันเมืองดล 05001 คำคม
1196 33821 ธนภัทร สลีสองสม 04012 A-math Sudoku
1197 33822 วรัญญา จันทร์ธิยะ 080013 การแสดง
1198 33823 ธนวิชญ์ ตาธิ 08003 ดนตรีพื้นเมือง
1199 33824 นิธิศ สีวิไชย 03002 Model Design Inspiration to design
1200 33825 เนติพงษ์ ใสสอาด 13006 เปตอง
1201 33826 บริภัทร กาจินา 05001 คำคม
1202 33827 ภัทรพล เทพเสรีย์ 03005 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
1203 33828 ภัทรภณ คำมา 03002 Model Design Inspiration to design
1204 33831 สรวิชญ์ สรมณีย์ 12021 ปั้นฝัน
1205 33832 กนกวรรณ หวันแก้ว 05013 DIY ลูกปัด
1206 33833 กรรณิการ์ ฟักเขียว 080013 การแสดง
1207 33834 ชญานิศ เทพจักร์ 05013 DIY ลูกปัด
1208 33835 ฑิฆัมพร ธรรมวุฒิ 02008 จิตอาสา
1209 33836 ณัฐธิดา คงช่วย 05013 DIY ลูกปัด
1210 33837 ณัฐภรณ์ ชัยสุวรรณ์ 05005 ร้านหมอภาษา
1211 33838 ทิพกฤตรา บุผานัน 080011 ขับร้องประสานเสียง
1212 33839 นรีกานต์ อินต๊ะ 080011 ขับร้องประสานเสียง
1213 33840 นันทนา ท่อนคำ 05013 DIY ลูกปัด
1214 33841 น้ำฟ้า แซ่โอ 080011 ขับร้องประสานเสียง
1215 33842 ภูตะวัน สุปินนะ 05001 คำคม
1216 33843 พลอยชมพู จันทร์มา 12021 ปั้นฝัน
1217 33844 พัชรธิดา ยืนยงแสน 05005 ร้านหมอภาษา
1218 33845 พิมพ์นารา สุวรรณพิมล 07002 ชวนคิดชวนทำ
1219 33846 รัชตา เจริญใจอุดม 080011 ขับร้องประสานเสียง
1220 33847 รัตตนา แซ่พั่น 05005 ร้านหมอภาษา
1221 33848 นนท์ธิชา เครือวงค์ 05005 ร้านหมอภาษา
1222 33849 สวรพร เพิ่มพูล 080011 ขับร้องประสานเสียง
1223 33850 สิริเนตร จองคำ 080011 ขับร้องประสานเสียง
1224 33851 สุตาภัทร วงค์หนัก 080011 ขับร้องประสานเสียง
1225 33852 สุทัตตา อุตมา 080011 ขับร้องประสานเสียง
1226 33853 เสาวลักษณ์ แก้วมณีชาติ 02008 จิตอาสา
1227 33854 โสภิตา อมจิตร์ 05013 DIY ลูกปัด
1228 33855 หทัยกาญจน์ อินต๊ะวงค์ 12021 ปั้นฝัน
1229 33856 อธิชนัญญา ขันแข็ง 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
1230 33857 อภิสรา แสนคำมา 05013 DIY ลูกปัด
1231 33858 อัจฉรา จันตา 06003 วอลเลย์บอล
1232 33859 กฤตเมธ ชิดเคียงธรรม 05010 ห้องสมุด
1233 33860 ชนบพร โพนโสกเชือก 12021 ปั้นฝัน
1234 33861 กิตตินันท์ คำจ้อย 13006 เปตอง
1235 33862 ปรียา เครือวงศ์ 07002 ชวนคิดชวนทำ
1236 33863 ณัฐวุฒิ บุตตะชา 13006 เปตอง
1237 33864 ทิวากร กันทาทอง 05001 คำคม
1238 33865 ปัณณวิชญ์ คาตายามา 04012 A-math Sudoku
1239 33866 พงศพัทธ์ สุขใหญ่ 05010 ห้องสมุด
1240 33867 ไพบูลย์ วงศ์ประสิทธิ์ 13006 เปตอง
1241 33868 ภูชิศ แรงกล้า 05010 ห้องสมุด
1242 33869 ศิรศักดิ์ คงเอม 05001 คำคม
1243 33870 สรวิชญ์ มะโนเปี้ย 08001 ดนตรีสากล
1244 33871 กชกร ไชยา 05015 กวีเยาวชน
1245 33872 พิริยากร ทนทาน 05010 ห้องสมุด
1246 33873 เกวลิน เวียงลอ 080011 ขับร้องประสานเสียง
1247 33874 ชาลิษา อรุณการญจะนา 12021 ปั้นฝัน
1248 33875 ชินาพร อินฟู 05015 กวีเยาวชน
1249 33876 ญาณิศา สมสัย 05012 PAPER ART
1250 33877 ณัฏฐณิชา ท้าวชัยมูล 07002 ชวนคิดชวนทำ
1251 33878 ณัฐธิดา ใจจินา 05012 PAPER ART
1252 33879 ณิชมน จันคำ 07002 ชวนคิดชวนทำ
1253 33880 กชกร จันต๊ะวงค์ 08005 นาฏศิลป์
1254 33881 ภัทรจาริน ใจวัน 05012 PAPER ART
1255 33882 ธิยะดา พันธุศิลป์ 07002 ชวนคิดชวนทำ
1256 33883 ปาริชาติ แจ่มจันทร์ 08003 ดนตรีพื้นเมือง
1257 33884 ปาลิตา ท่อนคำ 08003 ดนตรีพื้นเมือง
1258 33885 พรหมพร วังทอง 05010 ห้องสมุด
1259 33886 พิมพ์ลภัส แสนเมืองมา 05010 ห้องสมุด
1260 33887 แพรวา จรุงจิตต์ 12021 ปั้นฝัน
1261 33888 มนทกานต์ คำพุฒ 07002 ชวนคิดชวนทำ
1262 33889 มัลฑิตา บัวศรีจันทร์ 05012 PAPER ART
1263 33891 วรรณนิดา ใจศรี 05012 PAPER ART
1264 33892 วริศรา สินธุยะ 12021 ปั้นฝัน
1265 33893 สิริยาภรณ์ สุวรรณ 12021 ปั้นฝัน
1266 33894 สุชาวดี วรรณศรี 12021 ปั้นฝัน
1267 33895 สุธินี ซางสุภาพ 12021 ปั้นฝัน
1268 33896 อชิรญา หาญคำภา 06006 บาสเกตบอล
1269 33897 อังคณา นาคสังข์ 05015 กวีเยาวชน
1270 33898 อาทิตญา จันติ๊บ 12021 ปั้นฝัน
1271 33899 กรเทพ ก้อนใจ 05001 คำคม
1272 33900 จิรายุส แซ่หาญ 06004 ฟุตซอล
1273 33901 ชนาธิป สร้อยจิตร 08003 ดนตรีพื้นเมือง
1274 33902 พิมลฉัตร เปานวล 10016 English for tourism
1275 33903 ณัฐชานนท์ พันธมุย 080012 cover dance
1276 33904 เตชพัฒน์ อนุกาญจนวีระ 08003 ดนตรีพื้นเมือง
1277 33905 ธาดาพงษ์ กองคำ 08003 ดนตรีพื้นเมือง
1278 33906 นรพิชญ์ อินทจักร 05010 ห้องสมุด
1279 33907 ปิยะวัฒน์ สุขศรีราษฎร์ 06004 ฟุตซอล
1280 33908 พีรวิชญ์ เมืองแก้ว 07002 ชวนคิดชวนทำ
1281 33909 ภัทรภณ นันทา 06004 ฟุตซอล
1282 33910 ภูบดี ศรีสงวน 08003 ดนตรีพื้นเมือง
1283 33911 รณชัย ไพยราษฎ 07002 ชวนคิดชวนทำ
1284 33912 ราชัน แสงแก้ว 08003 ดนตรีพื้นเมือง
1285 33913 วชิรวิทย์ เทพชุมภู 05001 คำคม
1286 33914 วชิรศักดิ์ กาบุญก้ำ 08003 ดนตรีพื้นเมือง
1287 33915 วศิน ทินนา 07002 ชวนคิดชวนทำ
1288 33916 วัณณุวรรธน์ วงศ์สุภา 12021 ปั้นฝัน
1289 33918 กรวิภา จันทร์ตาธรรม 060021 ตะกร้อ
1290 33919 ชยุดา ชมภูน้อย 05010 ห้องสมุด
1291 33921 ณัฐธิดา ละลำ 12021 ปั้นฝัน
1292 33922 ณัฐนันท์ แพทอง 12021 ปั้นฝัน
1293 33923 พงศภัค ใจธิ 08003 ดนตรีพื้นเมือง
1294 33924 จุฬาลักษ์ ใจมั่น 060021 ตะกร้อ
1295 33925 ทอประกาย พลทา 12021 ปั้นฝัน
1296 33926 ทิพาวณี หมื่นคำ 10016 English for tourism
1297 33927 ทิมกฤตา บรรจงจินดา 12021 ปั้นฝัน
1298 33928 บุศรินทร์ โสภากุล 07002 ชวนคิดชวนทำ
1299 33929 ฝนทอง อินทรมาตร 06006 บาสเกตบอล
1300 33930 พันธกานต์ ใจการ 13005 หมากรุก หมากฮอส
1301 33931 มัญชุสา ก้อนคำ 060021 ตะกร้อ
1302 33932 มาลี แซ่ว้า 060021 ตะกร้อ
1303 33933 วลัยลักษณ์ ชุมพล 10016 English for tourism
1304 33934 ศศิประภา เป็งนา 060021 ตะกร้อ
1305 33935 สุทธิดา นิลสวิต 13005 หมากรุก หมากฮอส
1306 33937 อรัญญา ปันเขื่อนขัติ 07002 ชวนคิดชวนทำ
1307 33938 อาภัสรา ฟองคำ 07002 ชวนคิดชวนทำ
1308 33939 กฤษฎา ชัยมะณี 04014 GSP
1309 33940 เขมชาติ สิทธิฤทธิ์กวิน 04014 GSP
1310 33941 ชินวัตร ดวงคำ 04014 GSP
1311 33942 สุทัตตา มาพเนาว์ 080011 ขับร้องประสานเสียง
1312 33943 ธีราทร ริ้มสวัสดิ์ 08006 โยธวาฑิต
1313 33944 พีรภัทร สองสมุทร 05010 ห้องสมุด
1314 33945 ภัคพล สาลี 06001 นักกรีฑา
1315 33946 โยธิน กาวี 08007 ดนตรีไทย
1316 33947 ปรัชญากร หงษ์อินทร์ 08005 นาฏศิลป์
1317 33948 วสุธร คำยา 06005 กรีฑาเพื่อสุขภาพ
1318 33949 วัชรพล เจริญผล 04014 GSP
1319 33950 ศิรวิชญ์ คุณยศยิ่ง 04014 GSP
1320 33951 อภิสิทธิ์ ประทุมมา 03005 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
1321 33952 อรุช กาวินจ๊ะ 04014 GSP
1322 33953 กนกทิพย์ นามวงค์ 07002 ชวนคิดชวนทำ
1323 33954 กัลญารัตน์ ทองกระจ่าง 080011 ขับร้องประสานเสียง
1324 33955 กัลณาพัทธ์ มีนา 080011 ขับร้องประสานเสียง
1325 33956 กุลธิดา มโนวรรณ์ 080011 ขับร้องประสานเสียง
1326 33957 ชนิกานต์ อินต๊ะ 10011 การละคร
1327 33958 ชุติกาญจน์ ระเวงวรรณ์ 08007 ดนตรีไทย
1328 33959 ณัฐธาดา สัณหพรชัย 080011 ขับร้องประสานเสียง
1329 33960 ดารารัตน์ เต้าประจิม 080011 ขับร้องประสานเสียง
1330 33961 ธัญพิชชา กันธิยะ 06004 ฟุตซอล
1331 33962 นนตรา อุชัย 080011 ขับร้องประสานเสียง
1332 33963 บรรณารัตน์ คำเเปงคำ 080011 ขับร้องประสานเสียง
1333 33964 บุษณียาภรณ์ ปวงคำ 08007 ดนตรีไทย
1334 33965 ปวริศา สิงห์คำมา 08007 ดนตรีไทย
1335 33966 ปานิสญา นันตา 04022 จินตคณิต
1336 33967 พัชรีดา ภิราษร 080011 ขับร้องประสานเสียง
1337 33968 พิชญา คำดี 07002 ชวนคิดชวนทำ
1338 33969 พิมพา อุ่นคำ 05010 ห้องสมุด
1339 33970 รัศยา คำจุ่ม 07002 ชวนคิดชวนทำ
1340 33971 วิชญาดา บุผาคำ 080011 ขับร้องประสานเสียง
1341 33972 ศุภิชชา มะโนเรือง 05010 ห้องสมุด
1342 33973 สัจจพร วรรณราช 080011 ขับร้องประสานเสียง
1343 33974 สาริกา เดชาสัตถากูล 080011 ขับร้องประสานเสียง
1344 33976 สุรีย์วิภา วงค์เนตร 08005 นาฏศิลป์
1345 33978 อรัญญา สิทธิพรม 08006 โยธวาฑิต
1346 33979 กรณัฐ สักแกหลี 11003 เจียงฮายหรรษา
1347 33980 คฑาเดช ใจเที่ยง 10017 Crossword ม.ต้น
1348 33981 ชิษณุพงศ์ นันทบวรเกียรติ 10017 Crossword ม.ต้น
1349 33982 ชิษณุพงศ์ มาจันทร์ 11003 เจียงฮายหรรษา
1350 33983 ณัฐนนท์ อินต๊ะวงค์ 11003 เจียงฮายหรรษา
1351 33984 ทินภัทร ม่วงสาร 10017 Crossword ม.ต้น
1352 33985 ธัญพิสิษฐ์ มังคลาด 11003 เจียงฮายหรรษา
1353 33986 นพนันท์ ภูวุฒิ 11003 เจียงฮายหรรษา
1354 33987 ปรวิทย์ ภิระบรรณ 08006 โยธวาฑิต
1355 33988 พงศกร สูงศักดิ์ 11003 เจียงฮายหรรษา
1356 33989 ภาณุพงษ์ พงษ์ศรี 06004 ฟุตซอล
1357 33990 ภูบดินทร์ จินดาทจักร 11003 เจียงฮายหรรษา
1358 33991 รัตติพงศ์ กันธรรม 11003 เจียงฮายหรรษา
1359 33992 วรพันธ์ ธนะวงค์ 06004 ฟุตซอล
1360 33993 วีระนันท์ ภัควินิมัย 06004 ฟุตซอล
1361 33994 สุทธิพงษ์ ทะเรือน 10017 Crossword ม.ต้น
1362 33995 อดิศักดิ์ อาโน 11003 เจียงฮายหรรษา
1363 33996 อภิชัย คำแปง 06004 ฟุตซอล
1364 33997 กัญญาภัค บั้งเงิน 06003 วอลเลย์บอล
1365 33998 โชติกา นุธรรม 13006 เปตอง
1366 33999 จิราทิพย์ แสงมณี 11003 เจียงฮายหรรษา
1367 34000 ณัชชา ยาโน 11003 เจียงฮายหรรษา
1368 34001 ณัฐณิชา เรือนแปง 13006 เปตอง
1369 34002 ณัฐนิชา รัตนจันทร์ 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้(ม.ต้น)
1370 34003 ธันยพร ปัญญาวิชา 11003 เจียงฮายหรรษา
1371 34004 เบญจรัตน์ วงค์มูล 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
1372 34005 ปาริฉัตร แจ่มจันทร์ 08003 ดนตรีพื้นเมือง
1373 34006 พิชชากร บุญเป็ง 13006 เปตอง
1374 34007 พิมพ์สร คำวัง 11003 เจียงฮายหรรษา
1375 34008 แพรวา สุภาพ 08006 โยธวาฑิต
1376 34009 มินตรา จำนงค์ 08006 โยธวาฑิต
1377 34010 รติกร ห่วงไธสงค์ 11003 เจียงฮายหรรษา
1378 34011 รุจิรดา โอฬารสมบัติ 11003 เจียงฮายหรรษา
1379 34012 ศุภวดี เตชะตน 11003 เจียงฮายหรรษา
1380 34013 สวิชญา อ้อยผดุง 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้(ม.ต้น)
1381 34014 สิดาพร ครุฑเพ็ชร 11003 เจียงฮายหรรษา
1382 34015 สุพิชา อินต๊ะสงค์ 11003 เจียงฮายหรรษา
1383 34016 นันทพัฒน์ บุญเทพ 10017 Crossword ม.ต้น
1384 34017 อพิชญา ปงรังษี 11003 เจียงฮายหรรษา
1385 34018 อรพรพรรณ สุวรรณศิลป์ 11003 เจียงฮายหรรษา
1386 34019 ณัฐพงศ์ ศรีบุญเรือง 06006 บาสเกตบอล
1387 34020 พาณิชวัส ธิยะคำ 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
1388 34021 พิชิตชัย คำจ้อย 06006 บาสเกตบอล
1389 34022 พีรณัฐ ใจคำแปง 05010 ห้องสมุด
1390 34023 ภูบดินทร์ สลีสองสม 06004 ฟุตซอล
1391 34024 ภูวไนย ฟองศรี 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
1392 34025 ลัทธพล ตาดำนิล 05010 ห้องสมุด
1393 34026 วงศพัทธ์ ศุทธรัตน์ไพบูลย์ 06006 บาสเกตบอล
1394 34028 กชนันท์ ปินตาวงค์ 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้(ม.ต้น)
1395 34029 กนกวรรณ กันทะคำ 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
1396 34030 กาญจนี คชนิล 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
1397 34032 ชนม์นิภา กามะ 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
1398 34033 ธันย์ลดา ไกว 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้(ม.ต้น)
1399 34034 ชลธาร แยซอกู่ 06004 ฟุตซอล
1400 34035 ณัฐธิดา เสริมสุข 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
1401 34036 ธนัชพร เขื่อนเพชร 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
1402 34038 ธันย์ชนก แสงศรี 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
1403 34039 นรรัตน์ ศรีคำ 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้(ม.ต้น)
1404 34040 รัฐภูมิ แซ่บือ 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
1405 34041 พัทธนันต์ วงค์ใหญ่ 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
1406 34042 พัทธนันท์ ยอดยา 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้(ม.ต้น)
1407 34043 พิชชาพร พรหมบุตร 08001 ดนตรีสากล
1408 34044 พิชญาดา ธรรมสอน 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
1409 34045 พิมลพ์ภัส สิงห์หา 06004 ฟุตซอล
1410 34046 ภัทรกานต์ ศุภฐิติพงศ์ 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
1411 34047 ณัฐณิชา พานิช 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
1412 34048 ลักษณารีย์ อินต๊ะรัตน์ 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้(ม.ต้น)
1413 34049 สุพัตรา มณีบงกช 08001 ดนตรีสากล
1414 34050 สุพิชญา รัตนชูวงศ์ 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
1415 34051 สุมิตตา ธรรมวงค์ 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้(ม.ต้น)
1416 34052 สุวิชญา ตุ้ยเต็มวงค์ 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
1417 34053 อารียา รักษาศิริ 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
1418 34054 เบญญาพร อินทราลาม 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
1419 34055 ธนวัฒน์ บุญลอม 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
1420 34056 นฤภร บุญของ 08005 นาฏศิลป์
1421 34057 ดาวตะวัน สิงห์โตทอง 06004 ฟุตซอล
1422 34058 นิพาพร กุศล 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้(ม.ต้น)
1423 34059 ปิยะพงษ์ ฉิมปะรี 060021 ตะกร้อ
1424 34060 พิณณรงค์ คำนวน 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
1425 34061 ณัฐธิดา เอี่ยมสุวรรณ์ 07002 ชวนคิดชวนทำ
1426 34062 บุญยานุช พุฒิเมธาวุฒิ 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
1427 34063 รัตนา พรมที 07002 ชวนคิดชวนทำ
1428 34064 ณัฐกานต์ พรมอินทร์ 08002 ศิลปะไทย
1429 34065 ณัฐดนัย ศรีทวีคูณ 11009 ภาพยนต์สั้น
1430 34066 ทรงสิทธิ์ แยฉ่อ 07002 ชวนคิดชวนทำ
1431 34068 วชิรพล หนั่นต่า 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
1432 34069 สรรพวัต ปัดศรี 07002 ชวนคิดชวนทำ
1433 34070 สุทธิพงษ์ ไชยวงค์คำ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
1434 34071 กัญณิกา ทรัพย์มาก 07002 ชวนคิดชวนทำ
1435 34072 จารุวรรณ จอมสุวรรณ์ 05010 ห้องสมุด
1436 34073 ญาณิศา ปินตา 05010 ห้องสมุด
1437 34075 เบนาญี ไทยอนันต์ 07002 ชวนคิดชวนทำ
1438 34076 พอฤทัย เจริญผล 05010 ห้องสมุด
1439 34077 รัญญารุ่ง แซ่เต๋น 07002 ชวนคิดชวนทำ
1440 34078 วริวรรณ ภิชัย 07002 ชวนคิดชวนทำ
1441 34079 สุดารัตน์ เบียกากู่ 07002 ชวนคิดชวนทำ
1442 34081 อรรฐรัตติ สุวรรณ์ 07002 ชวนคิดชวนทำ
1443 34082 เอื้อมเดือน วงค์สุวรรณ์ 07002 ชวนคิดชวนทำ
1444 34084 ณัฐพล ช่วยไทย 11003 เจียงฮายหรรษา
1445 34086 ณัฐวุฒิ แดงปัดแหว๋ว 11003 เจียงฮายหรรษา
1446 34087 พัศวัฒน์ หงษ์คำ 11003 เจียงฮายหรรษา
1447 34088 พีรพล อุดมพล 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
1448 34092 จิราพร ชาดุ 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
1449 34093 จุฑาทิพย์ วิมลพันธุ์ 11003 เจียงฮายหรรษา
1450 34094 พรสวรรค์ วงค์ริยะ 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
1451 34097 ธิดา ผาบวงค์สาย 06003 วอลเลย์บอล
1452 34098 นัทธมน จินะราช 11003 เจียงฮายหรรษา
1453 34100 ปริยากร คำมงคล 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
1454 34101 พิมพ์ใจ อาษากิจ 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
1455 34102 พีรยา โพธิเนตร 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
1456 34103 มะลิวัลย์ อาเคอ 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
1457 34105 มุฑิตา หงษ์คำ 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
1458 34108 อรวรรณ มูลเสน 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
1459 34109 ชัยณัฐ มานาประเสริฐ 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
1460 34110 เมธิชัย อุณหเสรี 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
1461 34111 อติชาติ ภูริอนันต์กุล 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
1462 34112 ธัญญรัตน์ ใจฟู 090021 ห้องสมุดภาษาจีน มปลาย
1463 34113 นุชจรีย์ บั้งเงิน 090021 ห้องสมุดภาษาจีน มปลาย
1464 34114 เมธาวินี สิริลัง 10014 Crossword ม.ปลาย
1465 34115 รัตนา ชีหมื่อ 090021 ห้องสมุดภาษาจีน มปลาย
1466 34116 สมฤดี เยลู 090021 ห้องสมุดภาษาจีน มปลาย
1467 34117 สุกัญญา สหัสวัตกุล 05010 ห้องสมุด
1468 34118 อรปรีญา ทองศรี 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
1469 34120 กันตพงษ์ แซ่จาง 060021 ตะกร้อ
1470 34121 โชติกะ ฮิราโคบะ 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
1471 34122 ณัฐภัทร หมื่นศรีภูมิ 03005 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
1472 34123 เนวุธ อุดกันทา 05004 คุ้มครองผู้บริโภค
1473 34124 พัทธนะ เพชรจรัสชัย 060021 ตะกร้อ
1474 34126 ศุภฤกษ์ โยคำ 11009 ภาพยนต์สั้น
1475 34127 สรวิศ พลเยี่ยม 07002 ชวนคิดชวนทำ
1476 34130 เกศรินทร์ สุทธนะ 10020 Calligraphy club
1477 34133 มติครรภ คล้ายทอง 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
1478 34135 ปรีญานัฐ นันติ 05004 คุ้มครองผู้บริโภค
1479 34136 ปวีณ์นุช ยูลึ 10020 Calligraphy club
1480 34137 พนัชกร โนขัติ 05004 คุ้มครองผู้บริโภค
1481 34138 มัญชุสา เทียนทอง 15004 ศิลปะสร้างชีพ
1482 34139 ศวิตา จันทรคติ 05004 คุ้มครองผู้บริโภค
1483 34141 มัฆวัต รัตนจันทร์ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
1484 34142 วิชชากร ดอนชัย 11013 กฎหมายน่ารู้
1485 34143 กนกอร ประมาณ 11013 กฎหมายน่ารู้
1486 34144 กันตนา กันทะเตียน 05001 คำคม
1487 34145 ชณัฐดา โปธิ 05001 คำคม
1488 34146 ชนธิดา จันทะบุตร 05001 คำคม
1489 34147 เบญจรัตน์ ธรรมรัตน์ 11013 กฎหมายน่ารู้
1490 34148 ณัฎฐากร โกสีลา 08002 ศิลปะไทย
1491 34149 นิยดา เรือนหล้า 15004 ศิลปะสร้างชีพ
1492 34150 บุษยา เม่อแล 05001 คำคม
1493 34151 ภัทราวดี ไชยล้อม 08002 ศิลปะไทย
1494 34152 ศิวณีย์ จินระดา 11013 กฎหมายน่ารู้
1495 34153 ศุภลักษณ์ พูเบกู่ 05001 คำคม
1496 34154 อภิสรา แซพากู่ 05001 คำคม
1497 34155 ฐิติรัตน์ แก้วทา 11003 เจียงฮายหรรษา
1498 34157 ธนวิทย์ สุภาษิต 13006 เปตอง
1499 34160 ปฎิภาณ ไมตรีทวีนิธิ 060021 ตะกร้อ
1500 34161 ปิยะพันธ์ ฉิมปะรี 06006 บาสเกตบอล
1501 34162 ภาณุพงษ์ ธรรมปัญญา 13006 เปตอง
1502 34163 ศิลปากรณ์ บุญแรง 06003 วอลเลย์บอล
1503 34165 โชติรส โพธิ์วัน 12015 นักกิจกรรม(พื้นฐาน)
1504 34167 พชรรัตน์ สร้างสุข 12015 นักกิจกรรม(พื้นฐาน)
1505 34168 พรรณราย คำจันทร์ 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
1506 34169 พิรุณ มาเยอะ 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
1507 34170 เฟื่องฟ้า นะทอ 05008 นักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ 1-3
1508 34171 ธนทรัพย์ ดอนเลย 060021 ตะกร้อ
1509 34172 สุทธินันท์ ปินตา 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
1510 34173 สุภัสสรณ์ มีพร้อม 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
1511 34176 พัชรี มหาวงค์วรรณ์ 05004 คุ้มครองผู้บริโภค
1512 34177 ชีวัธนัย เมืองดี 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
1513 34178 อภิวิชย์ มณี 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
1514 34179 อริศรา แสงสว่าง 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
1515 34180 ชยาภิวัฒน์ ขัติยะ 060021 ตะกร้อ
1516 34181 ธนากร วิเศษจารุโรจน์ 060021 ตะกร้อ
1517 34182 โอบอ้อม อางิ 13006 เปตอง
1518 34183 ณัฐพล พรมมา 060021 ตะกร้อ
1519 34184 กฤติภูมิ สิทธิพรม 13005 หมากรุก หมากฮอส
1520 34185 จิราพัชร์ รัตนชัยจรัสพร 13005 หมากรุก หมากฮอส
1521 34186 จุลพงค์ เดชะบุญ 080011 ขับร้องประสานเสียง
1522 34187 ชัชนันท์ชัย ศรีลาวัลย์ 03002 Model Design Inspiration to design
1523 34188 ณัฐนันท์ มีจินดา 10006 ออร์เครสต้า
1524 34189 ณัฐพลากร ภักดิ์ชัยภูมิ 080011 ขับร้องประสานเสียง
1525 34190 ธนาธรณ์ วันทา 06006 บาสเกตบอล
1526 34191 ปรวัฒน์ ดอนทะนาม 08006 โยธวาฑิต
1527 34192 พณทรรศน์ ชัยประการ 03002 Model Design Inspiration to design
1528 34193 พัชรพิสิฐ ปัญญาคำ 10020 Calligraphy club
1529 34194 พิพัฒน์พงษ์ จันต๊ะพรมมา 080011 ขับร้องประสานเสียง
1530 34195 ศุภฤกษ์ ธารทองไพบูลย์ 080011 ขับร้องประสานเสียง
1531 34196 สิรวิชญ์ เหลาลาภะ 080011 ขับร้องประสานเสียง
1532 34197 เสฏฐวุฒิ ดวงคำ 080011 ขับร้องประสานเสียง
1533 34198 อัครเดช ศรีวิชัย 06006 บาสเกตบอล
1534 34199 กชพร กาวิละ 04001 เวทคณิต
1535 34200 กมลลักษณ์ ชัยจักร์ 08007 ดนตรีไทย
1536 34201 เกวลิน ภูษาทอง 080012 cover dance
1537 34202 จิรารัตน์ เสียงโต 10020 Calligraphy club
1538 34203 ชนานันท์ ถนอมกิจ 03005 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
1539 34204 ชุติมณฑน์ แก้วรากมุข 04001 เวทคณิต
1540 34205 ซัลวา ไทยอนันต์ 10020 Calligraphy club
1541 34206 ญาณีนาถ คุณานุภาพกุล 10017 Crossword ม.ต้น
1542 34207 ณฐมน อุตทะณา 03002 Model Design Inspiration to design
1543 34208 ณัฎฐธิดา ฟองฟู 10017 Crossword ม.ต้น
1544 34209 ณัฐการ์ เกตุชาติ 03005 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
1545 34210 ณัฐชธิดา ดวงทิพย์ 080012 cover dance
1546 34211 จิรัชยา ต้ายไทสง 10017 Crossword ม.ต้น
1547 34212 ดาราณี เครือมูล 10020 Calligraphy club
1548 34213 ธนัชภร ธะนะหมอก 08006 โยธวาฑิต
1549 34214 บุณยาพร ใจนิตย์ 04001 เวทคณิต
1550 34215 ปิยาพร ปีเจริญ 08005 นาฏศิลป์
1551 34216 พจณิชา พรมเมา 10017 Crossword ม.ต้น
1552 34217 พลอยทราย บุตรทองอยู่ 03005 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
1553 34218 พีระนันธ์ วรรณราช 08006 โยธวาฑิต
1554 34219 ร่มฝน เตชะตน 03005 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
1555 34220 วิลาสินี พรมสี 08006 โยธวาฑิต
1556 34221 ศศิกานต์ คำปัน 04012 A-math Sudoku
1557 34222 สุจีรา กันทะเตียน 03005 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
1558 34223 เสาวคนธ์ สติหทัย 04017 คณิตหรรษา
1559 34224 ณัฐพงษ์ ตะต้องใจ 04017 คณิตหรรษา
1560 34225 ณัฐวัตร ปะระมะ 04017 คณิตหรรษา
1561 34226 ธนกร ปันสีทอง 04017 คณิตหรรษา
1562 34227 ธึรเมธ หมื่นมโน 04017 คณิตหรรษา
1563 34228 ปฏิภัทรกรณ์ ศิริศิทวน 06005 กรีฑาเพื่อสุขภาพ
1564 34229 ฟิวเจอร์ ศรีธัญรัตน์ 04017 คณิตหรรษา
1565 34230 ภูดิศ หนูเจริญ 10006 ออร์เครสต้า
1566 34231 ภูริณัฐ หนักตื้อ 04017 คณิตหรรษา
1567 34232 วิชญ์ภาส โกเสนตอ 04017 คณิตหรรษา
1568 34233 สรศักดิ์ ปัญญาวิชัย 04017 คณิตหรรษา
1569 34234 สิรวิทย์ บุศยเพศ 06005 กรีฑาเพื่อสุขภาพ
1570 34235 อพิรักษ์ บัวหลวง 04017 คณิตหรรษา
1571 34236 อาชวนนท์ พันโน 04017 คณิตหรรษา
1572 34237 กชพร อภิเดชกุล 12021 ปั้นฝัน
1573 34238 กนกวรรณ จือสุผล 08005 นาฏศิลป์
1574 34239 กฤษิดิ์ญา ไชยจริม 10005 Singing English Song
1575 34240 จิรฉัตรรัตน์ คำแผ่นไชย 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
1576 34241 ชญาภา พุทธจันทร์ 12021 ปั้นฝัน
1577 34242 ชนม์นิภา กันธาสุวรรณ์ 10005 Singing English Song
1578 34243 ชัญญาภัค ดิษฐวุฒิ 12021 ปั้นฝัน
1579 34244 ณัฐกฤตา จิตมโนวรรณ์ 12021 ปั้นฝัน
1580 34245 ณัฐณิชา ไชยสาร 08006 โยธวาฑิต
1581 34246 ณัฐนรี ตรียาวรกุล 12021 ปั้นฝัน
1582 34247 ณัฐนันท์ เชื้อเมืองพาน 12021 ปั้นฝัน
1583 34248 ธัญชนก วงค์แพทย์ 08006 โยธวาฑิต
1584 34249 ธีวรา จิตถา 08006 โยธวาฑิต
1585 34250 นันทัชพร เจนใจ 12021 ปั้นฝัน
1586 34251 นิธิพร ชุ่มมะโน 08006 โยธวาฑิต
1587 34252 ปัณฑารีย์ ตันติจิราภรณ์ 12021 ปั้นฝัน
1588 34253 ปากีรนัย งามบ้าน 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
1589 34254 พชรพร โชติศศิธร 12021 ปั้นฝัน
1590 34255 พัชรีพร ปัญญาทิพย์ 12021 ปั้นฝัน
1591 34256 พินทุ์สุดา จักรผัน 06004 ฟุตซอล
1592 34257 เพชรัตน์ดา วันดี 04017 คณิตหรรษา
1593 34258 รัชนก ปู่ยื่อ 08006 โยธวาฑิต
1594 34259 รัตน์ติญาภรณ์ แหลมจัด 06004 ฟุตซอล
1595 34260 รัมภาพรรณ พลนรัตน์ 10005 Singing English Song
1596 34261 ศิวัชญา กิติรัตน์ 04017 คณิตหรรษา
1597 34262 สายรุ้ง ใสส่อง 12021 ปั้นฝัน
1598 34263 สุกฤตา โกเสนตอ 12021 ปั้นฝัน
1599 34264 กอปภพ ตามี่ 08002 ศิลปะไทย
1600 34265 เจษฎาภรณ์ ปงกา 04015 ตอบปัญหาคณิตศาสตร์
1601 34267 ณัฐภูมิ บั้งเงิน 08001 ดนตรีสากล
1602 34268 พิชิต สิทธิขันแก้ว 04015 ตอบปัญหาคณิตศาสตร์
1603 34269 พีรพัฒน์ พรมเรือน 04015 ตอบปัญหาคณิตศาสตร์
1604 34270 ภัทรวรรธ แหล่ยัง 08001 ดนตรีสากล
1605 34271 ภูริณัฐ อ่อนนวล 04015 ตอบปัญหาคณิตศาสตร์
1606 34272 ศุภกาญจน์ จันทร์วัน 04015 ตอบปัญหาคณิตศาสตร์
1607 34273 สุธิพงค์ นามผัด 06004 ฟุตซอล
1608 34274 อดิศักดิ์ ขาวสะอาด 03005 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
1609 34275 กนกวรรณ จินดาคำ 05014 วัยรุ่น วัยใส
1610 34276 กนกวรรณ เตชะ 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้(ม.ต้น)
1611 34277 จิราภรณ์ อินต๊ะมา 05010 ห้องสมุด
1612 34278 เจตสุภา แก้วกันทา 08003 ดนตรีพื้นเมือง
1613 34279 ช่อเอื้อง ศรีพรม 08005 นาฏศิลป์
1614 34280 ฐิติมา ปุยคำ 08006 โยธวาฑิต
1615 34281 ทิพญาภา ชุ่มเมืองเย็น 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
1616 34282 ธนัญชนก ศรีพรม 08005 นาฏศิลป์
1617 34283 ธัญชนก ปิงยอง 05014 วัยรุ่น วัยใส
1618 34284 นริศรา ชัยประเสริฐ 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
1619 34285 นันทการ รอดดี 04022 จินตคณิต
1620 34286 นารีรัตน์ ฤทัยเปี่ยมเลิศ 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
1621 34287 นิภาธร แสนศรี 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้(ม.ต้น)
1622 34288 ปิ่นกนก พินิจ 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
1623 34289 ปิยะฉัตร หัตถสาร 08006 โยธวาฑิต
1624 34290 ปุณณิศา อายุยืน 03005 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
1625 34291 พรนัชชา คำเป๊ก 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
1626 34292 พัชราภา พลเยี่ยม 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
1627 34293 พีรกานต์ ธนูทองสัมพันธ์ 04022 จินตคณิต
1628 34294 มุฑิตา ธรรมจักร์ 05010 ห้องสมุด
1629 34295 ยลดา มีลาภ 05010 ห้องสมุด
1630 34296 รัตน์ชฎาพร รุ่งเรือง 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้(ม.ต้น)
1631 34297 ลดามณี ลือคำหาร 080012 cover dance
1632 34298 วรัทยา มะโนเครื่อง 05010 ห้องสมุด
1633 34299 ศิรภัสสร อิ่นคำ 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
1634 34300 ศุภัสดา ทองดี 05010 ห้องสมุด
1635 34301 สุชานันท์ ปวริศร 04022 จินตคณิต
1636 34302 สุธีธิดา ตันหนิม 08006 โยธวาฑิต
1637 34303 อริศา สุจิตร 05010 ห้องสมุด
1638 34304 จักรพรรดิ์ สารเก่ง 14019 Science
1639 34305 ณภัทร เสนาป่า 14017 Sudoku
1640 34306 ณัฐพงศ์ โตสุนัน 14019 Science
1641 34307 นุสรณ์ ทรงชา 14010 Drama club
1642 34308 พีรณัฐ อ่อนชัยภูมิ 14017 Sudoku
1643 34309 ภัทรพล คำเป๊ก 14017 Sudoku
1644 34310 วชิรภัทร บุญมี 14019 Science
1645 34311 สุภาษิต ใจเอก 14004 Spoken Poetry
1646 34313 กัลยาณี สมุทรเขตร์ 14006 Math club
1647 34314 ชฎาธาร บุญทิพย์ 14018 Debate
1648 34315 ดาราวีร์ ปัญญา 14006 Math club
1649 34316 ธริดา ปิติเวทวัฒนา 14005 Eng Language Film viewing club
1650 34317 ธวัลรัตน์ วิริยะ 14019 Science
1651 34318 ธิรดา ปิติเวทวัฒนา 14005 Eng Language Film viewing club
1652 34319 นันทัชภรณ์ เลิศศิริกุลประภา 14003 Debate
1653 34320 บุญฑริกา ปินตา 14019 Science
1654 34321 ปริยากร เรืองเจริญ 14003 Debate
1655 34322 พิมพ์นภัส ทองไฝ 14006 Math club
1656 34323 พิมพ์มาดา สวามิวัศดิ์ 14006 Math club
1657 34324 เพ็ญนภา คำเงิน 14006 Math club
1658 34325 มัธติกา ธัญญาโกศล 14005 Eng Language Film viewing club
1659 34326 โยษิตา อารีย์ 14019 Science
1660 34327 วรินลำไพ สองแก้ว 14010 Drama club
1661 34328 สาวิตรี โพธิสุวรรณ 14019 Science
1662 34329 สุกฤษตา สันหมุด 14003 Debate
1663 34330 สุพิชญาย์ บุญศรี 14005 Eng Language Film viewing club
1664 34331 โสมรัศมี วุฒิสรรพ์ 14019 Science
1665 34332 อักษราพัชร์ ขัติยะ 14006 Math club
1666 34333 อาภาภัทร เลิศสุขบรรเจิด 14003 Debate
1667 34334 นววรรณ ตุ้ยต๋า 13005 หมากรุก หมากฮอส
1668 34335 พัชรพล ปงหาญ 04014 GSP
1669 34336 ณัฐนรี นาเสงี่ยม 10011 การละคร
1670 34337 เรณุกา ศรีเมือง 11003 เจียงฮายหรรษา
1671 34338 กุศลณัฏฐ์ เก่งเกรียงไกร 08007 ดนตรีไทย
1672 34339 ชนิกานต์ วิชัยกุล 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
1673 34340 ธนกฤต ศิริถิ่นพยัคฆ์ 05010 ห้องสมุด
1674 34341 จักรครินทร์ ติป้อ 05010 ห้องสมุด
1675 34342 เสาวณีย์ ศรีวิศร 06003 วอลเลย์บอล
1676 34343 ก้องเกียรติ บุญเรือง 06005 กรีฑาเพื่อสุขภาพ
1677 34344 ธัญดา ท๊อปเลอร์ 05010 ห้องสมุด
1678 34345 นันทัชพร กันแก้ว 02006 อาหารไทย
1679 34346 สิทธิศักดิ์ สุรินทวงษ์ 04012 A-math Sudoku
1680 34347 จุฑาทิพย์ สุรินแก้ว 04012 A-math Sudoku
1681 34348 พิริยชัย มุ้งกุนา 05010 ห้องสมุด
1682 34349 อาม แก้วใส 04012 A-math Sudoku
1683 34350 จิรนันท์ สิทธิขันแก้ว 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
1684 34351 ภาณุวัฒน์ ศรีพรม 08003 ดนตรีพื้นเมือง
1685 34352 วชิรวิทย์ จันต๊ะมะ 05010 ห้องสมุด
1686 34353 ศุภณัฐ สามั่น 05010 ห้องสมุด
1687 34354 ฐิติมา ชีววิริยะกุล 08006 โยธวาฑิต
1688 34355 พีรภัทร์ ดังดี 05010 ห้องสมุด
1689 34356 พิมพ์ลภัส ยาท้วม 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
1690 34357 พฤฒิพงศ์ คำมูล 08001 ดนตรีสากล
1691 34358 นภาดา อาธิเสนะ 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
1692 34359 ชาลิสา สุภา 06004 ฟุตซอล
1693 34360 ลักษิกา คำแดง 04012 A-math Sudoku
1694 34361 รุจิรา จิตปรีชาญ 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
1695 34362 ธนาธิป ยาวิชัย 04012 A-math Sudoku
1696 34363 อภิชัย พลสวัสดิ์ 05010 ห้องสมุด
1697 34364 พิมลนาฏ ไชยตามล 05010 ห้องสมุด
1698 34365 จินต์จุฑา ล้ำเหลือ 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
1699 34367 เฟรมเพชร ขัติวงค์ 03002 Model Design Inspiration to design
1700 34368 พิชชาพร ตาคำนิล 11007 สวดมนต์สรภัญญะพัฒนาจิต
1701 34369 ศุภาพิชญ์ ศรีธิเป็ง 05010 ห้องสมุด
1702 34371 จักรภัทร อังสิริ 08001 ดนตรีสากล
1703 34372 จิรายุ สามแก้ว 04001 เวทคณิต
1704 34373 จิราพร มณีจันสุข 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
1705 34374 กัญญวรา ธรรมสาร 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
1706 34375 ไอรดา ธรรมวงค์ชัย 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
1707 34376 จินดาหรา ปวนสิงห์ 08005 นาฏศิลป์
1708 34378 สุธร อุ่นคำ 05010 ห้องสมุด
1709 34379 วิทวัส ตันแจ้ 04014 GSP
1710 34380 ศุภกฤต ตั๋นจี๋ 13006 เปตอง
1711 34381 พิมพ์มาดา เตจ๊ะวันดี 12024 สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
1712 34382 ธัญชนิต สมุทธารินทร์ 08007 ดนตรีไทย
1713 34383 จุฬาลักษณ์ อินตรัตน์ 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
1714 34384 วรวุฒิ เที่ยงแสน 13006 เปตอง
1715 34385 วรัชยา เผดิมศักดิ์พิทยา 08002 ศิลปะไทย
1716 34386 ธัญญลักษณ์ ดวงแสง 08005 นาฏศิลป์
1717 34387 เจนจิรา บำรุง 12024 สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
1718 34388 จิณณธรรม ผาคำ 04012 A-math Sudoku
1719 34389 ศิริกัญญา กันธิยะ 12024 สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
1720 34390 ลออรัตน์ ศิริยาใจ 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
1721 34391 ซาลามะฮ์ บุญหวัง 08005 นาฏศิลป์
1722 34392 ชินพัฒน์ ยศวงค์ 13006 เปตอง
1723 34393 นิวัฒน์ มโนคำ 13006 เปตอง
1724 34394 กัณฐรัตน์ กันธิยะ 04012 A-math Sudoku
1725 34395 เกศรินทร์ อินต๊ะมา 11007 สวดมนต์สรภัญญะพัฒนาจิต
1726 34396 นาตาลี มาเชอกู่ 05010 ห้องสมุด
1727 34397 วริศรา ละราธิ 080012 cover dance
1728 34398 ธนวิชญ์ น้ำใจดี 08006 โยธวาฑิต
1729 34399 อเล็ก กู่ผือ 06004 ฟุตซอล
1730 34400 ธรัสพร ใจตุ้ย 12024 สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
1731 34402 อริสา พรหมศรี 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
1732 34403 เฉลิมพล เหมี้ยงหอม 13006 เปตอง
1733 34404 กนกวรรณ จันทร์หอม 08005 นาฏศิลป์
1734 34405 ชยพล ณ ลำปาง 04012 A-math Sudoku
1735 34406 ณัฐกิตติ์ มะลิดง 13006 เปตอง
1736 34407 ธีรภัทร์ เดชพิทักษ์ยนต์ 08006 โยธวาฑิต
1737 34409 ชุติมา คงเจริญ 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
1738 34410 สุพรรณิกา วรชิน 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
1739 34411 ธัญพิชชา ธุระวรณ์ 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
1740 34412 ทิมตะวัน กันธิกา 10006 ออร์เครสต้า
1741 34413 หนึ่งนรินทร์ ศักดี 080011 ขับร้องประสานเสียง
1742 34414 ณัฐากาญจน์ ลือเดชธนาฉัตร 08005 นาฏศิลป์
1743 34416 ธมนวรรณ นนทะคำจันทร์ 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
1744 34417 ชาญณรงค์ อุทยา 10006 ออร์เครสต้า
1745 34418 นฤสรณ์ ตนฟู 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
1746 34419 ภัทรพร วงค์ต่อม 05010 ห้องสมุด
1747 34420 ชีรีน ตานี 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
1748 34421 จุฑาลักษณ์ มาแก้ว 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
1749 34422 ศุภกฤต ธุวงศ์ษา 08001 ดนตรีสากล
1750 34423 ภูริทัต ณ เชียงใหม่ 06003 วอลเลย์บอล
1751 34424 พงศ์ประดิษฐ์ มหาวรรณ์ 060021 ตะกร้อ
1752 34425 ปวีณ์กร ทองสุข 06006 บาสเกตบอล
1753 34426 ศุทธวีร์ ศรีธิเมืองใจ 11007 สวดมนต์สรภัญญะพัฒนาจิต
1754 34427 สรยุทธ มโนใจ 08001 ดนตรีสากล
1755 34428 อภิสราภ์ เกิดกาญจน์ 11007 สวดมนต์สรภัญญะพัฒนาจิต
1756 34429 ปิยะพงษ์ กาวี 10009 English for fun
1757 34430 ศิรินทิพย์ ดวงมะลิ 11007 สวดมนต์สรภัญญะพัฒนาจิต
1758 34431 ธีราภรณ์ ไชยรัตน์ 11007 สวดมนต์สรภัญญะพัฒนาจิต
1759 34432 ณธิดา สุวรรณนิกขะ 05010 ห้องสมุด
1760 34433 ฮามีด๊ะฮ์ บุญหวัง 08005 นาฏศิลป์
1761 34434 ศรัญญา วงศ์บุญมา 11007 สวดมนต์สรภัญญะพัฒนาจิต
1762 34435 เมธาสิทธิ์ เทพสุรินทร์ 11007 สวดมนต์สรภัญญะพัฒนาจิต
1763 34436 ณัฐภูมิ นามวงค์ 11007 สวดมนต์สรภัญญะพัฒนาจิต
1764 34437 ศิรชัช หลวงฟอง 06004 ฟุตซอล
1765 34438 ริญชิดา แซ่โค้ว 08005 นาฏศิลป์
1766 34439 ชิดชนก ไชยเลิศ 05010 ห้องสมุด
1767 34440 ทัศนีย์ จิตรจันทร์ 05005 ร้านหมอภาษา
1768 34441 พิมพ์สุภา เชก้อ 05010 ห้องสมุด
1769 34442 ปาณิสรา ศรียอด 02004 งานประดิษฐ์
1770 34443 วรชยุต ปลิดตา 11007 สวดมนต์สรภัญญะพัฒนาจิต
1771 34444 นิติภูมิ สุทธิพนไพศาล 06003 วอลเลย์บอล
1772 34445 ทีปกร โจ 04014 GSP
1773 34446 ปิยดา สีเมืองปูน 05014 วัยรุ่น วัยใส
1774 34447 พรสวรรค์ เหย่อท่งกู่ 05010 ห้องสมุด
1775 34448 เรืองปริพัฒน์ จันหล้า 04014 GSP
1776 34449 รินรดา ปงรังษี 08005 นาฏศิลป์
1777 34450 ชยากร วงศ์ส่งชัย 060021 ตะกร้อ
1778 34451 ชยากรณ์ ตาบุญ 08005 นาฏศิลป์
1779 34452 ภัทรธร รัชศรีวอ 04014 GSP
1780 34453 อลิสา วง 05015 กวีเยาวชน
1781 34454 ณัฐณิชา คีรีแก้ว 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
1782 34455 สรไกร สุริยะไชย 12021 ปั้นฝัน
1783 34456 วิชาฎา เยาว์ใจ 11007 สวดมนต์สรภัญญะพัฒนาจิต
1784 34457 วลัยลักษณ์ สุขแนบ 11007 สวดมนต์สรภัญญะพัฒนาจิต
1785 34458 กรวิชญ์ ชุมภูพันธ์ 04014 GSP
1786 34459 พิมพ์ชนก โคทอง 02003 ครอสติสพาเพลิน
1787 34460 จิระวัฒน์ สมไสว 080012 cover dance
1788 34461 ศุทธินี ใหม่อารินทร์ 02003 ครอสติสพาเพลิน
1789 34462 ปาณิสรา มหาวงศ์นันท์ 02003 ครอสติสพาเพลิน
1790 34463 ภาคิน โกลาหะฬะ 04014 GSP
1791 34464 จิรธิป เทพมนตรี 120151 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
1792 34465 กุลณัฐ ศักดาคำ 02003 ครอสติสพาเพลิน
1793 34466 รัฐภูมิ อุดมอด 120151 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
1794 34467 กมลชนก กุลสุวรรณ์ 02003 ครอสติสพาเพลิน
1795 34468 นภัสกร ตาแปง 02003 ครอสติสพาเพลิน
1796 34469 กัณธพัช ปันนะสุทธิพันธ์ 04014 GSP
1797 34470 ณัฐลิดา คำชุ่ม 08006 โยธวาฑิต
1798 34471 ลีลาวดี อายิ 05010 ห้องสมุด
1799 34472 ณฐศร ใจเสมอ 08006 โยธวาฑิต
1800 34473 นฤเบศร์ เล็กโสภี 120151 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
1801 34474 พิมพ์วิภา ปารมี 06003 วอลเลย์บอล
1802 34475 นันท์นภัส แก่นดีอนันต์สกุล 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
1803 34476 พิชยา เปียงแล่ 11003 เจียงฮายหรรษา
1804 34477 อัยยา ราษโต 02006 อาหารไทย
1805 34478 วรัญญา คำไชย 02006 อาหารไทย
1806 34479 วรินยุพา วังคีรี 02006 อาหารไทย
1807 34480 เปมิกา ธรรมราษฎร์ 08003 ดนตรีพื้นเมือง
1808 34482 พงศธร สวยสม 120151 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
1809 34483 นวัตกรณ์ ธาวินธารารัตน์ 04014 GSP
1810 34484 วรนุช คำน้อย 02006 อาหารไทย
1811 34485 อัญทิษา แสนทนันชัย 02003 ครอสติสพาเพลิน
1812 34486 เนรมิตร ตายะ 120151 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
1813 34488 บุญชญา วงษ์ธิสา 02006 อาหารไทย
1814 34489 ศุภาพิชญ์ สีมา 080012 cover dance
1815 34490 ศักดิ์ณรงค์ เขื่อนเพ็ชร 06006 บาสเกตบอล
1816 34491 จารวี แสงพันตา 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
1817 34492 ศศิประภา สืบพันธ์ 02003 ครอสติสพาเพลิน
1818 34493 อภิวิชญ์ วรรณสอน 120151 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
1819 34494 คุณวุฒิ งานยางหวาย 08001 ดนตรีสากล
1820 34495 เกสรา รุณรักษา 02003 ครอสติสพาเพลิน
1821 34496 ประภาวรินทร์ ฉัตรบวรนันท์ 06003 วอลเลย์บอล
1822 34497 วันวิสาข์ นภาจรี 02003 ครอสติสพาเพลิน
1823 34498 จุฑารัตน์ สุ่ยแดง 02003 ครอสติสพาเพลิน
1824 34499 หยกผกา วันมหาใจ 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
1825 34500 ธัญยธรณ์ ใจฝั้น 08002 ศิลปะไทย
1826 34501 สิรวิชญ์ เครือคำ 04014 GSP
1827 34502 วริศรา สกุลลิขิตชัย 02003 ครอสติสพาเพลิน
1828 34503 ปวีณา มาเตชะ 02006 อาหารไทย
1829 34504 สิรินาถ จิตมั่น 08005 นาฏศิลป์
1830 34506 พีระพัฒน์ ปัณชญานนท์ 06005 กรีฑาเพื่อสุขภาพ
1831 34507 พัชรพร ไทยโกษา 08005 นาฏศิลป์
1832 34508 พิชญาดา หล้าเป็ง 02003 ครอสติสพาเพลิน
1833 34509 ธรณินทร์ มะโนวงค์ 11007 สวดมนต์สรภัญญะพัฒนาจิต
1834 34510 ธนภูมิ กังสุกุล 04014 GSP
1835 34512 กฤษดี อินต๊ะวงค์ 080011 ขับร้องประสานเสียง
1836 34513 อนวัช ขวัญบุศบงศ์ 08002 ศิลปะไทย
1837 34514 พีรพัฒน์ สวัสดิทัต 08002 ศิลปะไทย
1838 34515 บุษกร ต๊ะเขียว 06004 ฟุตซอล
1839 34516 รักษญา ใจคำต๋า 06004 ฟุตซอล
1840 34517 นันท์นภัส ใจเพชร 06004 ฟุตซอล
1841 34518 กัญชลิกา ศรีรัตน์ 02003 ครอสติสพาเพลิน
1842 34519 ปิยะมาศ ปาลี 08002 ศิลปะไทย
1843 34520 วชิราภรณ์ เมืองงาม 08002 ศิลปะไทย
1844 34521 ปีติ แซ่เท่า 10013 English Tour
1845 34522 ชนิดา ดวงคำ 08005 นาฏศิลป์
1846 34523 สรวิชญ์ ใจปิน 10006 ออร์เครสต้า
1847 34524 ขวัญชนก ขันธ์แก้ว 080012 cover dance
1848 34525 อรทัย ไวไธสง 02006 อาหารไทย
1849 34526 ศิวัช สมพงษ์ 04014 GSP
1850 34527 อารยา ถนอมชื่น 02006 อาหารไทย
1851 34528 โชติวัชร์ สมณะ 06005 กรีฑาเพื่อสุขภาพ
1852 34529 พีระดา ผ่องสันเทียะ 08005 นาฏศิลป์
1853 34530 อรทัย สารเก่ง 02006 อาหารไทย
1854 34531 ณิชกุล ไชยรัตน์ 08002 ศิลปะไทย
1855 34532 อาภา หงษ์รัตน์ 08005 นาฏศิลป์
1856 34533 พิมพ์วลีย์ สุยะ 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
1857 34534 ชนาภา ลำภู 08005 นาฏศิลป์
1858 34535 ศรุตยา สุระวงค์ 08002 ศิลปะไทย
1859 34536 ปาริฉัตร ต๊ะวรรณะ 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
1860 34537 สุธิชัย หมื่อแล 06005 กรีฑาเพื่อสุขภาพ
1861 34538 ธัญญารัตน์ ปันติ 02003 ครอสติสพาเพลิน
1862 34539 พรนภัส พุทธาศรี 080012 cover dance
1863 34540 ณัฎธิชา ไชยยา 05014 วัยรุ่น วัยใส
1864 34541 ธมนวรรณ กันทะสาร 05014 วัยรุ่น วัยใส
1865 34542 จักรพรรดิ คิ้วสุวรรณวงศ์ 06006 บาสเกตบอล
1866 34543 ปรียากร กันธิยะ 08007 ดนตรีไทย
1867 34544 ปรารถนา ปัญญาหลวง 06003 วอลเลย์บอล
1868 34545 สุชานันท์ คำแก่น 080011 ขับร้องประสานเสียง
1869 34546 ธนัชชา คำพิพาก 080011 ขับร้องประสานเสียง
1870 34547 ณัฐฐานุวัฒน์ กาวิละมูล 06006 บาสเกตบอล
1871 34548 ศิริกานต์ ยะภักดี 080011 ขับร้องประสานเสียง
1872 34549 ศรสวรรค์ ศุภสันต์สิริ 05010 ห้องสมุด
1873 34550 ญาณพัฒน์ เฉียบแหลม 12024 สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
1874 34551 อินธิรา ดวงสนิท 10005 Singing English Song
1875 34552 สุธิตรา ไชยสาร 080011 ขับร้องประสานเสียง
1876 34553 ศศิวิมล ทนทาน 05014 วัยรุ่น วัยใส
1877 34554 รวินท์นิภา มังคละ 05010 ห้องสมุด
1878 34555 ชยากร พันธุศิลป์ 10017 Crossword ม.ต้น
1879 34556 อรรัมภา มหานิล 11003 เจียงฮายหรรษา
1880 34557 วรณิกา นวลสุข 05010 ห้องสมุด
1881 34558 ธันทิวา ลี้แสน 11003 เจียงฮายหรรษา
1882 34559 สุธิดา หาญแก่น 080011 ขับร้องประสานเสียง
1883 34560 ฐิติชญา ใจคำ 11003 เจียงฮายหรรษา
1884 34561 รัฐภูมิ ปัญญาแดง 10006 ออร์เครสต้า
1885 34562 วรริทธิ์เดช คำชุ่ม 10017 Crossword ม.ต้น
1886 34563 วรวิช จันทร์แว่น 06004 ฟุตซอล
1887 34564 สรวีย์ ตรีธวัช 05014 วัยรุ่น วัยใส
1888 34565 สุฎาภัทร จันกิติ 08007 ดนตรีไทย
1889 34566 พิรญาณ์ พรมขัดดุก 05010 ห้องสมุด
1890 34567 โชติกา นาทะสัน 11003 เจียงฮายหรรษา
1891 34568 ณภัทร จันทาพูน 06006 บาสเกตบอล
1892 34569 ภูวนัตถ์ ยานะ 06006 บาสเกตบอล
1893 34570 ภัทรวดี จุมปู 05014 วัยรุ่น วัยใส
1894 34571 กัญญาณัฐ ธีรโฆษิต 08007 ดนตรีไทย
1895 34572 รฐนนท์ ชุ่มใจ 060021 ตะกร้อ
1896 34573 ชมพูนุท น้อมทางธรรม 05014 วัยรุ่น วัยใส
1897 34575 หทัยรัตน์ วงษา 080011 ขับร้องประสานเสียง
1898 34576 จิณณะ ชนะจิตต์ 10017 Crossword ม.ต้น
1899 34577 สมชาย เรืองสังข์ 10017 Crossword ม.ต้น
1900 34578 ปรเมศวร์ เงินอินต๊ะ 08007 ดนตรีไทย
1901 34579 พัชราภา นัยนานนท์ 02006 อาหารไทย
1902 34580 ปวันรัตน์ คำฟู 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
1903 34581 กัญญาริณทร์ ศรีวิชัย 11007 สวดมนต์สรภัญญะพัฒนาจิต
1904 34582 ธิญาดา ปัญญาทิพย์ 02006 อาหารไทย
1905 34583 จัสมิน เดมสเตอร์ 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
1906 34584 ปิยธิดา ใจบั้งเงิน 04022 จินตคณิต
1907 34585 วริศรา เขื่อนทา 02004 งานประดิษฐ์
1908 34586 พีรดา สลีสองสม 05010 ห้องสมุด
1909 34587 กัญญ์วรา ขาวฟอง 11007 สวดมนต์สรภัญญะพัฒนาจิต
1910 34588 ชัญญา มั่นรอด 11007 สวดมนต์สรภัญญะพัฒนาจิต
1911 34589 อริญชยา พรมไชยวงศ์ 05010 ห้องสมุด
1912 34590 บุญบงการ จินาอิ 08001 ดนตรีสากล
1913 34591 รัชชานนท์ พรถาวรกุล 08001 ดนตรีสากล
1914 34592 ชยุดา หล่อพันธ์มณี 10005 Singing English Song
1915 34593 กีรติ มณีโชติ 05010 ห้องสมุด
1916 34594 จิรัชญา กรุณา 02004 งานประดิษฐ์
1917 34595 ปวีณ์นุช ซุนเฟื่อง 11007 สวดมนต์สรภัญญะพัฒนาจิต
1918 34596 อนิวัฒน์ เลขผสม 10006 ออร์เครสต้า
1919 34597 ศิวกร สุภาวรรณ์ 08001 ดนตรีสากล
1920 34598 กิตติเชษฐ์ พินโย 04012 A-math Sudoku
1921 34599 ลลิตา รัตพลที 02004 งานประดิษฐ์
1922 34600 นภวรรณ มะโนคำ 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
1923 34601 ภัทรวดี ศรีผาย 080011 ขับร้องประสานเสียง
1924 34602 เกศน์ศิริ จันทร์อุดร 04022 จินตคณิต
1925 34603 ศิริมงคล ไชยชมภู 060021 ตะกร้อ
1926 34604 วุฒิภัทร วรรณโน 04022 จินตคณิต
1927 34605 มนัสเกียรติ เทียบกลาง 04022 จินตคณิต
1928 34606 สุพิชญา ใจหาญ 08007 ดนตรีไทย
1929 34607 นันท์นภัส ธีรนันท์พัฒธน 04014 GSP
1930 34608 ธิญาดา คำชุ่ม 02004 งานประดิษฐ์
1931 34609 วนิดา แก้วฟู 04014 GSP
1932 34610 ภัทรธิดา แก้วสมนึก 05010 ห้องสมุด
1933 34611 เกตธนวรรณ อินทแสน 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
1934 34612 ภัทสุดา ชัยพนัด 10017 Crossword ม.ต้น
1935 34613 ยุพารัตน์ ติคำ 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
1936 34614 อรภัคนภา ปิ่นแก้ว 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
1937 34615 ศิริลักษณ์ ใจวังเย็น 04022 จินตคณิต
1938 34616 ลักษมี รัตนะรุ่งรัศมี 04022 จินตคณิต
1939 34617 อภิวิชญ์ เลิศไกรวัล 04022 จินตคณิต
1940 34618 ชุติมา ถูกจิตร 11007 สวดมนต์สรภัญญะพัฒนาจิต
1941 34619 สุกุลยา ปัญญาบุญ 08002 ศิลปะไทย
1942 34620 รัชพล เจริญทั้งศักดิ์ศรี 08006 โยธวาฑิต
1943 34621 กนกภรณ์ รุ่งโรจน์ชนะกุล 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
1944 34622 พิชญพงศ์ วงค์ษา 060021 ตะกร้อ
1945 34623 ศุภกฤต จองอนันต์ 13005 หมากรุก หมากฮอส
1946 34624 ปวีณ์สุดา สิทธิขันแก้ว 08002 ศิลปะไทย
1947 34626 กนกวรรณ พลอยประดับ 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
1948 34627 กฤษกร นามวงค์ 06001 นักกรีฑา
1949 34628 กนกวรรณ วงค์วิริยะ 11003 เจียงฮายหรรษา
1950 34629 ภูณิพัฒน์ หนูวุ่น 08002 ศิลปะไทย
1951 34630 ปัทมพร ยะถาคำ 08006 โยธวาฑิต
1952 34631 รักษมล เขื่อนเพรช 08006 โยธวาฑิต
1953 34633 วัชรากร แก่นเมือง 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
1954 34634 สุชาวดี เจริญปัฐยาวัต 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
1955 34635 ลักขิกา ผิวผ่อง 08002 ศิลปะไทย
1956 34636 ณัฐธิดา สลีสองสม 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
1957 34637 สุวิจักษณ์ แจ้งสว่าง 13005 หมากรุก หมากฮอส
1958 34638 ปณัฎฎา แสนมา 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
1959 34639 พัชรพร พรสมานพันธ์ 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
1960 34640 สุรีรัชญ์ มูลแดง 08006 โยธวาฑิต
1961 34641 แคทลียา อัครนิติกุล 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
1962 34642 วัทนพร ดวงแก้ว 11003 เจียงฮายหรรษา
1963 34643 ภาณิตา นันตะรัตน์ 08006 โยธวาฑิต
1964 34644 มิ่งขวัญ จินดาธรรม 08006 โยธวาฑิต
1965 34645 กฤตยชญ์ ยุวกุล 060021 ตะกร้อ
1966 34646 ชัยวุฒิ มานาประเสริฐ 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
1967 34647 ภานุวัฒน์ ใจวัง 08006 โยธวาฑิต
1968 34648 พรทิพย์ เมียเชกู่ 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
1969 34649 ลักษมี ตั๋นคำ 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
1970 34650 อชิตพล วงษ์ไกร 060021 ตะกร้อ
1971 34651 สิทธิชน สุรินทร์ 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
1972 34653 ธีรภัทร แก้วนรินทร์ 06005 กรีฑาเพื่อสุขภาพ
1973 34654 ฐิติมา ใจวัง 05015 กวีเยาวชน
1974 34655 โยธกา ตาฟาก 080011 ขับร้องประสานเสียง
1975 34656 กีรติ สิงห์สุข 03005 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
1976 34657 นรินทร์ รินนายรักษ์ 05015 กวีเยาวชน
1977 34658 ทัตพิชา เบร็นเนอร์ 08007 ดนตรีไทย
1978 34659 กัญญารัตน์ วงษา 080011 ขับร้องประสานเสียง
1979 34661 จุฑาทิพย์ วงค์มยุรา 07002 ชวนคิดชวนทำ
1980 34662 กานต์ชนา ไทยใหญ่ 08003 ดนตรีพื้นเมือง
1981 34664 ชลงค์กรณ์ ภิระบรรณ์ 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
1982 34665 ณัฐพัฒน์ เตชะ 03007 เว็ปแอปพลิเคชั่น
1983 34666 ณัฐพัชร์ ชมดง 13005 หมากรุก หมากฮอส
1984 34667 ชยางกูร สุรัตน์ 15004 ศิลปะสร้างชีพ
1985 34668 ภัทรนันท์ นพรัตน์ศิริกุล 08006 โยธวาฑิต
1986 34669 นันทวัฒน์ ศรีพรม 03007 เว็ปแอปพลิเคชั่น
1987 34670 ทักษพร อินต๊ะวงค์ 06003 วอลเลย์บอล
1988 34671 สุรวิชย์ บุญวงค์ 11009 ภาพยนต์สั้น
1989 34672 มัฐณาวรรณ ไชยทัศน์ 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
1990 34673 กานต์ธิดา แก้วทรายเงิน 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
1991 34674 เจนจิรา คำแขก 05006 ยุวชนดำรงฯอาสา
1992 34676 พุฒิชัย สมโน 06003 วอลเลย์บอล
1993 34677 ธารณ์ปฏิราช นามแก้ว 15004 ศิลปะสร้างชีพ
1994 34678 ชนิดา ไชยโนฤทธิ์ 03007 เว็ปแอปพลิเคชั่น
1995 34679 ศุภสร ดวงเดือน 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
1996 34680 อนันต์ อ้ายคำ 03007 เว็ปแอปพลิเคชั่น
1997 34681 ชนันญา ใหม่ละออ 08006 โยธวาฑิต
1998 34682 อโนมา มาเยอะ 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
1999 34684 เขมิกา สิทธิขันแก้ว 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
2000 34685 เมษา สมบูรณ์ชัย 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
2001 34686 วีรพัฒน์ อิอิยาม่า 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
2002 34687 อารินญา พรศิริ 05010 ห้องสมุด
2003 34689 ปณชัย แสงคำ 15004 ศิลปะสร้างชีพ
2004 34690 ธารวิมล ใจหล้า 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
2005 34691 ศิริภูมิ คำดี 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
2006 34692 จีรพล นามาก 03001 มิลติมีเดีย(Multimedie)
2007 34693 ษมาพร จิตเกษม 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
2008 34694 กรรญารัตน์ ทะริยะ 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
2009 34695 ณิชา งามคณะ 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
2010 34696 เขมิกา ฟุ้งวรานนท์ 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
2011 34697 วรัญญา สมบูรณ์ 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
2012 34698 รัญจิรา พุทธชัยยา 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
2013 34699 เจตทิพัทธ์ อินต๊ะวงค์ 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
2014 34700 ปุญญภา จิตอาษากิจ 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
2015 34701 สุภกิตต์ สุรินทร์ปัญญา 13005 หมากรุก หมากฮอส
2016 34702 อัจฉรา จะแล 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
2017 34704 วรดา หมื่อแล 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
2018 34705 ธนิชา สีใส 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
2019 34706 สุกัญญา เกษมกิติกุล 15004 ศิลปะสร้างชีพ
2020 34707 ศศิประภา น้อยเสนา 05008 นักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ 1-3
2021 34708 นภัสสร อุปนันท์ 15004 ศิลปะสร้างชีพ
2022 34709 รชนิศ ขันเพชร 07002 ชวนคิดชวนทำ
2023 34710 อินทิรา ฉัตรแก้ว 15004 ศิลปะสร้างชีพ
2024 34711 ธาวิน โยคะสิงห์ 11003 เจียงฮายหรรษา
2025 34712 กัญญารัตน์ พันธุ์บัว 15004 ศิลปะสร้างชีพ
2026 34713 วิลาสินี มาศภมร 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
2027 34714 พิจิตรา นันติ 15004 ศิลปะสร้างชีพ
2028 34715 อติชาติ ใจโส 11003 เจียงฮายหรรษา
2029 34716 จินดา ยาลือ 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
2030 34717 ปัทมนันท์ วงศาสิริโรจน์ 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
2031 34718 ณัฐภัทร วงค์เพ็ญ 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
2032 34719 พัชราวรรณ สันชมภู 09001 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้(ม.ปลาย)
2033 34720 พันธกานต์ บุญสม 09001 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้(ม.ปลาย)
2034 34721 กาญจนา โกเสนตอ 09001 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้(ม.ปลาย)
2035 34722 รุ่งรวี หมื่นแล 05010 ห้องสมุด
2036 34723 กมลชนก แก้วมั่น 09001 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้(ม.ปลาย)
2037 34724 ธัญญรัตน์ โกวาภิรัติ 09001 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้(ม.ปลาย)
2038 34725 ณัฐณิชา มะโนวรรณ 05010 ห้องสมุด
2039 34726 พลพล สิทธิขันแก้ว 09001 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้(ม.ปลาย)
2040 34727 ภมร เกษนาวา 05010 ห้องสมุด
2041 34728 ศุภวรรณ ธรรมยา 15004 ศิลปะสร้างชีพ
2042 34729 ศรุติญา วิมุกตาคม 05010 ห้องสมุด
2043 34730 ญานิกา คำแก้ว 05010 ห้องสมุด
2044 34731 รชฎนันทน์ ศรีคำตุ้ย 11013 กฎหมายน่ารู้
2045 34732 วสุธร นุพิน 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
2046 34733 โสภิดา โตพัญญะ 080011 ขับร้องประสานเสียง
2047 34734 สุทาทิพย์ ปิงใจ 060021 ตะกร้อ
2048 34735 กันต์กมล กันทะเตียน 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
2049 34737 ญดา ดวงทอง 11013 กฎหมายน่ารู้
2050 34738 อภิชญา ขันติกิจ 07002 ชวนคิดชวนทำ
2051 34739 ภาณุพงษ์ แก้วข้าว 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
2052 34740 สิทธิชัย สุริยา 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
2053 34741 ปิยะพันธ์ จินดาธรรม 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
2054 34743 สรัลชนา ดาระสุวรรณ 07002 ชวนคิดชวนทำ
2055 34745 จิตรลดา บุญมา 07002 ชวนคิดชวนทำ
2056 34746 กัลยา บุษยา 11013 กฎหมายน่ารู้
2057 34747 พิธิวัฒน์ ช่างหมึก 060021 ตะกร้อ
2058 34748 ชุมพล พรมแพงดี 11009 ภาพยนต์สั้น
2059 34749 พรหมรักษ์ ตื้อยศ 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
2060 34751 ทนงศักดิ์ กาวี 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
2061 34752 วาสนา จันทร์เต็ม 05001 คำคม
2062 34753 กนกณภศร มีชัย 12026 พี่สอนน้อง
2063 34754 พร เต็นคำ 10013 English Tour
2064 34755 จิรัชญา บุญเลิศ 10015 Word Building
2065 34756 กลวัชร ท้าวเทพ 10013 English Tour
2066 34757 มนตรา ยาเจริญ 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
2067 34758 กมลศินีย์ ชัยชะนะ 05001 คำคม
2068 34759 วนัญญา วรรณสาร 05001 คำคม
2069 34760 ฤทธิดา ดอนสินเพิ่ม 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
2070 34761 บุณยาพร เสาร์แก้ว 15004 ศิลปะสร้างชีพ
2071 34762 สมฤดี จันทิตย์ 15004 ศิลปะสร้างชีพ
2072 34763 วริศรา วงศ์อินทร์ 04011 อาสายุวกาชาด
2073 34765 ธนภรณ์ คำภีระ 04011 อาสายุวกาชาด
2074 34766 จุฑามาศ อินทรีย์ 080011 ขับร้องประสานเสียง
2075 34767 ศิรินทิพย์ ศิริ 04011 อาสายุวกาชาด
2076 34768 มัลลิกา ต๊ะป้อ 04011 อาสายุวกาชาด
2077 34769 จิรายุ เขื่อนเพชร 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
2078 34770 กานต์ธิดา ใจปาละ 12006 Gifted ชีววิทยา
2079 34771 วชิรญาณ์ ยศวงศ์ 04010 Gifted math
2080 34772 นันทิพร ชาวพะเยาว์ 04010 Gifted math
2081 34773 ณัฐณิชา สุริยะวงษา 12001 เคมีใกล้ตัว
2082 34774 นิภาพร แออู 12001 เคมีใกล้ตัว
2083 34775 มัญชุภา จุลโลบล 07002 ชวนคิดชวนทำ
2084 34776 พรสวรรค์ จันทร์เพ็ง 10020 Calligraphy club
2085 34777 สิรินาถ ธรรมบัณฑิต 05008 นักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ 1-3
2086 34778 รัญธิดา ปัญญาไว 08006 โยธวาฑิต
2087 34779 พิชญาภา แก้วตรง 05010 ห้องสมุด
2088 34780 ฆนันตพงศ์ หล้าคำแก้ว 06006 บาสเกตบอล
2089 34781 พงศพัฒน์ พินิจงาม 05010 ห้องสมุด
2090 34782 จิรภัทร สมุทรความ 06006 บาสเกตบอล
2091 34783 ฐิติโชค ภิราษร 04017 คณิตหรรษา
2092 34784 เดชาธร เทียมเมฆา 03001 มิลติมีเดีย(Multimedie)
2093 34785 โดมินิก ดอลล์ 08002 ศิลปะไทย
2094 34786 ปฐมพงษ์ เกษณา 04017 คณิตหรรษา
2095 34787 รชตะ ชัยลังกา 08003 ดนตรีพื้นเมือง
2096 34788 วิทวัส เทสมุทร 08002 ศิลปะไทย
2097 34789 อานนท์วัฒน์ เจริญศักดิ์ 08001 ดนตรีสากล
2098 34790 กนกลักษณ์ สิงหอม 14004 Spoken Poetry
2099 34791 กัญญาณัฐ จันทร์นวล 02004 งานประดิษฐ์
2100 34792 กันตา เซสอ 12024 สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
2101 34793 กุลฑีรา ปัญญาผ่องใส 12024 สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
2102 34794 เขมจิรา ทิพย์ประเสริฐ 04012 A-math Sudoku
2103 34795 จิราภรณ์ บุญมี 080011 ขับร้องประสานเสียง
2104 34796 ชนาภัทร อยู่อินทร์ 08005 นาฏศิลป์
2105 34797 ชลธาร คำเมฆ 03001 มิลติมีเดีย(Multimedie)
2106 34798 ณปวี พิมสาร 04012 A-math Sudoku
2107 34799 ณัฏฐณิชา เตียมธะนะ 05013 DIY ลูกปัด
2108 34800 ธนพร เเก่นทอง 14004 Spoken Poetry
2109 34801 ธนัทอร อยู่รัมย์ 08001 ดนตรีสากล
2110 34802 ธัญรดา ทิวาศิริ 02004 งานประดิษฐ์
2111 34803 ธิดาเทวัญ เกิดศิริ 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
2112 34804 นัดธิดา อินโน 08007 ดนตรีไทย
2113 34805 นาราภัทร จินดาทจักร 05013 DIY ลูกปัด
2114 34806 ปราญไปรยา ราบรื่น 02004 งานประดิษฐ์
2115 34807 ปุณณกัณฑ์ ขัติยะ 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
2116 34808 พรรณวรินทร์ ชัยวงค์ 12024 สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
2117 34809 พิชชา โสมิญะ 02004 งานประดิษฐ์
2118 34810 พิชญ์สินี แซ่จาง 02004 งานประดิษฐ์
2119 34811 ภัทรภรรณ กัณฑาสุวรรณ 14004 Spoken Poetry
2120 34812 ภัทราภา ดอนแก้ว 02004 งานประดิษฐ์
2121 34813 สาริศา จันทร์ตุ้ย 04012 A-math Sudoku
2122 34814 สุปรียา ไชยรัตน์ 08007 ดนตรีไทย
2123 34815 สุภาณี หมื่อแล 02004 งานประดิษฐ์
2124 34816 เสียงเพลง บังคมเนตร 08001 ดนตรีสากล
2125 34817 อาภิสรา เทพนิล 05013 DIY ลูกปัด
2126 34818 จิตติพัฒน์ หลู่โยธา 06006 บาสเกตบอล
2127 34819 ชยากร ชัยมูลมั่ง 13006 เปตอง
2128 34820 โชติภณ ประยงค์ 03005 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
2129 34821 ธนภูมิ มัศยามาศ 03005 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
2130 34822 ธวัชชัย กาญจน์แก้ว 06006 บาสเกตบอล
2131 34823 ธีทัต อุ่นติ๊บ 06006 บาสเกตบอล
2132 34824 นภัสรวี จันระวัง 06004 ฟุตซอล
2133 34825 บรรณวิชญ์ กาบุญก้ำ 03005 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
2134 34826 ภัทรดนัย มะโนมัย 08007 ดนตรีไทย
2135 34827 ภูมินันท์ แก้วตา 08002 ศิลปะไทย
2136 34828 ราเชนทร์ เกษรพรรณ์ 03005 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
2137 34829 สิขเรศ ฟองสมุทร 06005 กรีฑาเพื่อสุขภาพ
2138 34830 กฤตพร จันทาพูน 06005 กรีฑาเพื่อสุขภาพ
2139 34831 ชาลิสา เสนทาวงค์ 08003 ดนตรีพื้นเมือง
2140 34832 ณหฤทัย อารีย์ 08006 โยธวาฑิต
2141 34833 ณัฐการณ์ สอนนาแซง 10009 English for fun
2142 34834 ณิชานาฏ วิวัฒนะ 08005 นาฏศิลป์
2143 34835 ด.ญ.ธิชาดา ติ๊บสุภา 06005 กรีฑาเพื่อสุขภาพ
2144 34836 ธันยพร สมสวย 05005 ร้านหมอภาษา
2145 34837 นันทพร วงค์ชัย 08006 โยธวาฑิต
2146 34838 นิธิพร กันทิยะ 06005 กรีฑาเพื่อสุขภาพ
2147 34839 บัณฑิตา เทพประชา 06005 กรีฑาเพื่อสุขภาพ
2148 34840 บุณยาพร ตรีเลิศศุภลักษณ์ 13006 เปตอง
2149 34841 ปภาวรินทร์ จิตมั่น 10009 English for fun
2150 34842 พรรณผกา ไทยใหญ่ 11007 สวดมนต์สรภัญญะพัฒนาจิต
2151 34843 พิมพ์ชนก ทิมแกร 11007 สวดมนต์สรภัญญะพัฒนาจิต
2152 34844 ภัณฑิลา มงคลผิวทอง 10009 English for fun
2153 34845 ภัทร์ชนก น้อยหมอ 06005 กรีฑาเพื่อสุขภาพ
2154 34846 วชิรญาณ์ อัมพวัน 06005 กรีฑาเพื่อสุขภาพ
2155 34847 วรรณวิษา จันต๊ะคราม 06005 กรีฑาเพื่อสุขภาพ
2156 34848 สาริณี ไทยใหญ่ 10009 English for fun
2157 34849 สุกัญญา ประทุมดี 05005 ร้านหมอภาษา
2158 34850 สุภาวิตา มัทธวรัตน์ 10009 English for fun
2159 34851 อธิตยา ปวนคำมา 08005 นาฏศิลป์
2160 34852 อลิสรา แสนชมภู 13006 เปตอง
2161 34853 แอนิซ่า วิมลทองสกุล 06005 กรีฑาเพื่อสุขภาพ
2162 34854 เกริกพล อาเคอ 12024 สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
2163 34855 ชิษณุพงศ์ มณีแก้ว 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
2164 34856 ณัฐชพน วงศาโรจน์ 04022 จินตคณิต
2165 34857 วิษณุชัย หัตถกอง 03002 Model Design Inspiration to design
2166 34858 ธนกร สาคุณ 12024 สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
2167 34859 ธนโชติ มูลแก้ว 06005 กรีฑาเพื่อสุขภาพ
2168 34860 นวคุณ ภูเขียว 03002 Model Design Inspiration to design
2169 34861 นิธิพันธ์ มามูล 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
2170 34862 พัชระพนธ์ ปินตา 09005 ภาษาจีนแสนสนุก
2171 34863 รัตนโกสินทร์ ภิราษร 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
2172 34864 สุรวัศ ยั่งยืน 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
2173 34865 กรณ์ทิพย์ อินปั๋น 08007 ดนตรีไทย
2174 34866 ขวัญชนก จิญจายะกูร 08007 ดนตรีไทย
2175 34867 ชลธิชา อนาวัน 08003 ดนตรีพื้นเมือง
2176 34868 ฐิติรัตน์ ดวงพุทธพรกุล 12024 สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
2177 34869 ณัฏฐณิชา ปิกจุมปู 12024 สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
2178 34870 ธนิษฐา สวาสดิ์วงค์ 04002 MATH PROJECT
2179 34871 ธมลวรรณ วิละคำ 05010 ห้องสมุด
2180 34872 ธัญพิชชา ทิพมูล 06006 บาสเกตบอล
2181 34873 ธิดารัตน์ อุ่นเรือน 12024 สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
2182 34874 นาริศา ยาสุวรรณ์ 04002 MATH PROJECT
2183 34875 ปทิตตา ศิริ 05010 ห้องสมุด
2184 34876 ปราชญา คำลือ 10005 Singing English Song
2185 34877 พชิรา ติณธรรม 10008 Ready AEC
2186 34878 พรไพลิน วิริยพลกุล 09005 ภาษาจีนแสนสนุก
2187 34879 พัชรพร ปงหาญ 04002 MATH PROJECT
2188 34880 พัชรวรดา เขื่อนเก้า 04002 MATH PROJECT
2189 34881 ภัครมัย เพชรล้อมทอง 05005 ร้านหมอภาษา
2190 34882 มานิตา ทายะนา 04002 MATH PROJECT
2191 34883 มุทิตา จิตนากร 04002 MATH PROJECT
2192 34884 ยลธิดา บุตรทะวัง 05005 ร้านหมอภาษา
2193 34885 วรนิษฐา สิทธิโสด 05005 ร้านหมอภาษา
2194 34886 วิลาสินี ตาคำ 05005 ร้านหมอภาษา
2195 34887 อภิชญา ศรีฤทธิ์ 13006 เปตอง
2196 34888 อริสา มหัทธวรดิลก 12024 สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
2197 34889 กันต์กวี พวงทวี 06004 ฟุตซอล
2198 34890 พิชญุตม์ ไชยวงษ์ 14020 Lanna New Letter
2199 34891 พิธิวัฒน์ ฉิมพลี 14019 Science
2200 34892 ภาคิน สมประสงค์ 14019 Science
2201 34893 วัชรพงศ์ ปัตนัย 14019 Science
2202 34894 กัลยรัตน์ ขัตติยะ 14010 Drama club
2203 34895 เกศณีย์ ผลทิพย์ 14010 Drama club
2204 34896 จิณณรัตณ์ กันติ๊บ 14010 Drama club
2205 34897 ชญาน์นันท์ คำป๊ก 14008 Spelling Bee
2206 34898 ชญานิศ คำยวง 14010 Drama club
2207 34899 ชนกร วงศ์ใหญ่ 14010 Drama club
2208 34900 ชนากานต์ นเรศ 14008 Spelling Bee
2209 34901 ณัฐชยา มีพวง 14010 Drama club
2210 34902 ณัฐธิดา พงศ์พุทธิชา 14018 Debate
2211 34903 นครินทร์พร มนุพร 14010 Drama club
2212 34904 นันธินี แก้วจันทร์ 14003 Debate
2213 34905 ประภาวรินทร์ ใจหมั้น 14008 Spelling Bee
2214 34906 ปิยวรรณ นิยมพงศ์ 14008 Spelling Bee
2215 34907 พิชชาภา สาระตา 14019 Science
2216 34908 มานิตา วิชัยกุล 14010 Drama club
2217 34909 รุ่งรดา ศิริ 14010 Drama club
2218 34910 วรปรียา ต๊ะคำ 14006 Math club
2219 34911 วรัทยา ต๊ะวิไล 14020 Lanna New Letter
2220 34912 วิลาศิณี เขื่อนขันธ์ 14010 Drama club
2221 34913 สิรชญาดา ครูบา 14010 Drama club
2222 34914 สุชาทิพย์ สุขรัตน์ 14020 Lanna New Letter
2223 34915 สุทธภา เชื้อเจ็ดตน 14008 Spelling Bee
2224 34916 สุวดี ศรีวิชัย 14008 Spelling Bee
2225 34917 อรจิรา สมินทรปัญญา 14020 Lanna New Letter
2226 34918 อาทิตยา วารีชมพู 14003 Debate
2227 34919 หทัยชนก แผงตัน 12026 พี่สอนน้อง
2228 34920 อัจฉราพรรณ ไชยวังเย็น 04023 Battle of the Numbers
2229 34921 ภควดี โกเขา 04023 Battle of the Numbers
2230 34922 ขวัญจิรา สินใจ 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
2231 34923 ธนภัทร มณเฑียร 05010 ห้องสมุด
2232 34924 วราภรณ์ สิทธิธรรม 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
2233 34925 ทอฝัน กองแก้ว 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
2234 34926 ฐิฏพงษ์ ดีอินทร์ 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
2235 34927 กัญญารัตน์ คันที 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
2236 34928 ศิริวรรณ รุ่งศรีสุขจิต 05010 ห้องสมุด
2237 34929 ทัศน์ฌาลินทร์ เงินฝรั่ง 10021 ประชาสัมพันธ์
2238 34930 นรินทร ศรีเจริญตา 10021 ประชาสัมพันธ์
2239 34931 ชิดชนก ยศแก้ว 05010 ห้องสมุด
2240 34932 วิลาสินี ซอเซอ 03008 Arduino
2241 34933 พัชรินทร์ รุ้งดี 03008 Arduino
2242 34934 สุวิชญา สุตะวงค์ 03008 Arduino
2243 34935 นิมิต ตันบุญต่อ 03008 Arduino
2244 34936 กุลธิดา สีหาชารี 03008 Arduino
2245 34937 สินีนาฎ วงษ์ปาน 03008 Arduino
2246 34938 ธนพนธ์ กาใจ 03008 Arduino
2247 34939 ศิรินญา ลิ้วธนพนธ์ 03008 Arduino
2248 34940 สุปวีณ์ ถาม่อย 12001 เคมีใกล้ตัว
2249 34941 นิธิพร รุ้งดี 12006 Gifted ชีววิทยา
2250 34942 กัณฐิกา หมั้นเหมาะ 12001 เคมีใกล้ตัว
2251 34943 สลิลทิพย์ วงศ์ไฝ 12009 ฟิสิกส์
2252 34944 ชวัลวิทย์ ไร่เรือง 08003 ดนตรีพื้นเมือง
2253 34945 ธนภัทร สมญาพรเจริญชัย 06004 ฟุตซอล
2254 34946 ปรินทร ชาญชัย 03001 มิลติมีเดีย(Multimedie)
2255 34947 พิริยะ พิศลย์จุตุพร 06006 บาสเกตบอล
2256 34948 ภูดิสธรนโชติ บุญมาภิ 10006 ออร์เครสต้า
2257 34949 ภูมิรพี หวังสิน 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
2258 34950 ยศพนธ์ โคตรศรีวงษ์ 02008 จิตอาสา
2259 34951 ศิวัฒน์ สุวรรณคำ 06004 ฟุตซอล
2260 34952 สรยุทธ พุทธจันทร์ 03001 มิลติมีเดีย(Multimedie)
2261 34953 เอกชัย ลุงจิ่ง 05010 ห้องสมุด
2262 34954 จันทรัสม์ โภคเฟื่องฟู 10009 English for fun
2263 34955 จิรารัตน์ ราบรื่น 12024 สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
2264 34956 จุฑามาศ ศรีพรม 04012 A-math Sudoku
2265 34957 ชนากานต์ กลิ่นจันทร์ 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
2266 34958 ญาณิศา บัวทอง 04012 A-math Sudoku
2267 34959 ณัฐชยา คำโมนะ 04017 คณิตหรรษา
2268 34960 ณัทภัค ภัทรชลิต 11003 เจียงฮายหรรษา
2269 34961 ณิชกมล ติ๊บก๋า 04012 A-math Sudoku
2270 34962 ธนัชชา มณี 03001 มิลติมีเดีย(Multimedie)
2271 34963 ธิดารัตน์ ศรีเสวก 04017 คณิตหรรษา
2272 34964 ธิติยา เมืองทอง 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
2273 34965 นภาวรรณ์ นามยี่ 04012 A-math Sudoku
2274 34966 นริศรา อุ่นศรี 04012 A-math Sudoku
2275 34967 นันท์นภัส แก้วขาว 04012 A-math Sudoku
2276 34968 เบญจวรรณ ทูตสันติ 05010 ห้องสมุด
2277 34969 ปรางศิริ ปาละ 11003 เจียงฮายหรรษา
2278 34970 ปรารถนาเอมเมรี่จอย รัทเลดจ์ 06003 วอลเลย์บอล
2279 34971 ปริณดา อยู่อินทร์ 10006 ออร์เครสต้า
2280 34972 ปานชีวา แสงศรี 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
2281 34973 ปูริดา วงค์สอน 08002 ศิลปะไทย
2282 34974 พลอยนภัส สุดา 10009 English for fun
2283 34975 พีรดา ชัยอาภรณ์ 04012 A-math Sudoku
2284 34976 ภัตรพิมล สัจจญาติ 11003 เจียงฮายหรรษา
2285 34977 ลักษิกา มั่งมูล 11003 เจียงฮายหรรษา
2286 34978 วราพร สมบัติใหม่ 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
2287 34979 วิชญาพรรณ จันทร์ตา 04017 คณิตหรรษา
2288 34980 ศศิวิมล ประจิตร 03001 มิลติมีเดีย(Multimedie)
2289 34981 สิริญา ทิตา 04012 A-math Sudoku
2290 34982 สุพิชชา ธรรมรักษ์ 04012 A-math Sudoku
2291 34983 อัญชิสา จาจุมปา 10005 Singing English Song
2292 34984 กฤติน คุณกัน 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้(ม.ต้น)
2293 34985 จิรวัฒน์กุล อะทะวงษา 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้(ม.ต้น)
2294 34986 จุมพล สิงห์ใน 13006 เปตอง
2295 34987 ปธานิน อินต๊ะจักร 08007 ดนตรีไทย
2296 34988 ปวีณ กันธิยะ 08007 ดนตรีไทย
2297 34989 เผ่าภาคิน สร้อยแก้ว 08007 ดนตรีไทย
2298 34990 พีรพัฒน์ ธนันวงค์ 08007 ดนตรีไทย
2299 34991 ภูพิงค์ โพธิเจริญ 05012 PAPER ART
2300 34992 ภูมิพิพัฒน์พงศ์ พิมพ์เภา 05012 PAPER ART
2301 34993 ภูริณัฐ จันทร์ติ๊บ 06004 ฟุตซอล
2302 34994 รัชชานนท์ ทุนร่องช้าง 05012 PAPER ART
2303 34995 วัชรพล หาญจริง 13006 เปตอง
2304 34996 กรรณิการ์ อุทา 10009 English for fun
2305 34997 กฤษณา เเนวลาด 05015 กวีเยาวชน
2306 34998 กัญจนพร ทองประจักษ์ 10009 English for fun
2307 34999 กัลยกร วงศ์เทวัญ 08006 โยธวาฑิต
2308 35000 ชุติกาญจน์ เฮงตระกูล 10009 English for fun
2309 35001 ญาตา อาจประจักษ์ 05001 คำคม
2310 35002 ณัฐชยา มาลารัตน์ 05001 คำคม
2311 35003 ณัฐิดา บัวใหล 05013 DIY ลูกปัด
2312 35004 ธัญญรัตน์ เจียงพุทธา 05001 คำคม
2313 35005 ธันจิรา ไชยยะ 08006 โยธวาฑิต
2314 35006 นภัสรา ไชยราช 10009 English for fun
2315 35007 นาตารีย์ เเซ่ตั้ง 10009 English for fun
2316 35008 ปวริศา ชัยพิทักษ์ 05012 PAPER ART
2317 35009 ปัณฑ์ชนิต ใจบำรุง 10009 English for fun
2318 35010 พรหมพร ยานะ 04017 คณิตหรรษา
2319 35011 พิจิตรา กาวีวน 06004 ฟุตซอล
2320 35012 พิชย์สินี จาจุมปา 02006 อาหารไทย
2321 35013 พิมพ์ญาดา ผุดผ่อง 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
2322 35014 ลักษิกา ธิขาว 06003 วอลเลย์บอล
2323 35015 วนัสนันต์ บุญศรี 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
2324 35016 วาริศา เหรียญแก้ว 05001 คำคม
2325 35017 ศุภรัตน์ สุขเกษม 04017 คณิตหรรษา
2326 35018 สิริยากร นาระตะ 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
2327 35019 สุชานาถ สุธรรม 05015 กวีเยาวชน
2328 35020 สุนิษา ไพรสันเทียะ 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
2329 35021 อรจิรา วงศ์ปัญญา 05013 DIY ลูกปัด
2330 35022 อริสา ไชยยศ 05013 DIY ลูกปัด
2331 35023 อัญช์กรกมล ไชยโกมลโรจน์ 06003 วอลเลย์บอล
2332 35024 จิรวัฒน์ หลี่ 06004 ฟุตซอล
2333 35025 นฤสรณ์ ชื่นวิไลทรัพย์ 06004 ฟุตซอล
2334 35026 พบบุญ จะสี 06006 บาสเกตบอล
2335 35027 พลชล คูหากาญจน์ 06004 ฟุตซอล
2336 35028 ภูมิวิชย์ ก๋าสอน 06006 บาสเกตบอล
2337 35029 วชิรวิชญ์ จินดาธรรม 06004 ฟุตซอล
2338 35030 ศุภวิชญ์ ไชยลังกา 10006 ออร์เครสต้า
2339 35031 เอกภาวิน เชื้อเจ็ดตน 03005 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
2340 35032 กมลฤทัย อุตมี 06006 บาสเกตบอล
2341 35033 กัลยกร จันทเวช 05010 ห้องสมุด
2342 35034 กัลยา กันทะจิตร์ 09005 ภาษาจีนแสนสนุก
2343 35035 จารุกัญญ์ แสงผะการ 09005 ภาษาจีนแสนสนุก
2344 35036 จิณต์จุฑา แต่งแดน 09005 ภาษาจีนแสนสนุก
2345 35037 จิณห์นิภา แต่งแดน 09005 ภาษาจีนแสนสนุก
2346 35038 จิรัชญา หนสมสุข 09005 ภาษาจีนแสนสนุก
2347 35039 ชลธิชา ทรงสมบัติชัย 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้(ม.ต้น)
2348 35040 ชวพร บุญเกษม 06006 บาสเกตบอล
2349 35041 ญาณภัทร จันทร์งาม 08003 ดนตรีพื้นเมือง
2350 35042 ฐิตินันท์ กอนแสง 09005 ภาษาจีนแสนสนุก
2351 35043 ณัฎฐนิฐ ก้างออนตา 06006 บาสเกตบอล
2352 35044 ณัฏฐธิดา กันหา 02004 งานประดิษฐ์
2353 35045 ณัฐกฤตา เนตรไทรแก้ว 10006 ออร์เครสต้า
2354 35046 ณัฐริกา เบเชกู 09005 ภาษาจีนแสนสนุก
2355 35047 ณิชา ภูเขาทรัพย์ 02004 งานประดิษฐ์
2356 35048 ด.ญ.ปักศรรัก กาวีละ 08007 ดนตรีไทย
2357 35049 ทักษอร พงษ์เสือ 080011 ขับร้องประสานเสียง
2358 35050 ํธัญธดี อุ่นชัย 080011 ขับร้องประสานเสียง
2359 35051 ปณัฐดา ฟองการ 080011 ขับร้องประสานเสียง
2360 35052 ปวริศา ฟองเมฆ 10006 ออร์เครสต้า
2361 35053 ไปรยา สุทธิตังกวิเชียร 09005 ภาษาจีนแสนสนุก
2362 35054 พรพรรณนา อายอ 02004 งานประดิษฐ์
2363 35055 พรรณภัทร สายยา 08007 ดนตรีไทย
2364 35056 พิมพ์ชนก ประชาเดชสุวัฒน์ 06006 บาสเกตบอล
2365 35057 ภูรดา รัตนทวีสกุล 02004 งานประดิษฐ์
2366 35058 เมธาพร คันธะ 09005 ภาษาจีนแสนสนุก
2367 35059 ลภัสรดา โอฬารสมบัติ 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้(ม.ต้น)
2368 35060 สุพิชญา นรัตน์ 02004 งานประดิษฐ์
2369 35061 อริยาวัฒน์ วารินทร์ 080011 ขับร้องประสานเสียง
2370 35062 อัจฉราภรณ์ ใจปา 080011 ขับร้องประสานเสียง
2371 35063 อาภิสรา หมอกมืด 06003 วอลเลย์บอล
2372 35064 กรภพ พุฒจรูญ 05010 ห้องสมุด
2373 35065 จิรศักดิ์ ศรีวรรณา 06004 ฟุตซอล
2374 35066 เจตนิพัทธ์ จันทร์กระจ่าง 05010 ห้องสมุด
2375 35067 ณัฐนันท์ พฤกษ์สุนันท์ 05010 ห้องสมุด
2376 35068 เด็กชายรัฐภูมิ รักบ้าน 06004 ฟุตซอล
2377 35069 นเรนทร สินสุรินทร์ 08006 โยธวาฑิต
2378 35070 นัทธพงษ์ ตลับทอง 06004 ฟุตซอล
2379 35071 ปัญญา ก้องเลิศแดนไพร 13006 เปตอง
2380 35072 ปีติภัทร เดชปักษ์ 06006 บาสเกตบอล
2381 35073 พีรพัฒน์ ศรีจุมปา 04022 จินตคณิต
2382 35074 ฟาฮัด หวังดุล 05010 ห้องสมุด
2383 35075 ภัทรพงค์ มั่งมี 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
2384 35076 เมธาวี เขื่อนวัง 05010 ห้องสมุด
2385 35077 วชิรวิทย์ สุริยะไชย 08007 ดนตรีไทย
2386 35078 วชิรวิทย์ ใจสุข 05010 ห้องสมุด
2387 35079 สุรเกียรติ เป็กยันเมือง 13006 เปตอง
2388 35080 อัศวภูมิมินท์ ตันใจ 06003 วอลเลย์บอล
2389 35081 ขวัญจิรา ธิมา 08006 โยธวาฑิต
2390 35082 ชลิตา บัวผัด 03001 มิลติมีเดีย(Multimedie)
2391 35083 ณัฐชยา แสงอรุณรักษ์ 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
2392 35084 ณัฐชยา คำไชยวงค์ 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
2393 35085 ด.ญ พรสุดา ฟุ้งเฟื่องยศ 04012 A-math Sudoku
2394 35086 นิติพร ไชยลังกา 02006 อาหารไทย
2395 35087 ปวีณา ทัศเศษ 02006 อาหารไทย
2396 35088 ปารีณา หรรษา 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
2397 35089 พิชญานี จันทาพูน 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
2398 35090 พิมพ์ชนก ไร่รุ่ง 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
2399 35091 ภัคจิรา เขียวสนุก 08006 โยธวาฑิต
2400 35092 รัศมี จรณาภรณ์ 08006 โยธวาฑิต
2401 35093 ลลนา มาเยอะ 11003 เจียงฮายหรรษา
2402 35094 ลักษณ์วรา สุดแสวง 08006 โยธวาฑิต
2403 35095 วิชุดา วรรณวิลัย 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
2404 35096 สโรชา ขจรรุ่งแสงอรุณ 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
2405 35097 สุธีธิดา มะโนรินทร์ 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
2406 35098 สุพิชญา สุรินทร์ 03001 มิลติมีเดีย(Multimedie)
2407 35099 อริสา จันแดง 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
2408 35100 อิระวดี ศรีบุญ 08005 นาฏศิลป์
2409 35102 จิรเมธ กันทะไชย 06004 ฟุตซอล
2410 35103 เจนภพ มูลทอง 120151 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
2411 35104 ชาญวิทย์ ขวัญชูนุช 120151 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
2412 35105 ชิษณุพงศ์ วงศ์จันทร์ 08006 โยธวาฑิต
2413 35106 ณัฐภูมิ แสนไพ 120151 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
2414 35107 แทนคุณ จันทร์ปัญญา 13006 เปตอง
2415 35108 ธนวัฒน์ สมญาพรเจริญชัย 11003 เจียงฮายหรรษา
2416 35109 นพทนน ปงปัญญายืน 08006 โยธวาฑิต
2417 35110 ประภากร ปันสุรินทร์ 120151 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
2418 35111 ประมุข สุภาวงค์ 06004 ฟุตซอล
2419 35112 พรเทพ บัวระพันธ์ 08006 โยธวาฑิต
2420 35113 ภัควัฒน์ ปทุมมา 08006 โยธวาฑิต
2421 35114 ภาคภูมิ ถาแก้ว 08006 โยธวาฑิต
2422 35115 รัชเขตต์ กันเขี่ย 05012 PAPER ART
2423 35116 วชิรวิทย์ เจริญกิจ 120151 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
2424 35117 สมชาย เยอส่อ 08001 ดนตรีสากล
2425 35118 อนันทวีป สิงห์แก้ว 120151 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
2426 35119 อภิวัฒน์ ชัยสวัสดิ์ 08001 ดนตรีสากล
2427 35120 กัญญ์วรา อินธรรม 04022 จินตคณิต
2428 35121 กาญจนา จักรใจ 08005 นาฏศิลป์
2429 35122 จิณห์นิภา? นาเม็ง 04022 จินตคณิต
2430 35123 จุลชาติธิดา สุริยะไชย 05013 DIY ลูกปัด
2431 35124 จุฬาลักษณ์ คำเงิน 11003 เจียงฮายหรรษา
2432 35125 ณปภา มั่งคั่ง 11003 เจียงฮายหรรษา
2433 35126 ธัญชนก ทันยศ 04022 จินตคณิต
2434 35127 นันธิดา กิกิ้ง 05013 DIY ลูกปัด
2435 35128 นิรดา วรากุลพิชัย 05013 DIY ลูกปัด
2436 35129 ปภิชญา ลือสุวรรณ์ 11003 เจียงฮายหรรษา
2437 35130 พิมพ์ชนก ขัติยเนตร 11003 เจียงฮายหรรษา
2438 35131 พุทธรักษา สุคำ 05001 คำคม
2439 35132 ภัทราพร สันทราย 08005 นาฏศิลป์
2440 35133 ลัทธพร ชัยโส 05001 คำคม
2441 35134 สุชานันท์ ศรีวิชัยมูล 04022 จินตคณิต
2442 35135 สุดารัตน์ ชวนนอก 05001 คำคม
2443 35136 อชิรญาณ์ ปุระเสาร์ 04022 จินตคณิต
2444 35137 อาภัสรา ปุยคำ 05010 ห้องสมุด
2445 35138 จิตติพัฒน์ ศักดิ์สิริวัฒน์ 120151 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
2446 35139 เจษฎาภรณ์ สยนานนท์ 02006 อาหารไทย
2447 35140 ธัญวิชญ์ ธรรมวงศ์ 13006 เปตอง
2448 35141 ปาราเมทร์ แสงแลบ 05010 ห้องสมุด
2449 35142 พชร เลือดน้ำโขง 120151 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
2450 35143 วรโชค คิดดี 13006 เปตอง
2451 35144 วันชนะ ไชยลังกา 02006 อาหารไทย
2452 35145 วีรภัทร เทพหาร 06004 ฟุตซอล
2453 35146 ศุทธิกร ตะวันแสงทอง 120151 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
2454 35147 สิรวิชญ์ ยี่ภิญโญ 120151 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
2455 35148 อานนท์ เรียมปวง 120151 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
2456 35149 กมลทิพย์ สิทธิเป็ง 08005 นาฏศิลป์
2457 35150 กัญญารัตน์ เชื้อเมืองพาน 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
2458 35151 เขมิกา โชคนามเมือง 120151 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
2459 35152 จันทณี คุ้มทรัพย์ 10011 การละคร
2460 35153 ณัฐธิชา ตาดำนิล 13006 เปตอง
2461 35154 ธัญจิรา ศิโรรัตน์วิศิษฐ์ 120151 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
2462 35155 ธัญชนก มณีพรหม 120151 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
2463 35156 ธัญวรัตน์ มังคลาด 05013 DIY ลูกปัด
2464 35157 ธันยพร ซาวคำเขตต์ 08006 โยธวาฑิต
2465 35158 นนทพร ชัยราชา 120151 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
2466 35159 นภา มูเซอ 06006 บาสเกตบอล
2467 35160 นวรัตน์ วิงวอน 06003 วอลเลย์บอล
2468 35161 นันทิชา มานะกิจ 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
2469 35162 นารีรัตน์ มีนตัน 08006 โยธวาฑิต
2470 35163 นิพาดา เเก้วเทพ 120151 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
2471 35164 บุษกล สุวรรณรงค์ 05013 DIY ลูกปัด
2472 35165 ปภัสสร เครือสาร 08002 ศิลปะไทย
2473 35166 พีรดา นันตา 08002 ศิลปะไทย
2474 35167 รวิสรา แก้ววัง 120151 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
2475 35168 รัตนาพร วงศ์สารภี 120151 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
2476 35169 ราชิดา คำสุต๋า 06003 วอลเลย์บอล
2477 35170 วิชญาดา ทาคำ 120151 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
2478 35171 ศศิภา ชัยชนะ 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
2479 35172 สุชัญญา ไหวตรง 02006 อาหารไทย
2480 35173 สุทาสินี สุขยวง 120151 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
2481 35174 เอสรา เสกสันติสกุล 120151 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
2482 35175 กฤตยญ์ อารีย์ 08001 ดนตรีสากล
2483 35176 กษิดิศ ไร่ลือคำ 05001 คำคม
2484 35177 กิตติทัช จุมปูจักร 13006 เปตอง
2485 35178 กิติพัฒน์ แก้วสิงห์ 05001 คำคม
2486 35179 ชยากร สิงขร 08001 ดนตรีสากล
2487 35180 ฐิติพันธ์ บุญปัญญาโรจน์ 04022 จินตคณิต
2488 35181 ณัฐกุล อิ่มดี 05001 คำคม
2489 35182 นพรัตน์ รุ้งดี 06003 วอลเลย์บอล
2490 35183 พิชญ์ศักดิ์ กระจ่างเลิศ 06004 ฟุตซอล
2491 35184 พีรพัฒน์ คีรีเเก้ว 04022 จินตคณิต
2492 35185 ภัทรนรินท์ มาลารัตน์ 05001 คำคม
2493 35186 ภูวนาจ บุญเลา 02008 จิตอาสา
2494 35187 รัฐศาสตร์ อุ่นใจ 05001 คำคม
2495 35188 วัชระ เจริญศรี 05001 คำคม
2496 35189 วุฒิภัทร พรมเมือง 03001 มิลติมีเดีย(Multimedie)
2497 35190 ศุภกานต์ ก้างออนตา 03001 มิลติมีเดีย(Multimedie)
2498 35191 อชิรากรณ์ ติปะตึง 03001 มิลติมีเดีย(Multimedie)
2499 35192 กัลยากร สมบูรณ์ชิต 04017 คณิตหรรษา
2500 35193 ชญานุตม์ ไชยลังกา 11003 เจียงฮายหรรษา
2501 35194 ชนัญธิดา อนันทกาญจน์ 05010 ห้องสมุด
2502 35195 ชนินาถ วงค์สาย 11003 เจียงฮายหรรษา
2503 35196 ชมพู่ มาเยอะ 06003 วอลเลย์บอล
2504 35197 ชมพูเนกต์ ทรัพย์ทวี 08002 ศิลปะไทย
2505 35198 ญานิกา เขื่อนเพชร 11003 เจียงฮายหรรษา
2506 35199 ฐิติพร ออละมูล 11003 เจียงฮายหรรษา
2507 35200 ณัฐธิดา ทวีคุณ 08006 โยธวาฑิต
2508 35201 นุชรา มณีจันสุข 02006 อาหารไทย
2509 35202 พิชญา แก้วคงธรรม 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้(ม.ต้น)
2510 35203 ภัณฑิรา สังฆรัตน์ 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้(ม.ต้น)
2511 35204 ภัทราพร คำดี 05010 ห้องสมุด
2512 35205 มัทนาพร ปัญญาบุญ 11003 เจียงฮายหรรษา
2513 35206 วรัญญา ปงรังษี 04017 คณิตหรรษา
2514 35207 วราภรณ์ ใจฝันหวาน 02003 ครอสติสพาเพลิน
2515 35208 ศุภรัสมิ์ อินทัด 04017 คณิตหรรษา
2516 35209 สุชาดา ครุฑเพ็ชร 11003 เจียงฮายหรรษา
2517 35210 สุนิต ยืนยงแสน 11003 เจียงฮายหรรษา
2518 35211 อาภัสรา หมอกมืด 06003 วอลเลย์บอล
2519 35212 กัญจน์พิลักษณ์ ดวงเงิน 08006 โยธวาฑิต
2520 35213 กิตติวรรณ ฉอ้อนโฉม 05010 ห้องสมุด
2521 35214 คณิศร กวาวสนั่น 08006 โยธวาฑิต
2522 35215 จรรยวรรธ สิมริวงษ์ 08006 โยธวาฑิต
2523 35216 ณัฐภัทร สุริยะโชติ 03005 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
2524 35217 ธนาณัติ ศิริโรจน์ 08006 โยธวาฑิต
2525 35218 ธิติธัญญ์ ยะตา 08007 ดนตรีไทย
2526 35219 บรรณวิชญ์ จิระ 08006 โยธวาฑิต
2527 35220 ปริพัฒน์ ทัพธานี 08003 ดนตรีพื้นเมือง
2528 35221 ปิติชาติ เชื่อมสกุล 08006 โยธวาฑิต
2529 35222 ภาณุวิชญ์ เตชะ 06006 บาสเกตบอล
2530 35223 รชต มณีรัตน์ 03005 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
2531 35224 รณพีร์ ใจจุมปา 08006 โยธวาฑิต
2532 35225 เวธน์วศิน ธรรมขันธา 03005 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
2533 35226 ศิลปชัย อินต๊ะ 08006 โยธวาฑิต
2534 35227 อนาวิล เทพศิริ 05010 ห้องสมุด
2535 35228 กัญญาณัฐ อินสุวรรณ์ 08007 ดนตรีไทย
2536 35229 กัญญาพัชร อุ่นอารมย์ 08007 ดนตรีไทย
2537 35230 เกศดารินทร์ ค่ายคำ 05014 วัยรุ่น วัยใส
2538 35231 ชนัญญา แสนแปง 02004 งานประดิษฐ์
2539 35232 ชิดชนก บุญโท 08006 โยธวาฑิต
2540 35233 ณัฐกมล สลีสองสม 08005 นาฏศิลป์
2541 35234 ทัศรา เทพวงศ์ 08007 ดนตรีไทย
2542 35235 ธีรดา วงค์ษา 05010 ห้องสมุด
2543 35236 นารีรัตน์ คำภีระ 08007 ดนตรีไทย
2544 35237 ปวีณ์นุช อินทร์ประยงค์ 08006 โยธวาฑิต
2545 35238 พิมลพรรณ ธรรมดุษฎี 08006 โยธวาฑิต
2546 35239 แพรวนลิน เผ่าจิระศิลป์ชัย 05010 ห้องสมุด
2547 35240 มาดีนา มายิด 05010 ห้องสมุด
2548 35241 ลลิตา ตันเขียว 08007 ดนตรีไทย
2549 35242 วริศรา ปินจะ 08006 โยธวาฑิต
2550 35243 วิรัณนฉัตร อินทแสน 08006 โยธวาฑิต
2551 35244 ศศิกาญจน์ ใจสวัสดิ์ 08005 นาฏศิลป์
2552 35245 สุพัตตรา สามติ๊บ 08006 โยธวาฑิต
2553 35246 สุมนต์ ยืนยงแสน 11003 เจียงฮายหรรษา
2554 35247 อนันตญา ผุดสี 08006 โยธวาฑิต
2555 35248 กอบชัย โปธา 12023 ฟิสิกส์เค็ม
2556 35249 ณัฐพล หมีบุรุษ 12023 ฟิสิกส์เค็ม
2557 35251 ทักษ์ดนัย ไลวรรณ์ 12023 ฟิสิกส์เค็ม
2558 35252 ศิวกร กฤษณวรรณ 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
2559 35253 กนกพร บุญมา 12023 ฟิสิกส์เค็ม
2560 35254 กัญญาวีร์ วงศ์เทวัญ 12023 ฟิสิกส์เค็ม
2561 35255 กิตติญาภร ครอบครอง 12023 ฟิสิกส์เค็ม
2562 35256 จิรัชญา จันทร์หนิ้ว 12023 ฟิสิกส์เค็ม
2563 35257 ดาวลำพูน พินิจโคกกรวด 12023 ฟิสิกส์เค็ม
2564 35258 ดาววรรณ ทาศักดิ์ 10014 Crossword ม.ปลาย
2565 35259 นันท์นภัส แสงจันทร์ 12023 ฟิสิกส์เค็ม
2566 35260 น้ำทิพย์ ศรีกูลพระ 12023 ฟิสิกส์เค็ม
2567 35261 ปภาณิน ธนิกกุล 12023 ฟิสิกส์เค็ม
2568 35262 พรรณพนัช สักลอ 12015 นักกิจกรรม(พื้นฐาน)
2569 35264 วรางคณา จันธิมา 12023 ฟิสิกส์เค็ม
2570 35265 ศรัญย่า อินตะสงค์ 13006 เปตอง
2571 35266 จิรายุส มะโนวัง 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
2572 35267 ณัฐพงศ์ สุวรรณมามูล 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
2573 35268 ตรีรัตน์ คำปัญญา 02008 จิตอาสา
2574 35269 เตชินท์ สิทธิยศ 06004 ฟุตซอล
2575 35270 ธีรภัทร์ ขวัญดี 03001 มิลติมีเดีย(Multimedie)
2576 35271 พีรพงษ์ ศรีจุมปา 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
2577 35272 ภูเบศวร์ ศรีคำ 05013 DIY ลูกปัด
2578 35273 ราเมศ เนาชมภู 03002 Model Design Inspiration to design
2579 35274 วรภัทร วงศ์อำนาจ 13006